19 nov

Nieuwsbrief Herfst 2014

 Welkom op de nieuwe site van Stichting Kalverpolder

 

kalverpolder-logo-final2_resizedNieuw logo voor Stichting Kalverpolder !                                                                                                                      
Website en Nieuwsbrief in een nieuw jasje.

Op 15 september j.l. is de nieuwe website van Stichting Kalverpolder gelanceerd.
In de afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan de ontwikkeling van een eigentijdse uitstraling van onze Stichting en onze activiteiten in de Kalverpolder.
Dit heeft vorm gekregen door de samenwerking met Studio (Mark) Van Westervoort uit Zaandam. In eerste instantie is een nieuw logo ontworpen, dat ook bij de presentatie van deze website werd geïntroduceerd. Door de ‘open source’ structuur van de website zijn wij nu volledig in staat om de website zelf te onderhouden en steeds de actuele zaken direct op de site te plaatsen. Vanaf de lancering van de website zijn wij gaan werken aan de actualisering van alle gegevens en er voor gaan zorgen dat een bezoek aan onze site altijd weer een goed beeld geeft van ons nuttige werk in de Kalverpolder.

Ook de Nieuwsbrief heeft een metamorfose ondergaan! De eerste versie daarvan heeft u nu voor u!De Nieuwsbrief wordt digitaal gepresenteerd. Je ontvangt iedere keer een email als een Nieuwsbrief is gepubliceerd, met daarin de link naar de nieuwsbrief.

Vanzelfsprekend zullen onze Nieuwsbrief-ontvangers die géén email hebben een geprint exemplaar ontvangen.

Bericht van de voorzitter

Onze presentatie voor Natuurmonumenten

Ons bestuur ontving van Natuurmonumenten de eervolle uitnodiging om op 4 november een inleiding te houden tijdens een halfjaarlijkse regionale bijeenkomst voor de coördinatoren van het vrijwilligerswerk

landgoed Duin en Kruitberg

landgoed Duin en Kruitberg

in Utrecht en Noord-Holland. De bijeenkomst vond plaats op het complex van het landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort-Noord.

Het doel van onze deelname was om de coördinatoren inzicht te geven in de opzet van een zelfstandig werkende vrijwilligersorganisatie. Natuurmonumenten is in dit kader bezig in een proces vrijwilligersgroepen een meer zelfstandige positie te geven en zijn in dit verband nieuwsgierig naar opzet en ervaringen van een organisatie als de onze.

Voorzitter, Ron Sman en penningmeester, Pieter Bleeker, hebben tijdens de bijeenkomst een kort overzicht gegeven over ontstaan en opzet van onze stichting. In de discussie met de coördinatoren werd duidelijk dat onze stichting met eigen vrijwilligers en materieel feitelijk een witte raaf in vrijwilligersland is. Vrijwilligerseenheden ontstaan, zoals hier werd gesteld, praktisch altijd op initiatief van de terreinbeheerders zelf, zoals van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In de discussie kwam als duidelijke lijn naar voren: Vrijwilligerseenheden fungeren in de regel als de verlengde armen van een terreinbeheerder. Stichting Kalverpolder wijkt door haar ontstaansgeschiedenis hiervan sterk af. Onze stichting heeft immers, in tegenstelling tot andere vrijwilligersgroepen, zelf het initiatief voor haar start genomen en wel om de sterke verruiging van de Kalverpolder te lijf te gaan. Onze stichting sprong als het ware in een ontstaan gat. Bijzonder was dat een van de coördinatoren onze ontstaansgeschiedenis vergeleek met de ontstaansgeschiedenis van de Vereniging Natuurmonumenten zelf. Zoals wellicht bekend ontstond deze organisatie door het verzet tegen het plan van de Gemeente Amsterdam om het Naardermeer als vuilnisbelt van deze gemeente te gaan gebruiken. Nadien heeft deze Vereniging zich landelijk ontwikkeld. Uitvoerig werd tot slot gediscussieerd over de relatie tussen onze stichting enerzijds en onze vrijwilligers en Staatsbosbeheer anderzijds. Dat het essentieel is dat er een vruchtbare en open relatie dient te zijn tussen een zelfstandig opererende vrijwilligersorganisatie en terreinbeheerder was de duidelijke conclusie van de ontstane nuttige discussie.

