Doelstelling

 

In 2006 is Stichting Kalverpolder opgericht met als doelstelling de instandhouding van
natuur- en landschappelijke waarden van de Kalverpolder. Bij de stichting is een groep van ruim 40 vrijwilligers actief. Deze groep werkt minimaal één dag er week aan beheeractiviteiten in het veld, zoals gras en riet maaien, hooien en het verwijderen van bomen, braamstruiken, pitrus, etc.

Algemene Instandhoudingdoelstellingen

Gezien de belangrijke internationale natuurwaarden in de Kalverpolder en ook het geheel dat het gebied vormt met de andere veenweidegebieden in de regio, is het van groot belang dit gebied als veenweide in stand te houden. Dit is, tot nu toe, ook wettelijk verplicht vanuit de Europese Richtlijn Natura 2000. Voor de Kalverpolder heeft dit betrekking op de volgende beschermde soorten : veenmosrietlandjes, de Noordse Woelmuis, de Meervleermuis alsook de Bittervoorn en de Modderkruiper.

Daarnaast is de Kalverpolder broedgebied voor maar liefst 64 vogelsoorten, vooral weide- en rietvogels.

Tot slot is, naast de hier genoemde natuurwaarden, ook het cultuur-historische aspect van een open veenweidegebied als de Kalverpolder van onschatbare waarde. Veenweidegebieden bepalen immers al vele eeuwen het beeld van het landschap in deze streek.

Specifieke Doelstellingen van de Stichting Kalverpolder voor het gebied

De Stichting heeft tot doel:

  • de instandhouding van de Kalverpolder als oorspronkelijk veenweidegebied;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het bieden van steun bij het beheer van de Kalverpolder, onder meer in de vorm van het beschikbaar stellen van vrijwilligers en materiaal;
  • het organiseren van activiteiten, cursussen, (vaar)excursies e.d., alsmede het opstellen en verstrekken van informatie over de Kalverpolder als Zaans Erfgoed en veenweidegebied.

Exploitatie

Stichting Kalverpolder maakt jaarlijks kosten om de te verrichten werkzaamheden te kunnen uitvoeren en is wat inkomsten betreft afhankelijk van beheervergoedingen, subsidies, sponsering en donaties.

P1200107 200x150-