25 mei

Kalverpoldernieuws voorjaar 2023

Datum opening Park en Pad bekend!

Binnenkort is het eindelijk zover! Het Schanszichtpad met de vernieuwde bruggen gaat na 4,5 jaar gesloten te zijn geweest weer open! Op 15 juni a.s. is het broedvogelseizoen afgelopen en wordt het pad weer opengesteld. Het wordt echter officieel geopend op vrijdag14 juli a.s.
Tegelijkertijd opent Stichting Kalverpolder het Natuurpark. In de vorige nieuwsbrief is toegelicht dat de realisatie van het Natuurpark mogelijk is gemaakt door de verwerving van de Natuur- en Landschapsprijs 2021 door de Bredenhof Stichting.
In de uitwerking van het plan is in overleg met Staatsbosbeheer (eigenaar) en Recreatieschap Noord- Holland (beheerder) besloten het Schanszichtpad over het Natuurpark te laten lopen.
Wandelaars worden op het Natuurpark geïnformeerd over het hoe en waarom van het natuurbeheer in het Natura 2000 gebied Kalverpolder, terwijl de uitwerking daarvan in compacte stijl in het park te zien zal zijn.
Het heeft tot begin vorig geduurd voordat het licht (financieel) op groen ging voor de vervanging van de bruggen. De werkzaamheden zijn eind 2022 uitgevoerd en verliepen erg vlot. Een vroege vorstperiode begin december gooide nog wat roet in het eten waardoor de afwerking naar januari werd doorgeschoven.
Een opening van het pad vóór het broedvogelseizoen (15/3 tot 15/6) was niet meer haalbaar en zinvol.
Dus nog even geduld…….

2e Zaanse Natuurmarkt op zaterdag 8 juli a.s.

Na een succesvolle 1e editie in 2021 wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van een grootser evenement waarop Zaanse Natuur – en Milieuorganisaties zich zullen presenteren aan de inwoners van de Zaanstreek.
Dit evenement vindt plaats op het terrein van de Stadsboerderij in het Darwinpark. Een prachtige locatie waar vooral voor kinderen mét hun (groot)ouders veel interessante en spectaculaire activiteiten worden georganiseerd. Zie hiervoor het informatiebulletin.

Deze editie wordt weer financieel mogelijk gemaakt door de Bredenhofstichting en Gemeente Zaanstad. En natuurlijk de gastvrijheid van het Zaans Natuur en Milieu Centrum!
Het doel van de Natuurmarkt is aan ieder duidelijk te maken waarom de Zaanse natuurgebieden rondom de stad zo bijzonder zijn en dat er veel valt te genieten in onze omgeving. Én dat er veel (vrijwilliger)organisaties in de weer zijn om onze natuur en leefomgeving in een zo goed mogelijke conditie te brengen en te houden.
Dus zet de Natuurmarkt nu al in de agenda!

Ook dit keer wordt aansluitend door de Bredenhofstichting de Natuur- en Landschapsprijs uitgereikt aan een organisatie en een vrijwilliger die zich zodanig positief hebben ingezet voor de Zaanse natuur dat naar het oordeel van de (onafhankelijke) jury zij de prijs in 2023 hebben verdiend.
In 2021 was Stichting Kalverpolder de eerste organisatie die deze prijs in de wacht mocht slepen!
Dit heeft de realisatie van het Natuurpark mogelijk gemaakt.

Jaarverslag en financieel overzicht 2022 gepubliceerd

2022 ligt al weer ruim achter ons. Enige tijd geleden is het jaarverslag en het Financieel Overzicht op onze site gepubliceerd. Onderstaand treft u de links aan naar deze documenten.

https://kalverpolder.nl/wp-content/uploads/2023/04/JAARVERSLAG-2022.pdf

https://kalverpolder.nl/wp-content/uploads/2023/04/Jaarcijfers-SKP-2022-website.pdf

Subsidie Gerrit Blaauwfonds heel erg welkom

Bij de werkzaamheden in de polder zijn altijd enkele kisten met veiligheidsmaterialen aanwezig. daarin verbandmiddelen, blusapparaat, veiligheidsbrillen én een AED. Bij een check vorig jaar bleken 2 AED’s niet meer te repareren (vocht)schade opgelopen te hebben. Deze AED’s moesten dus vervangen worden. Een investering van ca. € 2500! Dit is natuurlijk absoluut noodzakelijk, maar men kan begrijpen dat we het geld liever aan materialen besteden die direct met ons beheerwerk te maken hebben.
We hebben een goed gemotiveerde subsidieaanvraag ingediend bij het Gerrit Blaauwfonds. Dit fonds geeft financiële ondersteuning bij maatschappelijke initiatieven in Zaanstreek Noord.
Het bericht dat het fonds ons een subsidie verleende van € 1000 voor de aanschaf van de AED’s kwam als een grote verrassing, waarvoor wij op deze plaats nog eens onze dank willen uitspreken.

Stichting Kalverpolder op het ZIN! festival

Op zondagmiddag 19 februari werd in het Zaantheater voor het eerst het ZIN! festival georganiseerd, specifiek gericht op 60 plussers. Hier kon men kennismaken mat tal van culturele instellingen waar men eventueel als vrijwilliger aan de slag kan gaan. Hoewel Stichting Kalverpolder een ‘vreemde eend in de bijt’ was (bij ons immers meer natuur dan cultuur…), werd onze deelname door de organisatie en het publiek zeker op prijs gesteld.
In ons standje informatie en prachtige videobeelden van ons werk in de polder. Dat leidde tot veel interessante gesprekken en we hopen dat we bij velen een ‘zaadje hebben geplant’.

NL Doetdag voor die-hards

De NL-Doet natuurwerkdag op 10 maart. Wat een dag!!!

Het begon met regen en wind en eindigde met hagel. Alles door en door nat. Na een korte inleiding door de voorzitter ging het gezelschap aan boord van onze boten. De 12 deelnemers van ORANGE Business Services (én 10 ‘eigen vrijwilligers’ sloegen zich dapper door deze bizarre omstandigheden heen!

Eigenlijk geen wanklank gehoord behalve dan dat het wel wat beter weer had mogen zijn. Op perceel 10K is flink doorgewerkt. De dames en heren waren goed voorbereid en hadden zich in toepasselijke kleding gehuld.

Tijdens de pauze tussen de middag in de bunker werd er een heerlijk warme kop soep geserveerd.

Tevens werd er besloten dat het doorwerken onder deze omstandigheden niet zinvol was. Dus na nog even nagepraat te hebben ging een ieder zijns weegs en konden wij de materialen weer binnen zetten.

Hopelijk volgend jaar weer(met beter weer….)!!

Aankoop en beheer percelen in de Kalverpolder

Al enkele jaren is Staatsbosbeheer in onderhandeling geweest over de overname/aanschaf van een aantal percelen in de Kalverpolder. Daarbij ging het in eerste instantie om een groot perceel van ca. 2 ha dat eigendom was van de laatst actieve boer in de polder. Dit perceel werd al enige jaren niet meer beheerd en verruiging lag dus op de loer.
Tegelijkertijd kwamen een aantal kleinere percelen langs de Leeghwaterweg ‘in de verkoop’. Deze percelen waren al in eigendom van de provincie NH sinds de aanleg van de provinciale weg. Het betreft dus ‘afgesneden stukjes’, waarop geen of nauwelijks beheer werd uitgevoerd. Omdat deze perceeltjes door een sloot van de weg gescheiden ligt het voor de hand dat SBB deze percelen zou overnemen.
De percelen zijn hieronder geel gemarkeerd.

Voor deze percelen wordt door SBB nu een zgn. inrichtingsplan gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat het wordt beheerd gaat worden als vochtig hooiland of veenweide. Dit sluit aan bij het streven om het oostelijk deel van de polder een open karakter te realiseren. In de praktijk betekent het dat alle percelen 2 maal per jaar worden gemaaid.
Het resultaat daarvan, naast handhaving van het cultuurlandschap, moet worden dat onze weidevogels er een goed leefgebied vinden.( uiteraard in samenhang met een optimale waterstand). Ook wordt beoordeeld welke botanische potentie een perceel heeft. Door frequent maaien en afvoeren van het maaisel verschraalt de bodem en kunnen interessante soorten (zoals koekoeksbloem en orchidee) tot ontwikkeling komen. Stichting Kalverpolder voert dit maaibeleid nu al 4 jaar uit in dit deel van de polder en de vegetatie ontwikkelt zich in de goede richting.

veel koekoeksbloemen in ‘t veld

De toename van het aantal te beheren percelen betekende dat er in overleg met SBB een ‘heroriëntatie’ moest plaatsvinden. Hierbij is afgesproken dat Stichting Kalverpolder zich (meer) concentreert op de botanisch interessante percelen ( één of twee keer maaien per jaar),terwijl SBB de verruigde bramenpercelen gaat beheren. Deze bevinden zich hoofdzakelijk in het westelijk (moeras)deel van de polder.

Het kon weer! Schaatsen in de Kalverpolder

Het ijs ligt er perfect bij

We werden deze winter al vroeg verrast door een vorstperiode van circa één week. Direct werd besloten om niet met de boten uit te varen. Dat leverde op 17 en 18 december precies 2 dagen op waarop in de Kalverpolder geschaatst kon worden. Door het windstille weer was het ijs van uitzonderlijke kwaliteit.
Het is heel bijzonder tussen de eilandpercelen door te schaatsen en te bedenken dat de vrijwilligers zich er zomers in het zweet werken…..

Met deze link opent een video met schaatsbeelden uit de Kalverpolder

https://photos.google.com/direct/AF1QipM4SM7sFRHafL_n4-J-szpW89_ByFL0F3bpBMPDU5iutCk5taMNiL_Xeqp6PejWSg/photo/AF1QipOCdN7R8klrTBDhlSI-qRfkixTN5kBMKo1rjUZt

Helaas heeft deze ijsperiode ook onverwachte schade voor Stichting Kalverpolder opgeleverd. Het kraantje heeft doorgaans zijn vaste plek op het perceel waar het gemaaid materiaal wordt gedumpt. Het kraantje kon dus (helaas)makkelijk over het ijs bereikt worden. Onverlaten hebben een ruit ingeslagen, wat een vervelende ravage opleverde. Gelukkig kon de ruit snel vervangen worden, maar de kosten konden natuurlijk niet op de daders verhaald worden….

Ontwikkeling Gebiedsplan gestart

Onlangs is een ambtelijke Werkgroep van start gegaan met de ontwikkeling van een Gebiedsplan voor het Natura2000 gebied Wormer&Jisperveld en Kalverpolder.
Het realiseren van Natuurnetwerk Nederland (NNN), reductie van stikstof en teruglopende bodem- en waterkwaliteit zijn onder andere actuele opgaven die steeds urgenter worden. Dit plan van de gebiedsgerichte aanpak beschrijft het beoogde proces en de organisatie om aan de landelijke opgaven van deelgebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder te beantwoorden.

Vooruitlopend op de inhoudelijke discussies binnen de Werkgroep heeft Stichting Kalverpolder, in samenwerking met het Platform Zaanse Veenweiden, een Aandachtpuntennota ingestuurd waarin wordt ingegaan op, specifiek voor de Kalverpolder, kritische punten voor de natuurontwikkeling en -beheer .
In april heeft een eerste kennismakingsgesprek met de procesmanager plaatsgevonden in de Kalverpolder. In dit gesprek is het (zeker in onze ogen) unieke karakter van de polder besproken en de aandachtspunten nader toegelicht.
De planning in het Plan van Aanpak geeft aan dat gestreefd wordt dat het Gebiedsplan eind 2024 voltooid moet zijn.

Uitsmijter

20 okt

Kalverpoldernieuws najaar 2022

Natuurwerkdag zaterdag

5 november

Zaterdag 5 november a.s. doet Stichting Kalverpolder uiteraard weer mee met de landelijke Natuurwerkdag. Iedereen, van jong tot oud, alleen of met de hele familie, kan een dagje meewerken om de natuur in de prachtige Kalverpolder nog verder vooruit te helpen.
Verdere informatie over deze dag en Inschrijven kan via de volgende link:
https://www.natuurwerkdag.nl/klus/kalverpolder/2022-11-05
Komt u ook de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder een handje helpen?

RABO Club Support 2022: weer een mooi resultaat!

In september kon weer door leden van de Rabobank, gestemd worden op hun favoriete stichting of vereniging in de Zaanstreek. Stichting Kalverpolder is blij dat wij kennelijk veel stemmen naar ons toe hebben kunnen trekken! Dat is geresulteerd in een mooi bedrag : € 893,79
Dit bedrag wordt gebruikt om de onverwachte kosten die wij eerder dit jaar moesten maken om 2 nieuwe AED’s aan te schaffen weer (enigszins) te compenseren.
Bij controle tijdens het broedvogelseizoen bleken 2 van de 3 AED’s niet meer te functioneren. Herstel was helaas niet meer mogelijk. Omdat wij doorgaans op 2 of3 geïsoleerde plekken in de polder werken moeten we op iedere werkplek een AED hebben( en andere veiligheidsvoorzieningen)
Uiteraard danken wij iedereen die op ons heeft gestemd!

Het Schanszichtpad: er gaat nu echt wat gebeuren!

Alle vergunningen voor de vervanging van de bruggen zijn nu verleend. Er is inmiddels, na selectie, een opdracht verstrekt aan aannemingsbedrijf K. Dekker Bouw & Infra uit Warmenhuizen.
Volgens de planning starten de werkzaamheden op het pad medio november. Alle 4 bruggen worden vervangen. Bij 3 bruggen komt een opbouw op de bestaande houten palen onder de waterlijn. De 4e brug wordt geheel vervangen omdat deze brug wordt gerealiseerd als verbinding tussen het pad en het toekomstige Natuurpark.
Uit oogpunt van duurzaamheid is gekozen voor gerecycled (zwart)plastic materiaal. Dit materiaal wordt voor soortgelijke toepassingen tegenwoordig veelal gebruikt in natuurgebieden. Het model van de bruggen is vrijwel ongewijzigd.

Het bruggenproject gaat van start!

De werkzaamheden gaan circa 2 maanden in beslag nemen. Het is dus de verwachting dat het Schanszichtpad begin volgend jaar weer opengesteld kan worden.
Dit zal natuurlijk niet onopgemerkt gebeuren……alle reden voor een klein feestje!

Natuurpark krijgt vorm

Het Natuurpark zal tegelijk met het Schanszichtpad worden geopend. Het pad loopt dan over dit perceel dat op enige afstand achter onze werkschuur is gelegen. In grote lijnen is de inrichting (paden) en beheer (maaien) al gereed. Maar er moeten nog een aantal praktische zaken worden uitgevoerd.
Zo zullen er informatiepanelen worden geplaatst. Dit wordt op dit moment met Staatsbosbeheer uitgewerkt.
ook komen er enkele rustbankjes en een bruggetje over het slootje dat over het park is gegraven.
Daarnaast wordt er nog een landhek gemaakt en geplaatst om het pad naar de bunker af te sluiten.
Kortom: genoeg te doen nog! Maar mooi (én interessant) zal het zeker worden.

