25 mei

Kalverpoldernieuws voorjaar 2023

Datum opening Park en Pad bekend!

Binnenkort is het eindelijk zover! Het Schanszichtpad met de vernieuwde bruggen gaat na 4,5 jaar gesloten te zijn geweest weer open! Op 15 juni a.s. is het broedvogelseizoen afgelopen en wordt het pad weer opengesteld. Het wordt echter officieel geopend op vrijdag14 juli a.s.
Tegelijkertijd opent Stichting Kalverpolder het Natuurpark. In de vorige nieuwsbrief is toegelicht dat de realisatie van het Natuurpark mogelijk is gemaakt door de verwerving van de Natuur- en Landschapsprijs 2021 door de Bredenhof Stichting.
In de uitwerking van het plan is in overleg met Staatsbosbeheer (eigenaar) en Recreatieschap Noord- Holland (beheerder) besloten het Schanszichtpad over het Natuurpark te laten lopen.
Wandelaars worden op het Natuurpark geïnformeerd over het hoe en waarom van het natuurbeheer in het Natura 2000 gebied Kalverpolder, terwijl de uitwerking daarvan in compacte stijl in het park te zien zal zijn.
Het heeft tot begin vorig geduurd voordat het licht (financieel) op groen ging voor de vervanging van de bruggen. De werkzaamheden zijn eind 2022 uitgevoerd en verliepen erg vlot. Een vroege vorstperiode begin december gooide nog wat roet in het eten waardoor de afwerking naar januari werd doorgeschoven.
Een opening van het pad vóór het broedvogelseizoen (15/3 tot 15/6) was niet meer haalbaar en zinvol.
Dus nog even geduld…….

2e Zaanse Natuurmarkt op zaterdag 8 juli a.s.

Na een succesvolle 1e editie in 2021 wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van een grootser evenement waarop Zaanse Natuur – en Milieuorganisaties zich zullen presenteren aan de inwoners van de Zaanstreek.
Dit evenement vindt plaats op het terrein van de Stadsboerderij in het Darwinpark. Een prachtige locatie waar vooral voor kinderen mét hun (groot)ouders veel interessante en spectaculaire activiteiten worden georganiseerd. Zie hiervoor het informatiebulletin.

Deze editie wordt weer financieel mogelijk gemaakt door de Bredenhofstichting en Gemeente Zaanstad. En natuurlijk de gastvrijheid van het Zaans Natuur en Milieu Centrum!
Het doel van de Natuurmarkt is aan ieder duidelijk te maken waarom de Zaanse natuurgebieden rondom de stad zo bijzonder zijn en dat er veel valt te genieten in onze omgeving. Én dat er veel (vrijwilliger)organisaties in de weer zijn om onze natuur en leefomgeving in een zo goed mogelijke conditie te brengen en te houden.
Dus zet de Natuurmarkt nu al in de agenda!

Ook dit keer wordt aansluitend door de Bredenhofstichting de Natuur- en Landschapsprijs uitgereikt aan een organisatie en een vrijwilliger die zich zodanig positief hebben ingezet voor de Zaanse natuur dat naar het oordeel van de (onafhankelijke) jury zij de prijs in 2023 hebben verdiend.
In 2021 was Stichting Kalverpolder de eerste organisatie die deze prijs in de wacht mocht slepen!
Dit heeft de realisatie van het Natuurpark mogelijk gemaakt.

Jaarverslag en financieel overzicht 2022 gepubliceerd

2022 ligt al weer ruim achter ons. Enige tijd geleden is het jaarverslag en het Financieel Overzicht op onze site gepubliceerd. Onderstaand treft u de links aan naar deze documenten.

https://kalverpolder.nl/wp-content/uploads/2023/04/JAARVERSLAG-2022.pdf

https://kalverpolder.nl/wp-content/uploads/2023/04/Jaarcijfers-SKP-2022-website.pdf

