Financiële gegevens

Financieel overzicht 2014
Financieel overzicht 2015
Financieel overzicht 2016
Financieel overzicht 2017
Stichting Kalverpolder
De Steven 32
1502 BR Zaandam
Balans per 31 december 2017 31 december 2017 31 december 2016
ACTIVA
Materiële vaste activa
Bunker en Botenhuis 292 916
Carport machines 5.140 0
Machines & gereedschappen 28.485 34.961
Vaartuigen 4.984 7.863
Inventaris 37 618
38.938 44.358
Vlottende Activa
Voorraden 70 90
Debiteuren 1.040 0
Nog te ontvangen inkomsten 22 11.884
Overige vorderingen 270 270
Omzetbelasting 133 357
1.536 12.601
Liquide Middelen
Rabo Betaalrekening 637 2.668
Spaarrekeningen 58.454 47.054
99.564 106.681
PASSIVA
Overige Schulden
Omzetbelasting 0 0
Te betalen kosten 999 1.995
Vooruitontvangen inkomsten 0 58
Crediteuren 0 0
999 2.052
Voorzieningen
Voorzieningen 9.000 9.000
Overige voorzieningen 0 0
9.000 9.000
Eigen Vermogen
Kapitaal 89.565 96.145
99.564 107.197
Exploitatierekening
Exploitatierekening
Winst en Verlies over Winst en Verlies over
boekjaar 2017 boekjaar 2016
BATEN
Inkomsten exploitatie 20.266 45.701
Inkoopkosten 370 6.772
Brutowinst 19.896 38.929
LASTEN
Overige Bedrijfskosten
Kosten vrijwilligers 3.965 12.124
Kosten materieel & gebouwen 7.316 7.302
Afschrijvingen 11.608 15.219
Overige kosten 4.591 11.672
27.480 46.316
Operationeel Resultaat -7.584 -7.387
Fondsen en schenkingen 1.330 5.735
Rente inkomsten 0 280
Overige baten & lasten -326 -1.381
Bedrijfsresultaat -6.581 -2.753