Het Natuurpark in aanleg

3 dagen vogels spotten Sint Michael College

Het kon weer! Zoals vanouds (laatste keer in 2019) konden de ‘Michael dagen’ weer doorgaan.
Alle leerlingen van de 2e klassen kregen in groepjes een rondvaart door de polder met het doel (zoveel mogelijk) vogels te spotten. Natuurlijk hebben wij de mooiste plekjes met hen opgezocht!
Het fraaie weer hielp zeker mee: alle dagen droog en zonnig!
Naast het vogelspotten werden de leerlingen ook aan het werk gezet op de Kooiakkers om plantjes, insecten en slootdiertjes te determineren.
Het is een intensief programma met 2 boten gedurende bijna 3 volle dagen. Het vergt veel inzet van schippers, vrijwilligers én leerkrachten. Maar de sfeer is altijd top!

Ook vogelspotten voor eigen vrijwilligers

Voor het eerst hebben we ook eens een vogelexcursie voor onze eigen vrijwilligers georganiseerd. Op 11 mei om 7 uur’s ochtends zijn we met 2 boten rustig en voorzichtig de polder ingevaren. Verrekijkers mee en gespitst op vogelgeluiden. De boot regelmatig stilgelegd tussen de rietkragen en dan gebeurt het!
Natuurlijk de vele rietzangers, rietgorzen, af en toe een snor. Maar de heilige graal is voor iedereen toch de (zingende)Blauwborst!
Ook bij de plasdras veel te zien. De gebruikelijke soorten (dus grutto, tureluur, etc.), maar ook kleineplevier en de stijlvolle kluut. Roofvogels, ganzen, eenden: het is allemaal gespot.
In de Kalverpolder zijn bij eerdere tellingen rond de 60 verschillende vogelsoorten met een broedterritorium vastgesteld.
Kortom een succesvolle excursie, voor herhaling vatbaar.

De Kalverpolderwandeltocht: terugkerend evenement

Vorig jaar werd pas laat (i.v.m. de coronamaatregelen) vergunning gegeven voor de traditionele Kalverpolderwandeltocht. Het aantal wandelaars bleef daardoor beperkt.
Dit jaar gelukkig weer ‘een normale versie’. De tocht wordt georganiseerd door wandelvereniging De Laatste Loodjes. Op 20 augustus, een erg warme dag, kwamen ruim 300 wandelaars uit heel Nederland naar de Zaanstreek om, naar keuze, 5,10, 15 of 25 km te lopen.
Op ons terrein is een stempelpost ingericht, maar vooral kunnen de wandelaars even stoom afblazen met koffie, thee of een frisje.
De heerlijke lekkernij was door het Zaanse Bakkertje vers gebakken en aan ons geschonken.
De Laatste Loodjes heeft, na verrekening van de kosten, een donatie van € 300 overgemaakt!
Wij danken hen én het Zaanse Bakkertje van harte!

Broedvogelseizoen: tijd voor klussen

Tijdens het broedvogelseizoen(15/3 tot 15/6) kunnen en mogen we uiteraard niet op de percelen in de polder werken. Deze periode wordt intensief gebruikt om allerlei onderhoudswerkzaamheden en reparaties in en rond de bunker uit te voeren.
Dit jaar was de vloer van de bunker (na 15 jaar?) eens aan de beurt voor een nieuwe laag betonverf. Uiteraard in de kleur ‘natuurgroen’! Dat was zo gepiept. Het in- en uitruimen was bijna nog meer werk.

Daarna ging nog een wens in vervulling: een nette manier om de laarzen te stallen. dus niet meer op de grond, maar mooi en overzichtelijk op een rek.
Ons timmerbedrijf heeft hiervoor een mooie en praktische oplossing bedacht en gefabriceerd.

Het dak van de carport bleek niet waterdicht (eigenlijk zo lek als een mandje. Dat betekende dat alle dakpannen er weer af moesten. Daarna kon folie bevestigd worden en het geheel weer worden afgemonteerd. En dan weer de dakpannen er op. Keurig volgens de genummerde volgorde!

Het hout van de klep van de veeboot was hard aan vervanging toe. Tijdens het werk krijgt het materiaal veel te verduren. voor het vervoer van de maaimachines, maar vooral als de trekker volgeladen met maaisel steeds in en uit de boot rijdt. En dat gaat dan de hele dag door!
Het stalen frame van de klep is ook geschilderd, waarna nieuw hout kon worden gemonteerd.

Wat een zomer…..

De vrijwilligers van Stichting Kalverpolder werken jaarrond aan het beheer van de polder. Zelden zijn er weersomstandigheden die het werk onmogelijk maken. Als er ijs in de sloten ligt en/of een pak sneeuw op het land. Dan moeten we het werk noodgedwongen afgelasten.
In de praktijk komt dat dus zeer weinig voor en uiteraard altijd in de winter.
Maar dan deze zomer! Vrijwel iedere week zonnig en droog weer.
Naarmate het steeds warmer werd hebben we geprobeerd met enkele maatregelen het werk verantwoord en draaglijk te maken: tropenrooster, extra pauze, veel drinken.
Dat werd van week tot week bekeken, maar op 19 juli was de voorspelling: tot 39 graden C.
Te gek kan ook: deze werkdag werd afgelast…..voor zover we weten was dit nog niet eerder gebeurd.

Sinds ca. 4 jaar maaien we een aantal percelen 2 keer per jaar. Daardoor is het de overmatige rietgroei teruggedrongen en is weer een mooie veenweide ontstaan. In het voorjaar vol met koekoeksbloemen en ‘s zomers veel Kale Jonkers( een distelsoort) waarop enorm veel bijen, hommels en vlinders foerageren. Ook Wilgenroosje, Engelwortel etc. komen in bloei.
Door niet direct alles te maaien, maar blokken met deze vegetatie te laten staan(mozaïek maaien), kunnen de insecten en vogels nog volop profiteren. Een aantal weken later wordt de blokken alsnog gemaaid.

Mozaïek maaien

Biodiversiteit in de Kalverpolder

De Kalverpolder in 1924…..zo wordt het echt niet meer!

Een bijzondere luchtopname uit 1924. De Kalverpolder is uitstekend te herkennen, maar er ontbreken natuurlijk markante ‘landmarks’: nog geen provinciale weg, wel enkele molens maar nog geen Zaanse Schans, geen Sint Michael College, etc.
Rechts op de foto, aan de Zaan, is wel de verffabriek Jacob Vis te zien. Bovenin de foto heel duidelijk Haaldersbroek en de kerk van het Kalf.
Maar dan de polder zelf. Geen boom te zien! Dan ziet het er nu toch heel anders uit met veel meer begroeiing van bomen en struiken, vooral aan de randen van de polder.
Deze vervlogen tijd komt niet meer terug….

17 mei

Kalverpoldernieuws voorjaar 2022

Vooraankondiging Open Dag op zaterdag 18 juni a.s.

In 2022 kan het weer! Op de eerste zaterdag ná het broedvogelseizoen kan je (weer) onze Open Dag bezoeken.
We laten zien wat we doen, hoe we het doen, met wie we het doen en bovenal zijn er de hele dag(gratis) vaartochten door de polder.
Natuurlijk wordt het een gezellige en interessante dag, met uiteraard ‘koek en zopie’ en hopelijk mooi weer!
Binnenkort wordt de definitieve uitnodiging nog verstuurd en via de media bekend gemaakt.

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 van Stichting Kalverpolder is op onze website gepubliceerd. Wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van het reilen en zeilen van onze stichting en hoe de vrijwilligers de beheertaken vorig jaar hebben gerealiseerd. U kunt het verslag direct downloaden met de volgende link:
https://kalverpolder.nl/wp-content/uploads/2022/03/JAARVERSLAG-2021-1.pdf

Het Zaans college doet NL Doet in de Kalverpolder

Op 11 maart j.l. kon de landelijke vrijwilligersdag NL Doet gelukkig weer worden georganiseerd. Ook Stichting Kalverpolder heeft zich traditiegetrouw weer aangemeld met de slogan ‘handen uit de mouwen in de Kalverpolder’.
Tot onze verrassing meldden vrijwel het hele college van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad én de wijkmanager zich aan om een dag de vrijwilligers van de stichting te komen helpen.
Na de koffie mét gebak ( van de gemeente) is de heel ploeg voortvarend aan de slag gegaan. En dat ging razendsnel!

Met man en macht was binnen no time een flink perceel volledig gemaaid, geharkt en geruimd. Het weer zat ook wel erg mee: een prachtig zonnige dag.
Natuurlijk ook een ideale gelegenheid om informatie uit te wisselen en de positieve kanten, maar ook de soms negatieve aspecten, van het noodzakelijk natuurbeheer aanschouwelijk te maken. Maar bovenal een gezellige en productieve werkdag!

Staatsiefoto van het College Zaanstad

Aanschaf AED kisten mogelijk door LNH/ Postcodeloterij

Ons werk in de polder vindt altijd plaats op percelen die alleen per boot bereikbaar zijn. Op een werkdag wordt doorgaans op 2 of 3 plekken tegelijk gewerkt. Dit maakt het noodzakelijk dat bij eventuele incidenten een AED, verbandkoffer en noodinstructies op iedere werkplek aanwezig is.
Op dit moment beschikken wij over 3 volledige sets, die echter in verouderde kunststof kisten van hot naar haar werden gesleept. Daarbij staan de kisten soms de hele dag in de regen. De aanschaf van een 4e AED is voor de toekomst ook een wens omdat we steeds vaker zelfs op 4 werkplekken actief zijn.

De aanschaf van nieuwe, kwalitatief goede, kisten was al geruime tijd noodzakelijk, omdat de oude kisten niet meer geheel waterdicht bleken te zijn!
Enkele maanden geleden konden wij een aanvraag indienen voor een Nationale Postcodeloterij bijdrage (€ 10.000 beschikbaar per provincie). Deze regeling wordt uitgevoerd door het team ‘Betrekken bij Groen’ van Landschap Noord- Holland en is bedoeld voor kleinere projecten met een maximum van € 500.
Ons projectvoorstel, de aanschaf van 4 hoogwaardige kwaliteit kunststof kisten is gehonoreerd!
Daar hebben we geen gras over laten groeien: de nieuwe kisten zijn gearriveerd en kunnen dus direct na het broedvogelseizoen worden ingezet.

EHBO kennis weer op peil gebracht

Als er dan de juiste materialen zijn, dan moet het wel op een goede en verantwoorde wijze gebruikt kunnen worden. Onlangs heeft de stichting weer een EHBO- en reanimatiecursus georganiseerd om de kennis en vaardigheden van een aantal vrijwilligers bij te spijkeren.
Deze cursus wordt doorgaans minimaal één maal per twee jaar georganiseerd, maar door de coronaperikelen was het toch (te) lang geleden.

In 2 groepjes werden alle aspecten van de reanimatie met de AED en de eerste hulp bij ongelukken behandeld. Wij bevinden ons natuurlijk in een bijzondere situatie omdat bij eventuele incidenten snelle en professionele hulp niet direct beschikbaar is. De eilandpercelen zijn natuurlijk niet met een ambulance bereikbaar.
In de noodkisten is dan ook een lijst met duidelijke instructies ( bijv. locaties in de polder waar een ambulance naar toe kan rijden) aanwezig.

Nieuwe flyer Stichting Kalverpolder

Het is al weer 6 jaar geleden dat de stichting zich presenteerde met een nieuw logo, website en een flyer.
In de flyer de basale informatie over Stichting Kalverpolder, met een stimulans om eventueel vrijwilliger of donateur te worden.
De eerste flyer heeft z’n weg gevonden naar belangstellenden tijdens de vele evenementen in de afgelopen 6 jaar.

Dus hoogste tijd voor een ‘verversing’ . De tekst is geactualiseerd en er zijn recentere foto’s geselecteed.
De lay-out en realisatie is weer uitgevoerd door grafisch ontwerp studio (Mark) Van Westervoort; destijds ook de ontwerper van onze website.

Voortgang Schanszichtpad

In onze vorige Nieuwsbrief kon u al lezen dat het benodigde geld voor de vervanging (én dus de heropening van het pad) nu gegarandeerd is. De bruggen (en het pad) zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Mede omdat het pad onderdeel uitmaakt van het officiële wandelnetwerk is de realisatie van het project in handen gegeven van het Recreatieschap Noord- Holland.


In de eerste helft van dit jaar vindt de procedure van vergunningsverlening plaats en de selectie van een aannemer die de bruggen gaat vervangen. Het uitgangspunt is (nog steeds) dat de werkzaamheden in het najaar van start kunnen gaan en dat de heropening rond de jaarwisseling een feit kan zijn.

En de Natuurtuin dan?

De realisatie van onze Natuurtuin loopt parallel met het gereedkomen van het Schanszichtpad. Zoals in de vorige nieuwsbrief toegelicht loopt het pad in de toekomst over de Natuurtuin. Op dit moment wordt het plan voor een definitieve inrichting (padenstructuur, info borden, bankjes, etc.) uitgewerkt door Stichting Kalverpolder in samenwerking met Staatsbosbeheer.
Hieronder alvast een ‘artist impression’ van de Natuurtuin.

Stichting Kalverpolder doet mee aan meerbomen.nu

Meer Bomen Nu is een landelijke campagne die jonge zaailingen en stekken verhuist van kansarme naar
kansrijke plekken. Opschot dat op de ene plek ongewenst is, wil een ander graag planten. Met .5000 vrijwilligers, 60 bomenhubs verspreid door het land en 1.000 plantlocaties  – vooral boeren en burgers – die graag samen 1 miljoen bomen en struiken willen verplanten, proberen wij Nederland sneller en goedkoper te vergroenen en zo klimaatverandering te remmen en biodiversiteit te herstellen.

In de Zaanstreek wordt Meer Bomen Nu gecoördineerd door Esther Reijnders.(Partij voor de Dieren). Na een overleg heeft Stichting Kalverpolder besloten om met dit project samen te werken.
In de polder groeien, door inwaaiend zaad, immers veel zaailingen van berken, wilg, vlierbessen, zwarte els, etc. etc. Deze worden, vanwege het nastreven van het open landschap, zo jong mogelijk verwijderd. Zo zijn er in de loop der jaren al duizenden boompjes en zaailingen uit de grond gehaald.
Goede exemplaren(er worden specifieke eisen gesteld) worden nu zorgvuldig uitgespit en bij de Bunker opgekuild.
Twee maal per jaar worden deze jonge boompjes opgehaald en gaan naar een hub voor verdere verspreiding in de provincie.