Subsidie Gerrit Blaauwfonds heel erg welkom

Bij de werkzaamheden in de polder zijn altijd enkele kisten met veiligheidsmaterialen aanwezig. daarin verbandmiddelen, blusapparaat, veiligheidsbrillen én een AED. Bij een check vorig jaar bleken 2 AED’s niet meer te repareren (vocht)schade opgelopen te hebben. Deze AED’s moesten dus vervangen worden. Een investering van ca. € 2500! Dit is natuurlijk absoluut noodzakelijk, maar men kan begrijpen dat we het geld liever aan materialen besteden die direct met ons beheerwerk te maken hebben.
We hebben een goed gemotiveerde subsidieaanvraag ingediend bij het Gerrit Blaauwfonds. Dit fonds geeft financiële ondersteuning bij maatschappelijke initiatieven in Zaanstreek Noord.
Het bericht dat het fonds ons een subsidie verleende van € 1000 voor de aanschaf van de AED’s kwam als een grote verrassing, waarvoor wij op deze plaats nog eens onze dank willen uitspreken.

Stichting Kalverpolder op het ZIN! festival

Op zondagmiddag 19 februari werd in het Zaantheater voor het eerst het ZIN! festival georganiseerd, specifiek gericht op 60 plussers. Hier kon men kennismaken mat tal van culturele instellingen waar men eventueel als vrijwilliger aan de slag kan gaan. Hoewel Stichting Kalverpolder een ‘vreemde eend in de bijt’ was (bij ons immers meer natuur dan cultuur…), werd onze deelname door de organisatie en het publiek zeker op prijs gesteld.
In ons standje informatie en prachtige videobeelden van ons werk in de polder. Dat leidde tot veel interessante gesprekken en we hopen dat we bij velen een ‘zaadje hebben geplant’.

NL Doetdag voor die-hards

De NL-Doet natuurwerkdag op 10 maart. Wat een dag!!!

Het begon met regen en wind en eindigde met hagel. Alles door en door nat. Na een korte inleiding door de voorzitter ging het gezelschap aan boord van onze boten. De 12 deelnemers van ORANGE Business Services (én 10 ‘eigen vrijwilligers’ sloegen zich dapper door deze bizarre omstandigheden heen!

Eigenlijk geen wanklank gehoord behalve dan dat het wel wat beter weer had mogen zijn. Op perceel 10K is flink doorgewerkt. De dames en heren waren goed voorbereid en hadden zich in toepasselijke kleding gehuld.

Tijdens de pauze tussen de middag in de bunker werd er een heerlijk warme kop soep geserveerd.

Tevens werd er besloten dat het doorwerken onder deze omstandigheden niet zinvol was. Dus na nog even nagepraat te hebben ging een ieder zijns weegs en konden wij de materialen weer binnen zetten.

Hopelijk volgend jaar weer(met beter weer….)!!

Aankoop en beheer percelen in de Kalverpolder

Al enkele jaren is Staatsbosbeheer in onderhandeling geweest over de overname/aanschaf van een aantal percelen in de Kalverpolder. Daarbij ging het in eerste instantie om een groot perceel van ca. 2 ha dat eigendom was van de laatst actieve boer in de polder. Dit perceel werd al enige jaren niet meer beheerd en verruiging lag dus op de loer.
Tegelijkertijd kwamen een aantal kleinere percelen langs de Leeghwaterweg ‘in de verkoop’. Deze percelen waren al in eigendom van de provincie NH sinds de aanleg van de provinciale weg. Het betreft dus ‘afgesneden stukjes’, waarop geen of nauwelijks beheer werd uitgevoerd. Omdat deze perceeltjes door een sloot van de weg gescheiden ligt het voor de hand dat SBB deze percelen zou overnemen.
De percelen zijn hieronder geel gemarkeerd.

