Bedrijfsvrienden

Wat is een bedrijfsvriend? Bedrijfsvriend worden?

Stichting Kalverpolder is opgericht in 2006. Aanleiding hiervoor was de steeds sterkere verruiging van de Kalverpolder, nadat boeren na de jaren ’70 van de vorige eeuw het gebied, in ieder geval de moeilijk toegankelijke percelen, hadden verlaten. Boomopslag, struiken, bramen en riet leiden tot een landschap dat steeds verder af kwam te staan van het oorspronkelijke open veenweidelandschap, dat door de bewoners in de 12e en 13e eeuw was geschapen.

Waarom richtte de stichting en haar vrijwilligers zich op de Kalverpolder? Deze polder is in de ogen van de Zaanse bevolking een belangrijk element in het ensemble van de Zaanse Schans, het molenpanorama, de Zaan en de Gortershoek. Zonder dit open landschap zou dit ensemble aanzienlijk aan waarde inboeten.

Vanaf 2006 werken wekelijks gemiddeld 25 vrijwilligers met grote inzet aan het realiseren van die openheid. Hun werk is niet onopgemerkt gebleven. Als een vergelijking tussen nu en 2006 wordt gemaakt dan verschaft de polder de kijker nu een volstrekt andere aanblik. De polder biedt weer een open aanblik! Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers en door het grote draagvlak van de Stichting vindt er momenteel een grote verbeterslag plaats die er op gericht is om de polder toekomstbestendig te maken en de natuurwaarde te versterken. Hieronder is begrepen: het baggeren van sloten, het herstel van oevers, het aanleggen van paaiplaatsen voor vissen, een laad- en losplaats voor riet, de plaatsing van boerenhekken, etc. De Rijksoverheid, de Provincie en de Gemeente hebben het grote draagvlak voor de polder gehonoreerd door een investering van meer dan € 4 miljoen mogelijk te maken.

Stichting Kalverpolder en haar vrijwilligers worden door overheden en andere organisaties als een ‘witte raaf’ gezien. De Stichting voert haar werkzaamheden niet alleen uit met veel trouwe vrijwilligers, maar doet dit ook met eigen boten, machines en materiaal, vanuit een eigen vrijwilligershonk, materieelopslag en werkplaats. Deze situatie is uniek in vrijwillig natuurbeheer! De exploitatiekosten zijn echter aanzienlijk. De stichting komt door onvoldoende eigen inkomsten (kleine vergoeding Staatsbosbeheer, excursies, donateurs) jaarlijks tekort. Staatbosbeheer, de eigenaar van de door de Stichting beheerde percelen, krijgt helaas onvoldoende financiële middelen om het tekort van de Stichting te compenseren. Zonder de blijvende inzet van Stichting en vrijwilligers zal de nu al sterk opgeknapte polder onvermijdelijk weer in haar oude verruigde situatie terechtkomen.

Stichting Kalverpolder weet dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Zaanse bedrijfsleven groot is. Zij vragen daarom steun om haar zinvolle werk in de Kalverpolder ook in de toekomst mogelijk te maken. Door bedrijfsvriend te worden wordt maatschappelijke betrokkenheid bij de Zaanstreek en de Kalverpolder in het bijzonder, getoond.
Nadere inlichtingen: John van Loon: kalverpolder.pr@gmail.com; 06-55146371 of anders 06-53801968 (Ron Sman).

klik hier voor ONZE BEDRIJFSVRIENDEN