Esther Reijnders (PvdD) en John van Loon (voorzitter SKP). Voor deze boompjes is het te laat….

Toch Natuurwerkdag in de Kalverpolder

Op zaterdag 6 november heeft Stichting Kalverpolder meegedaan aan de landelijke Natuurwerkdag. Vanwege de coronaperikelen zag het er lang naar uit dat de Natuurwerkdag niet door zou kunnen gaan. Naast 7 vrijwilligers van onze Stichting hadden er zich nog 5 enthousiaste “externe” vrijwilligers opgegeven. Het weer om te werken was uitstekend. Na een kop koffie zijn we kort na 9 uur aan de slag gegaan op het toekomstige Natuurpark, dat een stukje achter onze werkschuur ligt. Het hele stuk is gemaaid en vervolgens in hoog tempo op hopen gezet. De hopen zijn met de trekker uitgereden om het pad achter het meertje te verstevigen. Met onze ‘happer’ ( Bobcat kraantje) is een begin gemaakt met het uitgraven van een slootje in dit perceel. Tussendoor is er rond 12.00 uur geluncht met een heerlijk, door Jan Duijvis bereid, kopje soep.
Om 14.00 uur was het werk gedaan. Al met al dus een prima werkdag en wij danken de vrijwilligers voor hun inzet en wie weet, Tot volgend jaar!!!

Nieuw landhek geplaatst

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft onze timmerploeg weer een landhek geproduceerd én geplaatst.
Het hek is n december geplaatst op de dam van perceel 10U. Het voorkomt dat schapen die op een pachtperceel lopen over de dam gaan (want als er één schaap….)
Het hout voor het hek komt uiteraard van de houtzaagmolen het Jonge Schaap.
Dit keer hebben we ook de lange palen voor het hek zelf geplaatst. Met behulp van het kraantje was dat vlot gebeurd!

De eerste grutto’s weer terug op de plasdras

Eind januari/ begin februari is het plasdras perceel door Staatsbosbeheer gemaaid om voldoende openheid te creëren voor de grutto’s, tureluurs, kieviten etc.
Vervolgens is met de hevelpomp water ingelaten zodat er ideale omstandigheden voor rust en foerageren voor de vogels ontstaan.
Al op 11 februari zijn de eerste 2 grutto’s op de plasdras waargenomen. Per dag kwamen er vogels bij totdat er tot eind maart gemiddeld rond de honderd grutto’s op de plasdras verbleven. Dat is overigens (veel) minder dan in 2021. De indruk was dat (vanwege de zeer natte maand februari) de grutto’s meer verspreid door de Zaanstreek zaten.

En al weer broedvogelseizoen!

Weer een jaar voorbij! Feitelijk start onze jaarlijkse beheerperiode na de broedvogelperiode. Dus van 15 juni tot 15 maart het volgend jaar. Tijdens het broedvogelseizoen wordt met Staatsbosbeheer het afgelopen jaar geëvalueerd en wordt het Beheerplan voor het komend jaar eventueel op punten aangepast.

Vanzelfsprekend zitten we deze 3 maanden niet stil. Integendeel!
Er wordt juist keihard gewerkt ( maar wel ontspannen!)om de klussenlijst af te kunnen vinken. Zo wordt er onderhoud aan de machines en boten uitgevoerd. Schilderklussen worden opgepakt, de takkenril langs het hek wordt aangevuld, dak schoongemaakt, etc. etc.

Werken in de Kalverpolder onder alle omstandigheden

Uitsmijter

mannetje en vrouwtje Bruine Kiekendief in de Kalverpolder
01 nov

Kalverpoldernieuws 2021/2

Stichting Kalverpolder wint eerste Zaanse Landschap- en Natuurprijs

Stichting Kalverpolder wint eerste Zaanse Natuur- en Landschapsprijs

Stichting Kalverpolder heeft op 2 oktober j.l. de Zaanse Natuur- en Landschapsprijs in ontvangst mogen nemen.
Deze prijs is in 2021 in het leven geroepen door de Bredenhofstichting. De Prijs wordt toegekend als erkenning voor een bijzondere inzet voor de Zaanse natuur en/of het Zaanse landschap en wel voor een prijswinnaar in de categorie organisaties en een prijswinnaar in de categorie individuele personen.

De jury heeft in beide categorieën in augustus een shortlist bekendgemaakt. De genomineerde organisaties, naast Stichting Kalverpolder waren dat Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld(OBW) en Stichting De Poelboerderij, kregen de opdracht een bestedingsplan op te stellen voor het aan de prijs verbonden geldbedrag van
€ 3500.
Stichting Kalverpolder heeft een plan ingediend voor de inrichting van een natuurpark nabij de Bunker (werkschuur). Het geldbedrag kan ingezet worden voor de realisatie van informatiepanelen, bankje, vogelkijkscherm e.d.
Een nadere toelichting vind u verderop in deze Nieuwsbrief.

Voor de jury, onder voorzitterschap van Paul Laport, directeur ZNMC, is dit bestedingsplan doorslaggevend geweest om de prijs aan Stichting Kalverpolder toe te kennen. Wij zijn de Bredenhofstichting én de jury natuurlijk zeer erkentelijk voor de kans om deze(al langer bestaande) wens te realiseren.

Rolf Surink genomineerd voor de (individuele) Natuur- en Landschapsprijs

Voor de individuele prijs was Rolf Surink, met vier andere actieve vrijwilligers, genomineerd.
Rolf heeft zich, vanaf de start van Stichting Kalverpolder in 2006, met een tomeloze motivatie ingezet voor de polder en is een sleutelfiguur bij het behaalde resultaat in de afgelopen 15 jaar. Naast zijn taken als vicevoorzitter en coördinator van de vrijwilligers is Rolf intensief betrokken bij de uitvoering van en het overleg over het beheerplan.

Rolf Surink ontvangt zijn oorkonde

De jury heeft uiteindelijk besloten om de individuele prijs toe te kennen aan Bernard Ebbelaar, voorzitter Zaanse Vogelbeschermingswacht maar vooral voor zijn rol als wetlandwacht en coördinator van het vrijwilligerswerk in het Oostzanerveld. Een hartelijke felicitatie!
Rolf en de andere genomineerden ontvingen een oorkonde.

Stichting Kalverpolder jubileert : 15 jaar

Op 6 september 2006 is Stichting Kalverpolder in het leven geroepen om de verruiging in de Kalverpolder aan te pakken. Gegroeid van circa 15 tot 45 vrijwilligers; iedere week in touw om, inmiddels via een Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer, onderhoud en beheer in de polder uit te voeren.
Dit jubileum is niet uiteraard onopgemerkt voorbij gegaan!
Ook OBW (Ongeschonden Behoud Westzijderveld) jubileert dit jaar (40 jaar!!) en net als 5 jaar geleden is besloten dit gezamenlijk te vieren met de organisatie van een Zaanse Natuurmarkt in de Bullekerk.
Daarnaast is voor alle vrijwilligers, met partner, een gezellige avond met buffet georganiseerd.
Van beide activiteiten volgt een impressie in deze nieuwsbrief.

Zaanse Natuurmarkt een groot succes!

Op 2 oktober heeft de (eerste) Zaanse Natuurmarkt plaatsgevonden, georganiseerd door OBW en SKP (Stichting Kalverpolder). De voorbereidingen voor dit evenement startten begin dit jaar en al snel werd besloten dat de uitreiking van de Zaanse Natuur- en Landschapsprijs in aansluiting op de Natuurmarkt zou worden uitgereikt.
De organisatie van deze dag kwam daarmee in handen van 6 leden van OBW, SKP en de Bredenhofstichting.

Het hoofddoel was om de Zaanse bevolking te informeren over het unieke landschap en de (beschermde)natuur rond de Zaanse stedelijke bebouwing. Dit moest gebeuren door de vele Zaanse Natuur- en Milieu organisaties, die voor hun functioneren vrijwel uitsluitend afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.
Met de Bullekerk werd al snel een fantastische locatie én samenwerking gevonden.
Als ‘publiekstrekker’ werd sing-songwriter Tim Knol geboekt om ieder uur een kort optreden te verzorgen.
Het enthousiasme om deel te nemen van de natuurorganisaties was ook direct heel hoog en al snel werd duidelijk dat 18 organisaties definitief zouden gaan deelnemen. Via deze organisaties, maar vooral via de (digitale) media werd een pr-storm op poten gesteld die er in heeft geresulteerd dat de Natuurmarkt erg goed werd bezocht door een enthousiast publiek!
Wellicht aanleiding om van de Zaanse Natuurmarkt een ( 2 jaarlijks?) terugkerend evenement te maken?
Hieronder een foto-impressie:

Stichting Kalverpolder realiseert Natuurpark als onderdeel van Schanszichtpad

Een reeds langer bestaand idee kan nu gerealiseerd worden. Een achter de Bunker gelegen perceel gaan we inrichten als informatief/ educatief natuurpark.
De lange voorbereiding tot vervanging van de bruggen in het Schanszichtpad heeft ons in de gelegenheid gesteld om voor te stellen om dit pad, middels een brug, naar dit toekomstige natuurpark te verleggen. Hiermee wordt het pad direct interessanter voor alle wandelaars en de Zaanse bevolking.
Op dit perceel zullen we door verschillende maaifrequenties die in het beheerplan zijn vastgesteld laten zien welke effecten dit heeft op de biodiversiteit in de polder. Het pad zal langs en door deze zones lopen. Door middel van informatiepanelen wordt uitleg gegeven.
Daarnaast zal een paddenpoel en een vogelkijkscherm ( bij het meertje) worden aangelegd. Het pad zal vervolgens verderop weer aansluiten op het oorspronkelijke pad dat uiteindelijk uitkomt achter het gebouw van de scouting.
Ook worden er enkele bankjes geplaatst als rustpunt en om van het Zaanse Schanspanorama te genieten.

schematisch traject van het Schanszichtpad

De Zaanse Natuur- en Landschapsprijs biedt ons nu de mogelijkheid om dit plan te realiseren. Het zal in overleg met Staatsbosbeheer door onze vrijwilligers worden uitgevoerd. Het streven is om het Natuurpark eind 2022 gereed te hebben tegelijkertijd met of vóór de heropening van het Schanszichtpad (zie hieronder)

En dan: hoe staat het nu met het Schanszichtpad ?

Het pad is sinds november 2018 gesloten in verband met de slechte staat van de (4)houten bruggen. Na een besluit in de werkgroep dat de bruggen vervangen moeten worden is naarstig gezocht naar financiering hiervan.
Kort geleden is bekend geworden dat dit nu dan toch gelukt is! Lees s.v.p. het persbericht van Staatsbosbeheer hierover:

Op 13 oktober heeft het Noordhollands Dagblad een artikel gewijd aan de perikelen en ontwikkelingen rond de zo gewenste heropening van het Schanszichtpad

Het kon weer: de Kalverpolderwandeltocht

Vanwege de COVID pandemie hebben we al anderhalf jaar geen evenementen en vaartochten kunnen uitvoeren in de Kalverpolder. Vrij plotseling kregen we het bericht dat de Gemeente Zaanstad vergunning had afgegeven voor de traditionele Kalverpolderwandeltocht.
Deze wandeltocht wordt jaarlijks in augustus georganiseerd door wandelvereniging De Laatste Loodjes. Na aftrek van eigen kosten wordt (een deel van)de opbrengst van de wandeltocht gedoneerd aan Stichting Kalverpolder. Ook dit jaar ontvingen wij weer een mooi bedrag, waarvoor wij ‘De Laatste Loodjes’ hartelijk bedanken.

Gezien de korte termijn waarop alles geregeld moest worden waren er beduidend minder wandelaars dan in voorgaande jaren. Dit jaar waren er op 21 augustus 159 deelnemers. Inschrijven en starten kon men bij SIMSON, Wezelstraat 15 te Koog aan de Zaan.
De afstanden waren 5, 10, 15 en 25 km. Inschrijven was uitsluitend mogelijk bij de startplaats. Ons terrein en bunker doen dienst als stempelpost en pleisterplaats voor een pauze met een kop koffie, thee of een frisje. Exact 100 wandelaars maakten van onze gelegenheid gebruik.
Het was mooi wandelweer, droog maar wel een hoge luchtvochtigheid. Hopelijk volgend jaar weer een normale versie van deze tocht!

Heerlijk weer bij de Kalverpolderwandeltocht

De Kalverpolder op Zaan TV

Actiebeelden in de Kalverpolder

Op 22 juni heeft journalist/ ecoloog David Sluijs en een cameraman een reportage gemaakt over de (natuur in de) Kalverpolder en het vrijwilligerswerk van Stichting Kalverpolder. Zij troffen een schitterend mooie dag met zon en fraaie luchten. De cameraman kon er geen genoeg van krijgen…..Na de montage van het programma is het enkele weken later op Zaan TV uitgezonden. Gebruik de link hieronder om het interessante programma, met fraaie beelden, te bekijken:

https://www.rtvzaanstreek.nl/stichting-kalverpolder/tv/programma?ksRta1z09TA2PLjWCwRwSQKU3TVX2ogr

De vrijwilligersavond

De COVID maatregelen lieten ook weer toe dat op 30 september de vrijwilligersavond gepland kon worden. Mede ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan( 6 september 2006) was er een gezellig samenzijn voor de vrijwilligers met partner georganiseerd. Er was een overweldigende opkomst: ruim 50 ! Om een goede spreiding mogelijk te maken is buiten een grote partytent opgezet. (geleend van Sint Michael College; waarvoor dank!)
Onder het genot van een drankje en een lekkere maaltijd werd er weer flink bijgepraat. Indachtig de kreet “Nieuw Leiderschap” sprong ook onze voorzitter op tafel om kort het wel en wee van het vrijwilligerswerk tijdens de afgelopen (corona) periode door te nemen.
Na eerdere BBQ’s, Italiaanse en Chinese buffetten werd nu een Vietnamees buffet verzorgd. Dat smaakte bijzonder goed! Er werden veel 2e of 3e rondjes gelopen en alles was bijna schoon op.

Vrijwilligerswerk onder (vrijwel)alle weersomstandigheden

Vaak krijgen we de vraag wanneer er wordt gewerkt in de Kalverpolder. Het antwoord: altijd!
Tenminste: vrijwel altijd….
Het vrijwilligerswerk is jaarrond op iedere dinsdag en donderdag. Alleen tijdens het broedvogelseizoen (15/3 tot 15/6) mogen/ kunnen we niet op de percelen in de polder aan de slag. Maar die periode wordt intensief gebruikt om allerlei onderhoudswerkzaamheden bij de Bunker uit te voeren: apparatuur en gereedschap schoonmaken, boten op de kant, schilderen, onderhoud aan het gebouw, etc.