Voor deze percelen wordt door SBB nu een zgn. inrichtingsplan gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat het wordt beheerd gaat worden als vochtig hooiland of veenweide. Dit sluit aan bij het streven om het oostelijk deel van de polder een open karakter te realiseren. In de praktijk betekent het dat alle percelen 2 maal per jaar worden gemaaid.
Het resultaat daarvan, naast handhaving van het cultuurlandschap, moet worden dat onze weidevogels er een goed leefgebied vinden.( uiteraard in samenhang met een optimale waterstand). Ook wordt beoordeeld welke botanische potentie een perceel heeft. Door frequent maaien en afvoeren van het maaisel verschraalt de bodem en kunnen interessante soorten (zoals koekoeksbloem en orchidee) tot ontwikkeling komen. Stichting Kalverpolder voert dit maaibeleid nu al 4 jaar uit in dit deel van de polder en de vegetatie ontwikkelt zich in de goede richting.

veel koekoeksbloemen in ‘t veld

De toename van het aantal te beheren percelen betekende dat er in overleg met SBB een ‘heroriëntatie’ moest plaatsvinden. Hierbij is afgesproken dat Stichting Kalverpolder zich (meer) concentreert op de botanisch interessante percelen ( één of twee keer maaien per jaar),terwijl SBB de verruigde bramenpercelen gaat beheren. Deze bevinden zich hoofdzakelijk in het westelijk (moeras)deel van de polder.

Het kon weer! Schaatsen in de Kalverpolder

Het ijs ligt er perfect bij

We werden deze winter al vroeg verrast door een vorstperiode van circa één week. Direct werd besloten om niet met de boten uit te varen. Dat leverde op 17 en 18 december precies 2 dagen op waarop in de Kalverpolder geschaatst kon worden. Door het windstille weer was het ijs van uitzonderlijke kwaliteit.
Het is heel bijzonder tussen de eilandpercelen door te schaatsen en te bedenken dat de vrijwilligers zich er zomers in het zweet werken…..

Met deze link opent een video met schaatsbeelden uit de Kalverpolder

https://photos.google.com/direct/AF1QipM4SM7sFRHafL_n4-J-szpW89_ByFL0F3bpBMPDU5iutCk5taMNiL_Xeqp6PejWSg/photo/AF1QipOCdN7R8klrTBDhlSI-qRfkixTN5kBMKo1rjUZt

Helaas heeft deze ijsperiode ook onverwachte schade voor Stichting Kalverpolder opgeleverd. Het kraantje heeft doorgaans zijn vaste plek op het perceel waar het gemaaid materiaal wordt gedumpt. Het kraantje kon dus (helaas)makkelijk over het ijs bereikt worden. Onverlaten hebben een ruit ingeslagen, wat een vervelende ravage opleverde. Gelukkig kon de ruit snel vervangen worden, maar de kosten konden natuurlijk niet op de daders verhaald worden….

Ontwikkeling Gebiedsplan gestart

Onlangs is een ambtelijke Werkgroep van start gegaan met de ontwikkeling van een Gebiedsplan voor het Natura2000 gebied Wormer&Jisperveld en Kalverpolder.
Het realiseren van Natuurnetwerk Nederland (NNN), reductie van stikstof en teruglopende bodem- en waterkwaliteit zijn onder andere actuele opgaven die steeds urgenter worden. Dit plan van de gebiedsgerichte aanpak beschrijft het beoogde proces en de organisatie om aan de landelijke opgaven van deelgebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder te beantwoorden.

Vooruitlopend op de inhoudelijke discussies binnen de Werkgroep heeft Stichting Kalverpolder, in samenwerking met het Platform Zaanse Veenweiden, een Aandachtpuntennota ingestuurd waarin wordt ingegaan op, specifiek voor de Kalverpolder, kritische punten voor de natuurontwikkeling en -beheer .
In april heeft een eerste kennismakingsgesprek met de procesmanager plaatsgevonden in de Kalverpolder. In dit gesprek is het (zeker in onze ogen) unieke karakter van de polder besproken en de aandachtspunten nader toegelicht.
De planning in het Plan van Aanpak geeft aan dat gestreefd wordt dat het Gebiedsplan eind 2024 voltooid moet zijn.

Uitsmijter