Bikkels!Maar de weersomstandigheden gooien heel soms ook roet in ‘t eten. Voor regen, wind en kou blijven we niet thuis, maar bij 3 verschillende weerssituaties moeten we capituleren:
1. Onweer. Als er onweer dreigt gaan we er als haas van door.
2. Storm (vanaf B5/6). Het dan sowieso niet goed mogelijk om (veilig) met de boten te manoeuvreren
3. IJs. Als er een vorstperiode aanbreekt stoppen we met varen om de ijsvorming in de polder niet te verstoren. Schaatsers hebben voorrang! Zoals dit jaar in februari. We hebben er 3 weken niet met de boten op uit gekund.

de ijsvloer in de Kalverpolder (februari 2021)

Als er dan niet met de boot op uit kunnen, dan is er altijd we op de percelen achter de Bunker ( rond het meertje) van alles te doen. Maaien en ruimen, bramen verwijderen en (in de nabije toekomst) natuurlijk het beheer van het Natuurpark!

Het dak (er)op

Het dak van de open schuur zit er op! Het oorspronkelijke dak met (zeer) oude dakpannen bleek bij nader inzien toch te poreus….dus de timmerploeg heeft beplating aangebracht, waarop de dakpannen kunnen terugkeren en lekkage verleden tijd is.
De beplating bestaat uit oude (trespa) reclameborden van v.v. Sporting (bedankt daarvoor!). Keurig wit aan de onderzijde…. maar de bovenzijde laat een ander beeld zien…….
Na het aanbrengen van de panlatten is alles weer netjes weggewerkt onder de ‘oude’ dakpannen.
De timmerploeg heeft weer een klus plat!

Werk in uitvoering

Een korte video van de werkzaamheden op 3 augustus j.l.

https://business.facebook.com/kalverpolder/videos/593720285405073/

Natuurplaatjes uit de Kalverpolder

Uitsmijter….

Ons gemotiveerde damesteam. Bijna 10% van onze vrijwilligersploeg bestaat uit dames. Dat mogen er (veel) meer worden!

24 jan

Kalverpoldernieuws 2021/1

Gemeente Zaanstad verrast Stichting Kalverpolder met financiële bijdrage

In december heeft Wessel Breunesse, wethouder Ruimtelijke ordening, Natuur en Landschap, ons totaal verrast met een bijdrage van € 5000.
De stichting heeft in het afgelopen jaar nogal veel pech gehad en moeten besluiten tot noodzakelijke vervanging en reparatie van diverse machines. Daarnaast konden, door de coronaperikelen, allerlei activiteiten (wandeltocht, Nacht van de Nacht, etc.) niet doorgaan waardoor deze aanvullende inkomsten ook wegvielen.
Een persoonlijke overhandiging van de ‘€5000 Cheque’ kon, ook alweer door corona. niet plaatsvinden, maar Wessel Breunesse heeft een inspirerende videoboodschap gemaakt. Deze video kunt u hieronder bekijken.
Stichting Kalverpolder bedankt Gemeente Zaanstad én Wessel Breunesse van harte voor de betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk in de Zaanse Veenweidegebieden en de Kalverpolder in het bijzonder.

wethouder Wessel Breunesse namens Gemeente Zaanstad

Subsidie van Honig Laanfonds voor aanschaf maaimachine

In het vorige Kalverpoldernieuws is al melding gemaakt van de technische pechgevallen waardoor 2020 werd gekenmerkt. In oktober kwam vast te staan dat één van de maaimachines niet meer te repareren was. De maaibalkmaaiers worden intensief gebruikt en uitval kunnen we eigenlijk niet hebben. Zie hierover verderop in deze nieuwsbrief.

Voor de aanschaf van een nieuwe (2e hands) machine hebben we een gemotiveerde subsidie aanvraag gedaan bij
Vlak voor de kerstdagen heeft het Honig Laanfonds ons bericht dat Stichting Kalverpolder een subsidie van € 6000 ontvangt voor de aanschaf van een maaibalkmachine! Dat is een fantastisch bedrag waarvoor we uiteraard het bestuur van het fonds hartelijk hebben bedankt.

Ook in 2020 bijdrage uit Rabo ClubSupport actie

Vorig jaar heeft de Rabobank, net zoals het jaar ervoor, weer € 100.000 ‘uitgestrooid’ over Zaanse verenigingen, stichtingen, etc.
Vanzelfsprekend moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan en een duidelijk doel worden beschreven. Door het aantal stemmen van Rabobankleden wordt uiteindelijk bepaald welk bedrag iedere deelnemer ontvangt. Dit is natuurlijk een heel mooi initiatief waardoor Stichting Kalverpolder een bedrag van ruim € 1200 mocht ontvangen.

Ook nu weer kwam deze donatie als geroepen, want in de week vóór de uitreiking was een bosmaaier onherstelbaar kapot gegaan.
Dat maakte het (noodzakelijke) besluit om de machine te vervangen aanzienlijk lichter!
Het gaf ons ook de gelegenheid een iets krachtiger model aan te schaffen, die ingezet kan worden bij het bestrijden van de overvloedige bramengroei.
(zie de toelichting hieronder)

De Coronamaatregelen: veel beperkingen voor het vrijwilligerswerk in de Kalverpolder

Al sinds 15 juni (direct na het broedvogelseizoen) heeft Stichting Kalverpolder natuurlijk ook te maken met de Coronamaatregelen. Direct vanaf het begin hebben we, naast de landelijke maatregelen, een specifiek, op onze omstandigheden afgestemd, protocol opgesteld.
Dat betekent o.a. dat:
we met kleinere groepen werken op dinsdag én donderdag
– het aantal vrijwilligers tegelijk in de Bunker zeer beperkt is
– het dragen van mondkapjes dringend wordt geadviseerd
– we niet meer gezamenlijk in de Bunker lunchen (dus geen soep meer!!) maar in het veld blijven.
– we maximaal met 3 vrijwilligers in een boot varen
– in het veld de onderlinge (werk)afstand minimaal 1,5 meter is
– bij aankomst aan iedere vrijwilliger wordt gevraagd en genoteerd of hij/zij Corona gerelateerde klachten heeft en of hij/zij contact heeft gehad met besmette personen .

Per 4 november zijn de maatregelen verder aangescherpt en waren we genoodzaakt het vervoer per boten vrijwel helemaal te stoppen en te werken in ‘groepjes’ van maximaal 2 personen.

We hebben onder deze omstandigheden ruim een maand alleen op percelen gewerkt die dicht bij de werkschuur liggen en lopend bereikt konden worden.
Rondom de feestdagen hebben we het werk ook grotendeels stilgelegd om contacten te vermijden.
Sindsdien werken we uitsluitend met een beperkt aantal vrijwilligers per werkdag en verrichten dan zoveel mogelijk machinaal maai- en ruimwerk.

Het coronaprotocol wordt serieus gehandhaafd. Daarom zijn we erg blij dat tot nog toe geen enkele vrijwilliger COVID19 heeft gehad. Het enthousiasme om, goed voor lijf en leden, buiten aan de slag te blijven is onverminderd groot gebleven. Het is dan ook jammer dat de mogelijkheden zo beperkt zijn.
Laten we hopen dat we, na het komende broedseizoen, weer (zo veel mogelijk) op de oude voet verder kunnen.

Houd je klep dicht!

Helaas heeft de klep van de Schele Hannes het niet gehouden. Het berijden door de Trekker met maaisel en het vervoeren van het kraantje (de Happer) werd hem te zwaar, waardoor het scharnier van de klep nog maar op 1 punt vast zat. De rest was afgebroken. Goede raad was duur. De boot eerst maar eens op de kant getrokken.
In het verleden was een reparatie aan de aluminiumboot, op voorspraak van onze, helaas te vroeg overleden Piet Cordes, uitgevoerd door Conijn, metaalbewerking in Wormer. Grardus Conijn, een van de directeuren was een neef van Piet.

Door Louis, ons hoofd TD werd contact opgenomen met het bedrijf. Na enig heen en weer bellen kwamen er twee man kijken. Ze kwamen er na rijp beraad achter dat reparatie ter plekke niet te doen zou zijn. Maar ze hadden een oplossing. In combinatie met een klus in de buurt kon een vrachtwagen met een kraan geregeld worden om de boot op te halen en naar Wormer te brengen. Zo gezegd, zo gedaan. Met het kraantje de boot zo dicht mogelijk bij de poort gelegd. Daar verscheen een enorme wagen met een nog enormere kraan, die het hele fietspad blokkeerde.  De boot met het kraantje het fietspad opgetrokken, de hijskettingen gemonteerd, op de wagen gehesen en afgevoerd naar Wormer.

De Schele hannes wordt opgeladen


Na een paar weken heeft Louis eens voorzichtig geïnformeerd of het lek al boven was. Ja, nee of toch: ze gingen er aan beginnen als de lasser terug was van vakantie en als de benodigde onderdelen binnen waren. Nog weer later kwam Louis een keer langs rijden en ziet dat er iemand de Schele Hannes, die nog buiten lag aan het leeg hozen is. Ja, zei de man: we gaan er morgen aan beginnen en niet lang daarna kwam het verlossende telefoontje. De Schele Hannes is klaar, maar moet wel gehaald worden. Gelukkig kende Kees uit zijn beroepsverleden nog wat mensen in de bouw. Deze gebeld en hij wist een vrachtwagen met weer zo’n enorme kraan te organiseren. De chauffeur kon alleen op zaterdag, maar dit was uiteraard geen probleem. Afgesproken bij Conijn, die op zaterdag maar tot half 1 werken en net dicht waren. Ben en Kees zijn met een trapje over het hek geklommen en hebben de Schele Hannes aangehaakt. Met de kraan op de auto gezet en op weg richting Bunker. Daar geparkeerd voor het Molenmuseum en de boot in de Olysloot laten zakken. De chauffeur bedankt en de motor weer aan de Hannes gehangen en klaar is kees.

de gerepareerde Schele Hannes is weer thuis

Nu denkt u: einde verhaal, maar het wordt nog mooier. Na ruim een maand nog geen rekening van Conijn binnen bij Wim. Vandaag 20-01 heeft Louis eens voorzichtig geïnformeerd en hij kreeg als formidabel, verrassend, fantastisch, genereus, maar zeker onverwacht antwoord:
Er komt GEEN rekening, want Grardus Conijn, de neef van Piet Cordes, vertelde dat het bedrijf af en toe wat aan ondersteuning doet voor plaatselijke verenigingen en dat de directie daarom deze beslissing had genomen. Louis heeft als dank geregeld dat binnenkort alle medewerkers  van Conijn (76 mensen) een lekkernij bij de koffie krijgt.
De machineperikelen van eind 2020

Bij een bezoek aan Rijkhoff, één van onze leveranciers van machines en onderdelen daarvoor, bleek er een bijna nieuwe, ingeruilde maaimachine te staan, een Agria Bison. Richard, een medewerker van Rijkhoff vertelde dat de machine was ingeruild door de vorige eigenaar, omdat zijn personeel niet kon wennen aan de andere en afwijkende bediening van snelheid en rijrichting. Ook bood hij aan ons huidige bestand aan maaimachines eens te bekijken komen bekijken. Dit resulteerde in een offerte voor de levering van de Agria Bison, een 2e hands Köppl van een recent bouwjaar en de inruil van 2 Köppl’s van oudere datum en een weinig gebruikte schudder/hooier. Overleg binnen het bestuur resulteerde in de beslissing tot aanschaf over te gaan. Omdat de aanschaf wel een grote aanslag op onze financiële reserves zou zijn, werd een aanvraag voor een bijdrage ingediend bij het Honig-Laanfonds (zie hierboven)

Rolf Surink met de nieuwe Agria

De Agria en Köppl zijn inmiddels in gebruik en het wennen aan de nieuwe bediening bleek voor onze veelzijdige vrijwilligers meestal geen probleem. De voor nieuwe machines traditionele doop in een greppel en een prutsloot heeft de Agria inmiddels met glans doorstaan. Door ervaring worden we ook steeds beter in het snel en veilig oplossen van dergelijke problemen.

Andere pechgevallen betroffen onze bosmaaiers. Van de Stihl 260 bosmaaier bleek de verbinding tussen stang en motorgedeelte gebroken en van de Husqvarna was zelfs de hele stang waardoor de aandrijfas naar de messenkop loopt afgebroken. Beide schades zijn veroorzaakt bij het bestrijden van de enorme, hier en daar manshoge braamstruwelen in de polder, waarbij enorme krachten op de machines optreden.

met de bosmaaier wordt de braamruigte verwijderd

Onderzoek wees uit dat de Husqvarna maaier total-loss was, omdat reparatie meer zou kosten dan de huidige waarde. Vervanging was aan de orde, waarvoor gekozen zou worden uit wat zwaardere types i.v.m. de bramen bestrijding. De Stihl 490 bleek de beste koop te zijn. Na overleg met het bestuur kon deze bosmaaier direct worden geleverd en is inmiddels in gebruik

De Stihl 260 kon gelukkig door de leverancier B.v.d.Meij de Bie B.V. worden gerepareerd en doet ook weer dienst.

Continuing story: het Schanszichtpad

Door de coronasituatie zijn er geen fysieke bijeenkomsten geweest van de werkgroep. Toch heeft er achter de schermen door Staatsbosbeheer regelmatig overleg plaatsgevonden met o.a. het Recreatieschap, Gemeente Zaanstad en andere betrokkenen.
Het is nu zover dat de subsidies voor de vervanging van de 4 bruggen door het recreatieschap en Provincie NH zijn vastgesteld. Naast bijdragen van diverse andere partijen rest echter nog een ‘gat in de begroting’ van
€ 84.000.
Uiteraard wordt er aan getrokken om de begroting sluitend te maken, zodat de uitvoering van het project kan starten en de heropening van het pad weer in zicht komt.
Dat het, vanwege de veiligheid, noodzakelijk is dat de bruggen worden vervangen laat bijgaande foto wel goed zien!

de bruggen verkeren in een hele slechte staat

De finishing touch: verlichting in het botenhuis

Het nieuwe botenhuis is alweer een aantal maanden in gebruik, maar in deze wintermaanden werd weer duidelijk dat het ‘s ochtends vroeg toch wel erg donker is om de boten in gereedheid te brengen. Met het lichtje van je telefoon is het toch behelpen.
Dus hebben Louis en Anton nu vaste verlichtingspunten, met schakelaar, in het botenhuis gemonteerd. En zie: er was licht!
Tegelijkertijd hebben Aad en Wouter ook nog extra stootplanken aan de binnenzijde aangebracht, want het binnenvaren van de boten is een secuur klusje en dat wil nog wel eens botsen….

Wat is dat nou? Sterrenschot!

Sterrenschot

Heel af en toe vinden we vreemde klonters langs de waterkant. Vooral als er gemaaid is en er dus beter zicht op is.
Het is sterrenschot (wordt ook wel heksensnot genoemd). Vroeger dacht men dat deze klonten afkomstig waren van vallende sterren (bron wikipedia), maar het is een uitbraaksel van onverteerde resten van zwangere vrouwtjespadden- of kikkers. De eiwitsubstantie zwelt op in de maag van bijv. een reiger, roerdomp en zelfs vos of meeuw en wordt vervolgens uitgebraakt.

Maaimachine bijna te water

Het maaien van de rietpercelen wordt hoofdzakelijk gedaan met de maaibalkmachine. Met deze machine wordt in korte tijd al zigzaggend een groot oppervlak gemaaid, waarna het gemaaide materiaal op hoopjes kan worden geharkt. Vervolgens worden deze hoopjes op een lastpakker geladen (bij een slappe ondergrond) of met het met de trekker, met puntrek, opgehaald.

met de Happer wordt een boot geleegd

Daarmee wordt dan weer de boot geladen en het maaisel wordt afgevoerd naar de centrale ‘dumpplek’ Mount Erik.

Bij het maaien met maaibalk is het zicht natuurlijk beperkt. De maaier kijkt vaak tegen een muur van riet aan en moet weten waar (ongeveer) een greppel of slootkant is. En dat gaat natuurlijk nog wel eens mis! het overkomt ‘de beste maaiers’ allemaal wel een keertje.
Het risico daarbij is dat je je jezelf lanceert en ook een nat pak haalt…
Maar dit keer kon Pieter Daalman de machine goed in bedwang houden en werd vervolgens weer achterwaarts uit de plomp getrokken.

Nieuwe, vaste wintergast: de roodborsttapuit

In de winterperiode zijn er altijd al veel gewone roodborsten te zien in onze polder. Dit zijn in feite veelal ‘wintergasten’ die uit Scandinavië zijn komen afzakken. Als we in de polder in de grond wroeten hebben ze dat al snel in de gaten en proberen zo hun kostje bij elkaar te scharrelen.
In de afgelopen 2 jaar is het ons opgevallen dat we ‘s winters ook steeds vaker de roodborsttapuit in de Kalverpolder zien. Bijna altijd mannetje én vrouwtje bij elkaar.
Dit jaar zien we deze soort weer meer als vorig jaar. Duidelijk een bewijs dat de roodborsttapuit het in de Nederlandse natuur ( o.a. in de duinen) goed bevalt en door de zachtere winters niet verder naar het zuiden afzakt.

In het gedrag lijkt het wel op de roodborst, is ongeveer hetzelfde (kleine) formaat, maar ziet er totaal anders uit. Tijdens ons werk komen ze ook vaak vlakbij een kijkje nemen of er wat te halen is. Deze foto heeft Joop Stokkink dan ook in de polder kunnen maken.

Zoveel fraais in de Kalverpolder!

12 okt

Kalverpoldernieuws 2020, editie 4

RABObank Clubsupport 2020!!!

Zoals ieder jaar organiseert de Rabobank weer hun actie m.b.t. subsidies verstrekken aan clubs, verenigingen en stichtingen.

Tot 30 september j.l. kon iedere club zich aanmelden bij de Rabobank om in aanmerking te komen voor een bepaald doel. De clubs waarop het meest gestemd wordt kunnen dan in aanmerking komen voor een subsidiebedrag.

STICHTING KALVERPOLDER heeft zich, zoals zo vele andere stichtingen en clubs, ook aangemeld. Ons doel is geld bijeen te krijgen onze veiligheidsmiddelen voor het werken in de polder uit breiden. We werken op meerdere percelen in de polder met een groot aantal vrijwilligers tegelijk. Daarbij is he vooral noodzakelijk een extra AED aan te schaffen. Maar ook EHBO middelen, reddingsvesten, zaagbroeken, etc.

            Stemmen mogelijk van 5 oktober tot en met 25 oktober 2019

In november vindt de uitreiking plaats.

Hoe kunt u stemmen:
Dit is heel makkelijk!
U logt in op:  www.rabo-clubsupport.nl/

Klik op BRENG JE STEM UIT.
Log in met rekeningnummer en pascode.
U kunt nu de clubs(minimaal 3) van uw keuze selecteren en toevoegen.
U moet 5 stemmen uitbrengen die u kunt verdelen over uw favoriete clubs met MAXIMAAL 2 Stemmen op 1 club/vereniging.
Het zou fijn zijn als u 2 stemmen geeft aan “STICHTING KALVERPOLDER”.
Bij een en/of rekening kunnen beiden stemmen!! (dus 4 stemmen….)

Hartelijk dank voor uw steun aan ons en de Zaanse natuur!!

Komt de zon op voor Stichting Kalverpolder?

Bouwbedrijf Van der Gragt schenkt rijplaten

Bij het gebruik van grotere machines( kraantje, trekker) in Kalverpolder is het vaak noodzakelijk om kunststof rijplaten te gebruiken. Op de slappe veenbodem zou een zware machine zomaar weg kunnen zakken.
Onze oude rijplaten verkeren in een slechte staat. Een aantal zijn gebroken. Daarvoor stond vervanging op ons verlanglijstje. Des te groter de verrassing dat Bouwbedrijf Van der Gragt uit Wormerveer een spontaan aanbod deed om 6 gloednieuwe rijplaten aan Stichting Kalverpolder te doneren!
Zij waarderen hiermee ons vrijwillig natuurbeheer op een geweldige wijze!
Gisteren heeft directielid Koen van der Maat de rijplaten persoonlijk bij onze werkschuur afgeleverd.
Wij bedanken Van der Gragt voor dit genereuze gebaar!

Het Molenmuseum: onze nieuwe buren

Wij heten onze nieuwe buren van harte welkom!
Na een intensieve verbouwing is het grote moment dan toch eindelijk aangebroken. Het Molenmuseum van Vereniging De Zaansche Molen wordt geopend.

Op uitnodiging van Peter-Jan van Steenbergen, Algemeen manager, werden wij uitgenodigd voor een rondleiding in het museum vóór de officiële opening op 25 september . Het is werkelijk super mooi geworden.
Interessante verhalen, het grootste geschilderde Molenpanorama van Europa, veel molenmodellen en alles interactief.
Op de 1e etage een fantastisch uitzicht op het molenpanorama van de Zaans Schans én de Kalverpolder. Daar ook een interactief overzicht van de flora en fauna in de Kalverpolder.
Voor dit laatste zijn de foto’s en teksten door Stichting Kalverpolder aangeleverd.
Wij kijken uit naar een prettige samenwerking.

Stichting Kalverpolder op NH Nieuws TV

In het kader van ‘3o jaar Natuur Netwerk Nederland {NNN)’ heeft NH Nieuws onlangs opnames gemaakt in de Kalverpolder, die in het weekend van 3 oktober zijn uitgezonden als onderdeel van het programma Natuurlijk Noord Holland. Het thema in deze aflevering is de rol van vrijwilligers in natuurbeheer.

TV opnames in de Kalverpolder

Met deze link kunt u deze aflevering bekijken:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274041/waar-zijn-vogels-nog-welkom-in-de-noord-hollandse-natuur
De opname uit de Kalverpolder start op 10:22 minuut en duurt 6 minuten.

Wethouder Wessel Breunesse werkt een dag mee

Begin maart werd de NL Doetdag afgelast vanwege de corona perikelen. Naast een grote groep andere vrijwilligers had ook Wethouder Ruimtelijke ordening, Natuur en Landschap Wessel Breunesse zich opgegeven om een dag deel te nemen aan het natuurbeheer in de Kalverpolder.

Maar nu we weer (onder het corona-protocol) aan de slag zijn, heeft hij zich direct weer gemeld om een dag mee te werken. Op 24 september zijn we met een kleine ploeg bezig gegaan met het harken en opsteken van het gemaaid materiaal, zodat dat later geruimd kon worden.
Bij goed weer werd stevig doorgewerkt en Wessel had al snel de slag te pakken.


Onvermijdelijk werden, tijdens het werk en de verdiende koffiepauze, de specifieke en algemene problemen van het natuurbeheer in de Zaanse veenweidegebieden besproken. Deze problemen spitsen zich toe op de gevolgen van overmatige stikstof- en ammoniakuitstoot, slecht of geen beheer op percelen van particuliere eigenaren, financiële beperkingen, etc.
Kortom een nuttige dag in een optimale setting!

Coronaprotocol Stichting Kalverpolder

In de vorige Kalverpoldernieuws kon u al lezen dat wij sinds16 juni in aangepaste vorm onze beheertaken uitvoeren.
Naast de overheidsmaatregelen hebben we coronaprotocol opgesteld, afgestemd op de aard van onze werkzaamheden. Op grond van de aanvullende maatregelen van de overheid vanaf 1 juli is dit protocol geëvalueerd en aangescherpt.

uitgespitte bomen worden afgevoerd

In de praktijk heeft dit voor ons o.a. de volgende consequenties:
– verkleinen van de veldploegen
– werken op dinsdag én donderdag
– ploegen arriveren (op dinsdag) om 7.30 u (machineploeg), 8.15 u(veldploeg) en 9.00 u( Bunkerploeg)
– maximaal aantal personen per boot (afhankelijk van de grootte boot)
– maximaal aantal personen in de bunker
– koffiepauze en lunchpauze buiten voor de veldploegen. Géén soep meer om 12.00 uur!

Het geeft dus behoorlijke beperkingen en het aantrekkelijke om met z’n allen in de bunker ‘een bakkie soep’ te doen is voorlopig helaas niet meer mogelijk.
Maar al met al gaat het goed. We letten goed op elkaar en tot nu toe gelukkig nog covid besmetting in onze vrijwilligersgroep.

Interactieve werkkaart Kalverpolder

Onze secretaris Henk Krook heeft in de afgelopen maanden een interactieve werkkaart uitgewerkt, gebruikmakend van de uitgebreide mogelijkheden van Google Maps. Hierdoor wordt het mogelijk de gegevens nu overal waar een internetverbinding is te raadplegen via een Google-account.

werkkaart Kalverpolder

Op de digitale werkkaart is, ook per perceel, gedetailleerde informatie beschikbaar over

 • Natuurwaarde
 • Oppervlak
 • Greppels, buizen e.d.
 • Eigendomssituatie (bijv. SBB of particulier)
 • In beheer bij Stichting Kalverpolder
 • Maaischema en bijzonderheden

Daarnaast wordt in het lopende maaiseizoen (dus nu 2020/2021) per perceel een verslag bijgehouden van de uitgevoerde werkzaamheden, bijzonderheden, foto’s e.d.

is er een mooiere plek (om te werken) in de Zaanstreek?

September: pechmaand!

Er gaat altijd wel eens iets mis. Waar gewerkt wordt…..
Maar in de maand september ging er op technisch gebied toch wel van alles mis!
Gelukkig hebben we een eigen technische ploeg, die doorgaans de machines of buitenboordmotoren weer snel aan de praat hebben. In het uiterste geval moeten we een extern bedrijf een reparatie laten uitvoeren.
De trekker liet het keer op keer afweten als gevolg van koeling problemen en uiteindelijk een kapot startslot.
De scharnieren van de klep van de Schele Hannes zijn doorgescheurd, waarschijnlijk door het intensieve gebruik. Aluminium lassen moeten we uitbesteden.
En dat was helaas niet het enige….

Hieronder een fotocompilatie van de ‘incidenten’:

Vaste bewoner van de Kalverpolder: de Torenvalk

De torenvalk is, naast de buizerd, een van de meest voorkomende roofvogels in Nederland. De torenvalk is makkelijk te herkennen als het, op zoek naar een prooi, staat te ‘ bidden’ in de lucht. Andere valkensoorten (bijv. slechtvalk en boomvalk) doen dat niet.

een biddende torenvalk

De Kalverpolder is een ideaal biotoop voor de torenvalk. Een relatief rustig natuurgebied met veel weilandpercelen om af te struinen. De belangrijkste voedselbron is de veldmuis, maar soms ook woelmuizen of grote kevers.
De torenvlak zal uiteindelijk altijd z’n prooi op de grond verschalken.
Bij de broedvogeltellingen werd altijd één nest met 5 of 6 jongen in de de Kalverpolder vastgesteld.
De voedselvoorziening is kennelijk zo goed dat in vorig jaar een tweede nest werd vastgesteld. Dit jaar heeft er, vanwege corona, geen telling plaatsgevonden.
Het is een mooi gezicht als de jongen in de zomermaanden al kunnen vliegen, maar nog wel bij elkaar blijven. Je ziet ze dan bijvoorbeeld op riethopen zitten.

Het kan ook té warm zijn….

het werk in de Kalverpolder gaat in principe iedere week door, op dinsdag en donderdag. Dit uiteraard met uitzondering van het broedvogelseizoen.
We laten ons maar zelden weerhouden om onze beheertaken uit te voeren.
Alleen extreme weersomstandigheden kunnen ons doen besluiten om niet de polder in te gaan. In de afgelopen winters is het een doodenkele keer voorgekomen dat de hoeveelheid ijs te groot was om er met de boten doorheen te komen.
Daarnaast houden we al snel rekening met de schaatsliefhebbers! Dat mag ons eigenlijk niet vaak genoeg voorkomen….

Een andere weersfactor is storm. Om veiligheidsredenen (ARBO) wordt bij windkracht 7 een grens getrokken. Het is dan ook bijna niet mogelijk om met de boten te manoevreren.

Maar dit keer hebben we ervaren dat het ook té warm kan zijn om te werken. Het was sowieso een zomer met veel warme dagen, maar op dinsdag 11 augustus was het echt te gortig….code geel!
Wel nog vroeg begonnen, maar om 12.30 uur werden de werkzaamheden afgeblazen.
Op de donderdag daarna was het nog een tandje erger. De kleine ploeg, die toch nog aan de slag was gegaan, is om 11.15 uur gestopt. De veiligheidsgrens ligt bij 27 graden. Daarnaast is er in de open polder geen schaduw te vinden, terwijl je tussen de rietkragen de warmte blijft hangen.
Daar kun je niet tegenop drinken….

Beestenspul

De afsluiter

10 jul

Kalverpoldernieuws 2020, editie 2/3

Een bewogen eerste halfjaar

Na een rustige start van dit kalenderjaar, met de maanden januari en februari, zijn we vanaf halverwege maart in een bewogen periode terechtgekomen.
Natuurlijk betekende de uitbraak van het Coronavirus ook voor Stichting Kalverpolder een onmiddellijke stop van alle activiteiten.
Maar bovenal heeft het plotselinge overlijden van 2 van onze actieve vrijwilligers, Piet Cordes en Jos van der Valk, ons diep geraakt.
Daarnaast ontvingen wij ook bericht dat oud- vrijwilliger Gerard Groot, na een lange ziekteperiode, op 73-jarige leeftijd is overleden.
Door de maatregelen tijdens de Coronacrisis zijn wij nauwelijks in staat geweest om op gepaste wijze afscheid van hen te nemen en te gedenken.

Jos van der Valk

In Memoriam Jos van der Valk

Op 21 april jl. is Jos van der Valk, zeer kort na de constatering van een ongeneselijke ziekte, op 76- jarige leeftijd overleden.
Jos heeft zich in november 2014 aangemeld bij Stichting Kalverpolder. Als bewoner van Haaldersbroek was hij dus ‘ingeland’ in de Kalverpolder en het vrijwilligerswerk in de natuur sprak hem al langer aan.
Maar dat kon niet eerder dan 2014 omdat Jos nog tot zijn 70e heeft gewerkt als rechter.
Maar sindsdien was hij een vaste waarde in ons vrijwilligerscorps, waarbij zijn rustige natuur en grote inzet hem kenmerkten. Het werk voor de Kalverpolder werd echter af en toe voor wat langere periodes onderbroken. Enerzijds omdat Jos er graag voor een wandel- of fietsreis op uit trok en anderzijds voor zijn vrijwilligerswerk bij de Beeldentuin in Zaandijk.
In de zomermaanden heeft hij zich meerdere jaren beziggehouden met het onderhoud en schilderen van de beelden.
Aan het eind van de zomer was Jos dan weer blij als hij in de Kalverpolder aan de slag kon en dan als gewaardeerd lid van de bramen-en bomengroep belast met het uitspitten van deze ongewenste flora.
Wij missen zijn bedachtzame aanwezigheid en wensen zijn familie veel sterkte met dit immense verlies.

Piet Cordes

In Memoriam Piet Cordes

Piet Cordes is op 27 april jl. onverwachts thuis overleden. Piet heeft helaas niet kunnen herstellen van een zware operatie die hij kort daarvoor had ondergaan. Hij was in januari 81 jaar geworden.
Zijn betekenis voor Stichting Kalverpolder kan eigenlijk niet in woorden worden uitgedrukt. Vanaf de eerste dag in september 2006 was Piet betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van de stichting en nadien als enthousiast vrijwilliger. Met anderen vormde hij het fundament voor de ontwikkeling die Stichting Kalverpolder heeft kunnen doormaken.

Zijn rol hierin, vooral ook als positief ingestelde collega-vrijwilliger, kan niet onderschat worden. Naast het veldwerk heeft Piet, met name in de beginjaren, een groot aandeel gehad in de reconstructie en metamorfose van de Bunker.
De laatste jaren was Piet lid van de ‘timmerploeg’. Het fysieke werk bij de constructie van hekwerken, carport, botenhuis e.d. beviel hem erg goed.

Daarnaast was Piet ook ‘sleutelbeheerder’ van onze stichting. Hij had ook letterlijk en figuurlijk overzicht over het verloop van de werkdag. Pas als iedereen weer ’s middags uit het veld teruggekeerd was kon alles op slot en zat het er voor hem ook weer op.
We gaan Piet, een baken van rust, sociaal betrokken en bovenal zijn markante humor, enorm missen. Er zal een blijvende leegte worden gevoeld.
We wensen Mieke alle kracht toe om het verlies van haar ‘rots in de branding’ te verwerken.

de corona maatregelen en ons werk

géén NL Doet dit jaar!

Hoewel het nieuws begin maart natuurlijk al bol stond over het coronavirus hebben wij op dinsdag 10 maart nog ‘niets vermoedend’ gewerkt. Het was onze laatste standaard werkdag vóór het broedvogelseizoen.
Maar op vrijdag 13 maart stond nog de NL Doet dag in de planning. Voor deze landelijke ‘handen uit de mouwen’ dag hadden zich, naast onze eigen vrijwilligers, ca. 20 mensen aangemeld.
Dus een dag waarop nog volop gewerkt zou gaan worden! Er was al ‘voor’gemaaid, apparatuur stond nog in het veld, uitgespitte bomen moesten nog geruimd worden……maar, op woensdag 11 maart ontvingen we de aanwijzing van Staatsbosbeheer dat alle vrijwilligerswerkzaamheden per direct moesten worden gestopt en dat we feitelijk geen toegang meer hadden tot de Kalverpolder.

Dat was een hard gelag. Op dat moment wel te begrijpen, maar moeilijk te accepteren. Op zondag 15 maart ging heel Nederland én onze Kalverpolder in lockdown.
Het broedvogelseizoen (15 maart- 15 juni) wordt ieder jaar gebruikt om noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren zoals: boten uit het water, schoonmaken en schilderen. Gereedschappen schoonmaken, onderhoud en service aan apparatuur (buitenboordmotoren, lastpakkers, tractor etc.), buitenterrein opruimen etc. etc.
Dat bleef nu allemaal onuitgevoerd en daar zaten we behoorlijk mee in ons maag. De landelijke ontwikkelingen en de uiteindelijke versoepelingen werden door ons nauwlettend gevolgd en dat leidde er uiteindelijk toe dat wij, in goed overleg met Staatsbosbeheer, vanaf 1 juni in kleine groepjes (max 6) op meerdere dagen weer aan de slag konden.
Vanzelfsprekend met inachtneming van de SBB maatregelen, aangevuld met een eigen, op onze situatie afgestemd, protocol.
Met de inzet van onze vrijwilligersploeg wisten wij zo de achterstand behoorlijk weg te werken.

Een verdere landelijke versoepeling werd aangekondigd vanaf 15 juni, toevalligerwijs einde broedvogelseizoen!
Het door ons opgestelde protocol (kleinere groepen, 2 werkdagen per week, hygiëne maatregelen, gebruik bunker, etc.) werd door Staatsbosbeheer goedgekeurd, zodat we, met een zucht van verlichting, op dinsdag 16 juni onze beheerwerkzaamheden hebben hervat.
Overigens heeft géén van de ca. 50 vrijwilligers (tenslotte toch een ‘risicogroep’) de coronagriep gehad.

Afstel alle activiteiten

Direct gevolg van de corona-maatregelen was natuurlijk dat alle geplande extra activiteiten voor 2020  in onze polder moesten worden geannuleerd. Dit zijn o.a.:

 • De vogelvaartochten met leerlingen 2e klas St. Michael College
 • De broedvogelinvetarisatie
 • De kinderboekenmarkt
 • De Open Dag (start nieuwe beheerseizoen)
 • De Kalverpolderwandeltocht
 • De Nacht van de Nacht
 • Vaartochten voor particuliere groepen

Botenhuis (bijna)helemaal klaar

het vernieuwde botenhuis

In januari zijn de laatste werkzaamheden aan het vernieuwde botenhuis verricht en daarmee kon deze nieuwe parel weer in gebruik genomen worden.
Dit fraai staaltje werk is (op de fundatie na) volledig in eigen beheer door onze timmerploeg gerealiseerd.
Dus kunnen de veerboot en de Schele Hannes(boot) weer binnen aangelegd worden na het werk. Naast extra veiligheid hoeven deze boten op dinsdag- of donderdagochtendvroeg dus niet meer leeg gehoosd te worden!

Is het dan helemaal af? Bijna….alleen de verlichting nog.
De ‘officiële’ ingebruikname heeft door de C. crisis nog niet plaats kunnen vinden.
Vooralsnog bedanken wij Bredenhof Stichting en Stichting P.M. Duyvisfonds hartelijk voor de financiële steun om de bouw van het botenhuis te kunnen realiseren.

Status Schanszichtpad

zicht vanaf de brug bij het Zaans museum

Het Schanszichtpad is, tot verdriet van velen in de Zaanstreek, al ruim anderhalf jaar gesloten. De 4 houten bruggen in het pad verkeren in slechte staat en zijn onbetrouwbaar.
Door Staatsbosbeheer is direct een commissie in het leven geroepen waarin diverse betrokken organisaties zitting hebben.
Na een inventarisatie en kostenonderzoek is besloten dat de bruggen vervangen moeten worden om een optimale situatie voor de lange termijn te realiseren.
Er is een projectplan opgesteld waarin ook verbeterpunten zijn opgenomen die tevens leiden tot een positieve beleving van het pad.
Cruciaal hierbij is natuurlijk de financiering van de het project. Omdat eigenaar Staatsbosbeheer niet over financiële middelen beschikt worden nu subsidie- aanvragen voorbereid bij diverse instanties (w.o. Provincie NH, Recreatieschap).
Er wordt naar gestreefd om het pad in de loop van 2021 weer open te kunnen stellen.

Storm over Nederland én Kalverpolder

de percelen direct achter de Bunker

Met uitzondering van het broedvogelseizoen werken wij jaarrond iedere dinsdag (en tegenwoordig ook op donderdag). Weer of geen weer: we gaan aan de slag.
In de afgelopen jaren is het slechts 2 of 3 keer voorgekomen dat we vanwege (dik) ijs in de sloten niet met de boten de polder in konden. We besluiten daartoe ook sneller om schaatsliefhebbers alle gelegenheid te geven om in de Kalverpolder te kunnen schaatsen.

Rond 11 februari hadden we te maken met een storm met(voor het eerst) de naam Ciara. De verwachting was dat we te maken zouden krijgen met windkracht 8. In ons veiligheids- risicoplan is opgenomen dat bij windkracht > 6 Bf niet gevaren mag worden.
Er moest dus het uitzonderlijke besluit genomen worden dat de boten ‘op stal’ moesten blijven.
Maar niet werken is eigenlijk geen optie, dus werd de veldploeg naar de percelen achter de Bunker gedirigeerd. Deze percelen kunnen we lopend bereiken, dus ook met maaimachines en lastpakkers.
Wel een winderige klus! Lastig om een klamp (riethoop) op te zetten als het riet steeds wegwaait…
We hebben in januari en februari overigens veel last gehad de overvloedige regen, waardoor de percelen soms te soppig waren om met onze apparatuur te kunnen bewerken. Dat het inderdaad niet altijd goed ging laat de foto van de weggezakte tractor zien.

Grutto spektakel

grutto’s op de plasdras

Ieder jaar is het weer spannend of en wanneer de grutto’s weer op onze plasdras terugkeren.
Dit jaar hoefden we niet lang te wachten! Al op 18 februari werd de eerste grutto waargenomen. In de weken daarna groeide dat tot honderden rustende en foeragerende grutto’s.
Bij het hek op de Kalverringdijk is het een komen en gaan van vogelspotters die dit spektakel van dichtbij kunnen bekijken.
En nu maar hopen dat de grutto’s een broedplek in Noord Holland of Friesland kunnen vinden om pullen groot te kunnen brengen. Het is natuurlijk bekend dat onze nationale vogel het de afgelopen decennia, om allerlei redenen, ontzettend moeilijk heeft en dat de aantallen helaas steeds verder teruglopen.
Dus we moeten er alles aan doen om de vogels met een optimale plasdras in ieder geval een goede start te kunnen geven. In de krant werd er ook al aandacht aan besteed:

Eindelijk weer aan het werk

Op 16 juni was het dan zover. We kunnen weer aan de slag!
Weliswaar met minder vrijwilligers dan we gewend zijn. De veldploeg bestaat nu uit maximaal 20 personen.
Zoals hierboven al aangegeven is, om die reden, nu ook met een ploeg op donderdag gewerkt. Iedereen is geïnformeerd over het protocol op basis waarvan we weer aan het werk kunnen. In en om de bunker zijn maatregelen genomen ( handendesinfectie, looplijnen e.d.), zodat het protocol nageleefd kan worden.

maatregelen in- en om de Bunker

Het maximaal aantal personen per boot, i.v.m. de 1,5 meter maatregel, is tevens besproken. Daarnaast is ook besloten dat, in ieder geval tot 1 september tussen de middag (helaas)geen soep meer wordt geserveerd. Een traditie die altijd erg wordt gewaardeerd!
Ondanks alle beperkingen zijn we allemaal monter aan het werk gegaan. De boot met maaiapparatuur vertrekt al eerder en er wordt bij aankomst al direct begonnen met maaien.
Dit voorkomt wachttijden en opstopping als de veldploeg aankomt. Men kan direct aan de slag. Het blijkt goed te werken. Binnen no- time heeft iedereen weer de slag te pakken.
En het weer werkte ook al mee!

Uitglijder

de glijbaan van Bert

Het komt regelmatig voor dat iemand met één been in de slootkant of greppel zakt Zelfs zijn er wel vrijwilligers half te water gegaan. Maar wat Bert van Zuijlen presteerde slaat alles.
In zijn ijver om het gemaaide riet goed over de klamp te verdelen stapte hij te ver naar achter en roetsjte er pardoes vanaf: koppie onder!
De Grote Dors is daar kennelijk toch behoorlijk diep.
Op zijn geroep kwam Kees Tempelaar hem te hulp om Bert weer uit het water te trekken. Gelukkig was het een erg warme dag, dus kon hij zijn kleren aan z’n lijf laten opdrogen.
Zijn telefoon heeft het helaas niet overleefd…..
Natuurlijk hadden we liefst een actiefoto gehad, maar we moeten het doen met een beeld van de ‘glijbaan’

Stichting Kalverpolder in beeld

Natuurwaarnemingen in de Kalverpolder

Dit voorjaar zijn we dus weinig in de polder geweest. Het voordeel (ieder nadeel heeft z’n voordeel) is dat de natuur zich ongestoord heeft kunnen ontwikkelen…..Dan zijn er toch wel een toch wel een paar natuurverrassingen te melden die we pas vanaf 16 juni hebben kunnen waarnemen.
Zo heeft de Bruine Kiekendief ook dit jaar (4e jaar achtereen) weer in een rietperceel genesteld. Deze roofvogel kan je iedere dag wel waarnemen, laag scherend over het riet, op zoek naar een prooi.
Ook de Roerdomp lijkt zeker een nest te hebben (gehad). Deze schuwe vogel is meerdere keren waargenomen, terwijl hij/ zij steeds naar het zelfde perceel vloog (voedselvlucht)


De flora en insectenwereld zijn wat makkelijker te observeren!
Vooral de vondst van (meerdere) Koningsvaren is een mooi resultaat. Een grote varensoort die in veenmoerassen aangetroffen kan worden.
Ook een grote hoeveelheid rupsen van de de Dagpauwoog werden aangetroffen op brandnetels(de waard plant van deze soort)
Hieronder nog enkele foto’s van andere waarnemingen

31 jan

Kalverpoldernieuws, editie 1 2020

Stichting Kalverpolder weer ‘in de prijzen’

Namens Gemeente Zaanstad heeft Zaankanters Voor Elkaar op 3 oktober j.l. de wijkwaarderingsprijs aan de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder uitgereikt. Dat was een grote verrassing voor alle vrijwilligers die op deze werkdag om 12.00 uur met een smoes naar de bunker waren gedirigeerd.
Het “blik van waardering’, mét een taart werd ons uitgereikt door Hulya Ozyar van Zaankanters voor Elkaar.
Natuurlijk werd een groepsfoto gemaakt die ook in andere lokale media is geplaatst.

Het Schanszichtpad: een lange adem?

In november was het Schanszichtpad alweer een jaar gesloten vanwege de slechte staat van de bruggen. Aan het aantal reacties en vragen (oa. via sociale media) is duidelijk geworden dat dit door ‘de Zaanse bevolking’ erg wordt betreurd.
In 2019 is door Staatsbosbeheer (eigenaar van de bruggen) een werkgroep geformeerd, waarin Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Stichting Zaanse Schans, Vereniging Zaansche Molen, Recreatieschap NH en Stichting Kalverpolder zitting hebben.


In de werkgroep besprekingen is, na inventarisatie en globale kostenramingen, vastgesteld dat vervanging van de bruggen noodzakelijk is. Daarmee kunnen ook verbeteringen een de bruggen en het pad leiden tot een betere natuur- en cultuurbeleving voor de gebruikers.
Staatsbosbeheer heeft geen budget (gereserveerd) om dit te realiseren, zodat de werkgroep op zoek moet naar financiële middelen.
De verwachting (en hoop?)is dat dit in 2020 zijn beslag kan krijgen, zodat wellicht in 2021 iedereen weer van dit mooie rondje kan genieten!

Vreemde oranje bolletjes…..

Voor het eerst werden deze oranje bolletjes op het uiteinde van een afgebroken rietstengel gevonden. Bij navraag blijkt het een slijmzwam of Myomyceet te zijn. Men is er wetenschappelijk nog niet uit of het een schimmel, amoebe of apart biologisch domein is.
Dit najaar hebben we eer meerdere gevonden.

Swingende Nacht van de Nacht

26 OktoberDe Nacht van de NachtOok dit jaar weer een prachtig evenement in de donker.Op de ZaanseSchans, de molens aan de Kalverringdijk en in de Bunker van Stichting Kalverpolder waren weer diverse activiteiten georganiseerd. Ook kon er vanaf de Schans door de polder gevaren worden.Ook dit jaar waren alle 500 kaartjes uitverkocht! Nadat de Bunker in gereedheid was gebracht vertrokken alle vrijwilligers naar Restaurant de Kraai om daar de jaarlijkse pannenkoek te nuttigen.De avond begon met redelijk goed weer maar omstreeks 20.00 uur begon het te regenen en dit duurde de rest van de avond. Onze schippers en andere vrijwilligers die buiten waren kwamen aan het einde van de avond als “verzopen katten” naar binnen. Jammer voor iedereen maar het was niet anders. Bij ons in de Bunker was de opkomst groot. Daar trad onder grote- en enthousiaste belangstelling de Amsterdamse bluesband BLUES GARDEN op. Na binnenkomst bij ons keken ze toch wel wat vreemd op. Wat is dit dan? Maar nadat het vloerkleed was uitgerold, de bandleden hun plaatsen hadden ingenomen begon het feest. Blues Garden uit Amsterdam staat garant voor dampende live optredens. De band bestaat uit acht muzikanten met een blazers ensemble. Met Daisy, hun geweldige zangeres als frontwoman. Zij spelen opzwepende blues, gevoelige soul, rock&roll en soms een funky Groove. Ze speelden de sterren van de hemel, die overigens niet te zien waren!Van ons, en wat ik heb vernomen van de muzikanten, mogen ze volgend jaar wel weer bij ons terug komen. Aad had een mooie lantaarn uit een boomstam(metje) gemaakt en van licht voorzien. Deze was aan het hek opgehangen.Ook een mooie impressie op de Facebooksite van de ZaanseSchans

Posted by Kalverpolder Stichting on Sunday, October 27, 2019

Ook dit jaar weer een prachtig evenement in de donker.
Op de ZaanseSchans, de molens aan de Kalverringdijk en in de Bunker van Stichting Kalverpolder waren weer diverse activiteiten georganiseerd. Ook kon er vanaf de Schans door de polder gevaren worden.

Blues Garden in de Bunker


De avond begon met redelijk goed weer maar omstreeks 20.00 uur begon het te regenen en dit duurde de rest van de avond. Onze schippers en andere vrijwilligers die buiten waren kwamen aan het einde van de avond als “verzopen katten” naar binnen. Jammer voor iedereen maar het was niet anders.

Bij ons in de Bunker was de opkomst groot. De warme chocomel ( 16 liter!!) ging er in als…..even bijkomen van de kou en regen en genieten van de muziek.
Onder grote- en enthousiaste belangstelling trad de Amsterdamse bluesband BLUES GARDEN op. Na binnenkomst bij ons keken ze toch wel wat vreemd op. Wat is dit dan? Maar nadat het vloerkleed was uitgerold, de bandleden hun plaatsen hadden ingenomen begon het feest. Blues Garden uit Amsterdam staat garant voor dampende live optredens. De band bestaat uit acht muzikanten met een blazers ensemble. Met Daisy, hun geweldige zangeres als frontwoman. Zij spelen opzwepende blues, gevoelige soul, rock&roll en soms een funky Groove. Ze speelden de sterren van de hemel, die overigens niet te zien waren!
Van ons, en wat ik heb vernomen van de muzikanten, mogen ze volgend jaar wel weer bij ons terug komen.

Natuurwerkdag op zaterdag 2 november

De jaarlijkse Natuurwerkdag dreigde volledig in het water te vallen! Bakken met regen ‘s ochtends vroeg. Naast onze eigen vrijwilligers had zich een stoer gezin aangemeld.
En zowaar: het harde werken werd beloond met een zonnetje. Boswachter Jurrian Boutsma van Staatsbosbeheer had een journalist van het NHD op sleeptouw genomen om de stikstofproblematiek aanschouwelijk te maken. Dat leverde een interessant artikel op in de krant

12 jaar verder……

Eilandperceel 5K is één van de grootsten in de Kalverpolder. Het kost ons meerdere weken om dit perceel te maaien en te ruimen. tegenwoordig wordt al het gemaaide riet, bramen en boompjes afgevoerd.
Een erg intensieve klus waar doorzettingsvermogen voor nodig is.
Het reultaat mag er dan ook zijn? Voor ons niets mooier als het land weer ‘kaal geschoren’ bij ligt.
Onze huisfotograaf Joop Stokkink heeft foto’s uit 2007 uit het archief opgevist, waaruit blijkt dat er destijds een compleet bos op 5K stond. Daar zijn ook heel veel zweetdruppels gevallen!

Dagje uit: Vrijwilligersdag Staatsbosbeheer

Op 16november, een koude en grijze dag, was de Vrijwilligersdag voor de diverse vrijwilligersgroepen in Noord Holland georganiseerd door Staatsbosbeheer. Stichting Kalverpolder was aanwezig met 15 man/vrouw. Een aantal van hen was op de fiets vanaf huis gekomen. Alle deelnemende vrijwilligers werden bij binnenkomst in de Johanna’s Hof te Castricum getrakteerd op koffie met een appelpunt inclusief slagroom. Na de inleiding, gehouden door Inga Tessel werd het programma bekendgemaakt.
De deelnemers werden opgedeeld in 2 groepen t.w. 1 een fietsgroep en een wandelgroep. Na het ontvangen van het lunchpakket werd er geluncht in het Bezoekerscentrum De Hoep waarna de groepen wisselden van activiteit. Wij gingen met de eerste fietsgroep mee o.l.v. gids/verteller Joop Castricum. ( whats in a name….) van PWN.
Joop was een rasverteller en was vele jaren tot zijn pensionering boswachter geweest in dit gedeelte van de duinen. Hij overdonderde ons met informatie over plant en dier alsmede het gebied zelf. Reuze interessant.

Tijdens een stop werd de aandacht getrokken door iets wat in het struikgewas bewoog. Dit bleek een vos te zijn. Kon er nog net voordat hij/zij verdween een foto van maken. Na de lunch dachten we met een boswachter een wandeling te gaan maken maar dit bleek anders te zijn. Een ieder kon op eigen gelegenheid met een routekaart een bepaalde route volgen. Wij van Stichting Kalverpolder hebben deze +/- 6 km dus te voet afgelegd. Een mooie route met prachtige uitzichten!

Nieuwe maaibalk in gebruik genomen

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al bericht dat Stichting Kalverpolder een donatie van ruim € 1700,00 heeft ontvangen uit de RABO ClubSupport actie.
Wij hebben deze aanvraag ingediend omdat er een grote noodzaak was om een extra maaibalk beschikbaar te hebben. We hebben 3 motormaaimachines in gebruik. Door het intensieve gebruik, in vaak zware omstandigheden, trekt een grote wissel op de maaibalk ( koppelstuk met messenbalk). Onze technici Ruurd en Louis moeten alle trukendozen openen om de machines operationeel te houden.
Toch gebeurt het regelmatig dat een maaimachine niet gebruikt kan worden omdat bijv. gewacht wordt op onderdelen of dat de messen gelast moeten worden.

De donatie was een mooie opstap naar de aanschaf van een geheel nieuwe maaibalk. Dee werd op 17 december afgeleverd.
Zie de foto. Zo schoon zal niemand het meer zien…..

Nattigheid bestrijden

Na een warme hete zomer volgde een regenachtig najaar.
De droogte heeft op de percelen niet zo’n groot effect, omdat het polderpeil op een goed niveau wordt gehouden door het Hoogheemraadschap.
Bij overvloedige regen is de afwatering van de eilandjes soms een probleem. Vrijwel alle eilandjes hebben wel afwateringsgreppel (vaak met een drainagebuis), maar door dichtgroeien of verstopping blijkt dan een perceel toch te nat te worden om zwaarder materieel te gebruiken.
Dus moeten we regelmatig een greppel open graven om de afwatering te herstellen. Als het even kan leggen we er een draineerbuis in en plaatsen markeerpaaltjes.
Zo wordt het juiste grondwaterpeil hersteld en houden wij droge voeten (in onze laarzen)

Beelden zeggen meer dan woorden……

11 nov

Kalverpoldernieuws, editie 4 2019

In Memoriam Hans Rademakers

Op 5 augustus j.l. is onze collega- vrijwilliger Hans Rademaker plotseling overleden.Dit heeft de collega vrijwilligers diep getroffen.

In de rouwkaart werd aangegeven dat Hans is  teruggeroepen naar de natuur.Dat is ook precies de plek waar wij Hans zo goed hebben leren kennen. In de natuur van de Kalverpolder, tussen zijn collega vrijwilligers was Hans op zijn plaats én op zijn best!

Hans was vrijwilliger bij Stichting Kalverpolder vanaf het eerste uur. Dus direct in september 2006. In deze primitieve fase van de stichting ontbrak het aan alles: huisvesting, nauwelijks gereedschap en lekkende boten. Hans nam dan ook vaak maar het gereedschap van thuis mee.

In deze prille begintijd lag de focus vooral op het verwijderen van bomen en maaien. Toen de oude fabriekspanden op ons terrein vrijkwamen om als onderkomen te gaan dienen, lag er een enorme taak voor een groep mensen om deze om te toveren tot een werkplek met goede voorzieningen. Hans heeft zich direct aangemeld bij de Techniekgroep, die inmiddels ‘Bunkerploeg’ heet, vanwege het bunkerachtige constructie van het gebouw. Daarmee kon Hans technische lusten botvieren.
Hij heeft vooral meegewerkt aan de verbouwing, met als specifieke inbreng de aanbreng van de balklaag voor het dak, het frame voor de dakrand. Bij de afwerking heeft hij zich vooral bezig gehouden met het leidingwerk, zoals riolering en toiletgroep.

Ook de vermaarde houtkachel, met schoorsteen, staan op zijn conto. In de loop der jaren heeft Hans zich altijd bezig gehouden met voorkomende onderhoudswerkzaamheden om en aan de Bunker. Maar vooral bij de constructie en plaatsing van de 15 damhekken, die de houtploeg heeft geproduceerd, is hij zeer actief geweest. Andere specialiteiten hadden vooral te maken met metaalbewerking: afslijpen van slotbouten, slijpen van kettingzagen, repareren van schepstelen etc.
In dat verlengde heeft Hans er voor gezorgd dat alle gereedschap voorzien werden van S.K.P. keurmerk. Terugkijkend op de afgelopen 13 jaar kunnen we zeggen dat Hans een zeer grote bijdrage heeft geleverd aan het succes van Stichting Kalverpolder.
Maar als mens, als, collega had hij zeker ook een positieve rol in de groep. Hij viel op door zijn humoristische, onderkoelde, humor. Hans was zeker een markant figuur, die zijn mening luid en duidelijk liet horen. Hans was er bijna altijd en ook bij groepsactiviteiten ontbrak hij zelden. Als het maar gezellig was.

Het heeft ons getroffen dat in de rouwkaart werd aangekondigd dat zijn liefde voor de Kalverpolder kon worden omgezet in een donatie voor onze stichting. Wij bedanken familie Rademakers voor deze bijzondere geste en zeggen toe de opbrengst aan een specifiek doel te besteden.

Stichting Kalverpolder verliest een fijne collega vrijwilliger.

Bijdrage Rabobank Clubsupport

In september is De Rabobank gestart met de stemprocedure voor de Rabobank Clubsupportactie. Stichting Kalverpolder had is zich aangemeld om de aanschaf van een extra maaibalk (voor de maaimachines) mogelijk te maken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 72397334_1253674708155280_8151280090181795840_o-1024x722.jpg

Wij hebben alle vrijwilligers, donateurs en relaties aangeschreven om te stemmen op Stichting Kalverpolder. Alleen leden van de Rabobank hadden stemrecht.
Voor verenigingen, stichtingen e.d. in de Zaanstreek was € 100.000 beschikbaar. Er hadden 69 clubs ingeschreven. Het aantal stemmen bepaalde het uiteindelijk beschikbare bedrag.

Groot was dan ook onze verassing dat er voor ons op de ‘uitslagavond’ een bedrag van € 1716 uit de bus kwam rollen!
Daar kunnen we wat mee! Alle stemmers: bedankt!

Traditionele Kalverpolderwandeltocht weer succes

Op 17 augustus vond de 11e Kalverpolderwandeltocht plaats. De deelnemers konden kiezen om 5, 10,15 of 25 km te lopen. Na een regenachtig begin zonk ons de moed in de schoenen. Slechts enkele wandelaars deden de Bunker aan. Dat beloofde niet veel goeds maar, zoals zo vaak in dit land, trok de regen weg en werd het redelijk weer. Dat vonden de wandelaars kennelijk ook want na de middag werd het toch nog behoorlijk druk. Wij kregen bezoek van 233 wandelaars die zich aan onze versnaperingen konden laven! Het totaal aantal deelnemers is op dit moment niet bij ons bekend maar het zullen er waarschijnlijk +/- 500 zijn geweest. Ook dit jaar kon men weer met het voetveer overgezet worden van- en naar de Lagedijk om te genieten van de Jaarmarkt op zowel de ZaanseSchans als de Lagedijk.

Stichting Kalverpolder realiseert nieuw damhek

In opdracht van een particuliere ingeland van de Kalverpolder hebben onze collega’s van de ‘timmerploeg’ een nieuw damhek geproduceerd en geplaatst.
De situatie ter plaatse moest natuurlijk eerst beoordeeld en ingemeten worden, voordat de productie in onze werkplaats kon beginnen.
Voor de plaatsing van de palen moest een heibedrijf worden ingeschakeld, maar nadat dit was uitgevoerd kon op 2- augustus het hek definitief worden geplaatst en opgeleverd.

Klaar is Kees (Piet, Aad en Piet)

Heerlijk buffet op de vrijwilligersavond

Op 19 september was weer de jaarlijkse Vrijwilligersavond van de Stichting Kalverpolder. hierbij waren ook de partners van de vrijwilligers uitgenodigd.
Was het vorig jaar Italiaans, dit jaar is er gekozen voor Chinees. Chinees restaurant Canton uit Westerkoog deed dit jaar de catering. En ook dit jaar was het weer prima voor elkaar. Er waren diverse Chinese gerechten en iedereen deed zich te goed aan al dit lekkers. Na een korte welkomst toespraak door onze voorzitter kon de maaltijd beginnen.
Een kleine foto impressie geeft dit duidelijk weer!
Ook nu was e.e.a. weer voortreffelijk georganiseerd door Jan Duijvis met hulp van enkele collega-vrijwilligers. Hopelijk volgend jaar weer zo’n avond!

wat is dat voor rups?

Deze zomer werden veel vlinders gezien in de polder. vooral op het koninginnenkruid is het een komen en gaan. Ook werd een wel heel merkwaardige rups, met afschrikwekkende ‘ogen’, gevonden. Na navraag blijkt dit een Groot Avondrood te zijn. Een nachtvlinder.

veel vlinders op Koninginnenkruid

Botenhuis gereed

In de vorige edities van het Kalverpoldernieuws werden de vorderingen van het nieuwe botenhuis al beschreven. Maar op 6 augustus was het zover:
De timmerlieden van het botenhuis hebben vandaag een memorabel punt bereikt. Het houtwerk rondom is klaar en de eerste pannen liggen op het dak. Dus vlag in top!
Binnenkort kunnen de boten weer naar binnen en hoeven dan niet meer leeggepompt te worden. Dat is een hele verbetering.
Het botenhuis moet nog rondom afgewerkt worden, maar ziet er nu al fraai uit. Door de gebruikte materialen zal deze versie langer meegaan dan de vorige!

die lange hete (en soms natte) zomer

Een hittegolf, temperaturen boven 35 graden, af en toe plensbuien…..er is heel wat afgezweten in de Kalverpolder. Want het werk kan niet blijven liggen met dit groeizame weer.
Een koe te water. Deze zocht duidelijk verkoeling en moest uiteindelijk door de boer zelf uit het water gelokt worden.
een fuut op het nest: zo hou je de eieren koel in plaats van warm….
Al met al zijn er weer bergen verzet door alle vrijwilligers:

een fotografische groet van onze fotograaf Joop Stokkink

07 aug

Kalverpoldernieuws editie 3, 2019

Klussen tijdens vogelbroedseizoen

Het afgelopen kwartaal stond vrijwel volledig in het teken van het broedseizoen. Dan mag er uiteraard niet op de percelen in de polder gewerkt worden. Overigens mag er wél gevaren worden.
Traditioneel wordt deze periode gebruikt om allerlei onderhoudsklussen uit te voeren.
Maaimachines en tractor worden schoongemaakt en nagekeken. Het kraantje is uit de polder gehaald en weer tiptop in orde gemaakt.
Grootste uitdaging is altijd om de stalen veeboot op de kant te krijgen om in de verf te kunnen zetten. Kwestie van vernuft en tractor- en mensenkracht!

Het nieuwe botenhuis krijgt vorm

In maart is begonnen met de bouw van het nieuwe botenhuis. In de vorige Nieuwsbrief is al gemeld dat we voor de realisatie hiervan financiële steun hebben gekregen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 57306096_1071412776381475_4772698896335896576_n.jpg
het frame is klaar


Nadat de aannemer de palen en frame heeft geplaatst moeten we wel zelf aan de slag. De timmerploeg heeft hier een flinke kluif aan!
Vrijwel al het hout van het oude botenhuis wordt, daar waar mogelijk en na intensieve behandeling, opnieuw gebruikt.
Het ponton is een handig hulpmiddel omdat hiermee een mooie ‘werkvloer’ is gecreëerd. De montage van de spanten is een precies klusje.
Daarna kunnen de zijkanten en de deuren erop. Nu het dak nog!

Onverwachte uitgave: Buitenboordmotor

Niets is voor de eeuwigheid…..De oudste buitenboordmotor raakte onherstelbaar beschadigd, waardoor een onverwachte aanschaf van een nieuwe motor onvermijdelijk was.
Dat is een forse uitgave, maar gelukkig bleek (een deel van)de schade geclaimd te kunnen worden bij onze schadeverzekering. Dat verzachtte deze financiële aderlating in behoorlijke mate.
Omdat deze motor op de veeboot wordt gebruikt, en nu steeds intensiever wordt gebruikt met zware ladingen, is besloten om een 20pk motor aan te schaffen. Én met elektronische start!
We kunnen voorlopig weer vooruit!

een nieuwe, glimmende, buitenboordmotor

Een oude bekende…..

Het eerste bootje van Stichting Kalverpolder is destijds verkocht omdat het veel te klein (en onhandig) was voor het groeiend aantal vrijwilligers en machinepark.
Nu, na 10 jaar, heeft de eigenaar het bootje weer aan ons geschonken. Het stalen bootje verkeerde in matige staat en had enkele lekkages, maar we realiseerden ons dat het toch handig kan zijn voor vervoer van een kleinere ploeg vrijwilligers( bijv. de ‘bramenploeg’).

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 64750883_1126371697552249_6701728821055324160_n.jpg
en hij vaart…..


Technische inspectie maakte duidelijk dat het haalbaar was om het bootje nog te repareren en op te knappen. En het resultaat mag er wezen!
Er zijn zelfs een vlonder en bankjes in gemaakt.

De oude ‘nieuwe’ boot

Update Schanszichtpad

Het Schanszichtpad is nog steeds gesloten en er is nog geen zicht op een heropening.
In november 2018 is het pad gesloten vanwege de slechte staat van de houten bruggen. Een werkgroep waarin, naast eigenaar Staatsbosbeheer, gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans, Stichting Zaansche Molen, het Recreatieschap NH en onze stichting zitting hebben heeft, op basis van professioneel onderzoek en prijsopgaves vastgesteld dat volledige vervanging de voorkeur heeft.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1110406.jpg
één van de 4 bruggen

Er wordt binnen SBB nu een Projectplan opgesteld om tot deze vervanging én dus heropening te komen. Doorslaggevend hierin zal de verwerving van de financiële middelen zijn. SBB reserveert geen geld voor vervangingen en het jaarlijkse budget is volstrekt ontoereikend.
Er zal dus een plan en tijdpad uitgewerkt moeten worden hoe het benodigde bedrag bijeen gebracht kan worden.
Het staat wel vast dat het Schanszichtpad helaas voor langere tijd gesloten blijft.

Inventarisatie broedvogels: weer mooi resultaat!

Dit voorjaar is weer een broedvogelinventarisatie uitgevoerd door Boswachter Monitoring Ab van Dorp, geassisteerd door vrijwilligers van Stichting Kalverpolder: Rolf Surink en John van Loon.
Gedurende 13 weken werden op iedere vrijdagochtend(vroeg), gebruik makend van een ‘fluisterbootje’, alle broedvogelterritoria geïnventariseerd.
Doorgaans wordt een territorium vastgesteld door een zingend mannetje waar te nemen. Dit geldt zeker voor de kleinere rietvogels. Grote(re) vogels kunnen echter soms op of bij het nest worden gezien.( weidevogels, ganzen, futen etc.)
Er werden 73 potentiele broedvogelsoorten waargenomen, waar van 65 soorten daadwerkelijk een broedbiotoop is vastgesteld( methode SOVON).
Natuurlijk de veel voorkomende soorten als grauwe gans, rietzanger, kleine karekiet, en kokmeeuw. Maar zeker ook mooie resultaten zoals: roerdomp, bruine kiekendief ( 3e jaar!), blauwborst, snor, etc.
Sinds vorig jaar worden een aantal percelen 2x per jaar gemaaid, zodat er meer openheid en broedgelegenheid voor weidevogels ontstaat.
Dit heeft zeker effect gehad.

De jaarlijkse excursie: naar de Schoorlse duinen

Een verslag van deze dag van Joop Stokkink:
Vandaag, een grijze frisse dag, op excursie naar de Schoorlse Duinen
Het mooiste duingebied van Nederland met daarin gelegen de hoogste duintop, t.w. 54 meter hoog.
Vertrek Bunker 0mstr. 08.45 u. Nog een heel gedoe om alle fietsen op de meegenomen fietsdragers te plaatsen. Ondanks het frisse weer en ferme wind gingen er 6 vrijwilligers van de Kalverpolder, al dan niet voorzien van een E-bike, per fiets naar Schoorl. Toch zo’n 38 km enkele reis. De rest per auto met de fiets achterop ook naar Schoorl, naar de Vrienden van de Schoorlse Duinen. Hier hadden de vrijwilligers van Staatsbosbeheer o.l.v. de boswachter Yvonne van de Meer een mooi programma samen gesteld. Onder het genot van koffie en koek uitleg in de hout werkplaats. Hier worden o.a. de banken gemaakt die op diverse plaatsen in het bos staan. Ook worden hier div. vogel-/vlinderhuisjes gemaakt. Boomstammen worden hier in planken gezaagd. In het duingebied staan veel opgestapelde gezaagde dennenstammen. Deze zijn door een bedrijf gezaagd worden door hen afgevoerd en b.v. vermalen tot snippers en/of biomassa. Na al dat gepraat was het tijd voor een goed verzorgde lunch in ontmoetingscentrum IJgenweis. Vervolgens voorbereiding voor een fietstocht door het duingebied. De gids had voorafgaande aan deze tocht informatie gegeven
omtrent het wel en wee in dit gebied. Tijdens de tocht (+/- 20km) op verschillende plaatsen gestopt om te genieten van het uitzicht en verhalen van de gids. Ondanks het matige weer waren de windmolens en boorplatforms in zee redelijk goed te zien. Omstreeks 15.30 uur was een ieder weer terug op de parkeerplaats en ging iedereen tevreden huiswaarts. ( www.vriendenvandeschoorlseduinen.nl)

De Open Dag Stichting Kalverpolder

Dit jaar werd niet op Vaderdag, maar op zondag 23 juni weer de Open Dag georganiseerd. Aankondigingen zijn gedaan in alle Zaanse weekbladen, diverse websites en onze facebook-pagina.
Het is een gezellige dag geworden, mooi weer, interessante rondvaarten, maar helaas niet erg veel bezoekers.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is foto-open-dag.png
Open dag 2019


We zouden natuurlijk graag zien dat ‘het zwart van de mensen’ zou zijn…..maar de concurrentie van veel andere evenementen in de Zaanstreek is groot.
Toch was de aanwezigheid van Kontakt Milieu Zaanstreek en gidsen van de Vogelwacht Zaanstreek gelukkig voor de bezoekers aanleiding tot geanimeerde gesprekken en vogelvaartochten.
ook kon het perceel ‘De Kooiakkers’ worden bezocht, waar de KNNV Zaanstreek, met vrijwilligers een prachtig botanische veenweide hebben gerealiseerd.
Zeer vereerd waren we met een bezoek van onze oudste donatrice: 105 jaar! Zij kon van een prachtige vaartocht genieten.

Vaartocht door de Kalverpolder

Vaste prik: Natuurweek St. Michael College

Op 27,28 en 29 mei zijn voor de 2e klas leerlingen van het St. Michael college weer in totaal 14 vogelvaartochten uitgevoerd. Tijdens de vaartocht werd door steeds2 leerlingen een presentatie gegeven over een vogelsoort uit de polder. Bij voorkeur werd de vogel dan eerst gespot.
Tijdens de vaartocht wordt door docent en Kalverpoldermedewerker info gegeven over de polder, biodiversiteit, etc.

Ook een klassieker: de Kinderboekenmarkt

Dit is toch ieder jaar echt een feestje…..en altijd mooi weer!
Op 2 juni weer de jaarlijkse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans.
Stichting Kalverpolder was met 3 boten aanwezig voor de Voorleesrondvaarten.
Dit jaar thema: Zaanse Kinderboekenschrijver/ster. Dus bij iedere vaartocht een schrijver of schrijfster die uit ‘eigen werk’ voorlas.
De boten voeren af en aan voor een vaartocht van ongeveer een half uur. Voor het voorlezen werd de boot dan midden in de polder tegen het riet stilgelegd. Alle aandacht van de kinderen….en ouders!
Onvermijdelijk glipten af en toe een paar toeristen aan boord. Ze snapten het niet helemaal maar vonden het een fantastische ervaring.

Bestrijding exoten: de Reuzenberenklauw

De natuur in Nederland wordt bedreigd door diverse invasieve (plant)exoten, waarvan de bekendste zijn: Japanse duizendknoop, ambrosia en de reuzenberenklauw.
De eerste 2 hebben we nog niet aangetroffen in de Kalverpolder. De reuzenberenklauw komt echter door de hele Zaanstreek voor. Gemeente Zaandam heeft een exotenbeleid ontwikkeld, waarin de bestrijding van deze woekeraar een prominente plaats heeft.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 60459602_1095800973942655_3713781250742288384_n.jpg
Zware klus!


In de Kalverpolder zien we de Berenklauw (nog) niet op onze ‘eigen’ percelen, maar wel in de randen van de polder. Met name op de Zaanse Schans(Kalverringdijk) en het terrein rond het Michael college.
In het broedseizoen hebben Nico Vergouw en Henk Motshagen zich op het uitspitten van deze plant gestort. Enerzijds om de gemeente een beetje te helpen, maar anderzijds natuurlijk om te voorkomen dat de plant zich in de Kalverpolder vermeerdert.

Gespot in de Kalverpolder