Ron Sman

BERICHT VANUIT HET BESTUUR

Nog steeds is het bestuur in overleg met Staatsbosbeheer over een Samenwerkingovereenkomst. Vaak worden de zaken vertraagd, omdat er een “wisseling van de wacht” plaatsvindt. Zo ook deze periode. Afgelopen periode is de plaats van Saskia de Jonge overgenomen door Riena Tienkamp. Uiteraard wensen wij Riena veel succes bij haar nieuwe taak en hopen dat we samen met haar de overeenkomst spoedig kunnen afronden. Gelukkig zijn we er tekstueel al wel grotendeels uit en zijn we nog in overleg over de financiën en over het gebruik van ons onderkomen, maar we verwachten, dat we ook daar wel uit zullen komen voor het eind van dit jaar.

Verder nadert de grote opknapbeurt van de Kalverpolder zijn voltooiing. Tot december
wordt nog baggerwerk uitgevoerd en ook zullen nog baggerdepots ontmanteld worden, maar verder ziet de polder er weer keurig uit. Een nadelig effect van het “gewroet” in de P1200107 200x150-grond is dat er veel braamopslag, haagwinden en vogelkers naar boven gekomen zijn. Dit vergt de komende jaren extra aandacht. De Stichting gaat zich de komende vijf jaren, naast het reguliere beheer, ook richten op deze verruiging.

Gelukkig hoeft de Stichting zich geen zorgen te maken over voldoende man/vrouwkracht, want de afgelopen periode waren er plm 30/32 man aanwezig en sinds 1 november hebben we zelfs een dame in de werkploeg. Is overigens wel even wennen, want ik kan nu niet meer alleen van mannen spreken

Zo, dat was het voor dit keer, iets later dan anders, maar dat komt ook door de ontwikkeling van onze vernieuwde website en andere manier van verspreiding van de nieuwsbrief

Henk Krook

Herstelplan Kalverpolder

 Het herstel van de Kalverpolder vordert gestaag. Vanaf 1 september is de baggeraar weerP1200113_resized actief. De nadruk ligt nu op het baggeren van de sloten aan de westkant. Zo is de sloot van onze uitvalsbasis, de Bunker naar ons werkgebied weer op diepte. Hierdoor wordt vooral het varen met de Veeboot (staal) met daarin de trekker en een 1-asser een stuk gemakkelijker met minder prut richting de buitenboordmotoren. Ook op veel andere plaatsen in het uitdiepen goed merkbaar.

Het eerste baggerdepot aan de oostkant van de polder is inmiddels ontmanteld en kan t.z.t. worden gemaaid en ingezaaid met een speciaal graszaadmengsel voor bloemrijke weiden. Ideaal voor de weidevogels.

De gemeente Zaanstad heeft in het kader van het herstelplan een opdracht verstrekt voorP1140552 200x150 het plaatsen van een aantal hekken in de polder. Bij het plas-dras in het noordwesten zijn de eerste hekken in de zomer geplaatst. Na afronding van de herstelwerkzaamheden, waarbij regelmatig met zwaar materieel over de dammen wordt gereden, kunnen de overige hekken worden geplaatst.

Aan de oostkant van de polder zijn inmiddels 2 damhekken gerealiseerd op percelen, waarop niet meer wordt gewerkt en wordt binnenkort aan een lang scheidingshekgeplaatst. Het perceel is voor ongeveer de helft eigendom van SBB en de andere helft is particulier. De bedoeling is om het SBB gedeelte te gaan beweiden, waardoor aanleg van het hek noodzakelijk is. Een leuke klus voor de Bunkermannen. Het benodigde hout is op de wind gezaagd door het Jonge Schaap, de houtzaagmolen aan de Kalverringdijk.

Recent is de provincie Noord-Holland akkoord gegaan met een wijziging in de besteding van de subsidie voor het herstel van de polder. Door goedkoop inkopen van de eerder aangevraagde werkzaamheden is er nog geld beschikbaar. Dit geld mag worden besteed aan het 2 projecten:

–        Wijzigen bestaande pompen.

Langs de Wormerringdijk en op het plas-dras staan nu zgn. Vopo-pompen, de witte kastjes. Deze worden gebruikt voor het op peil houden van het water in de drainagesloot,

22837651 200x135

maar zijn door gebruikers gemakkelijk op een lager peil in te stellen. Hierdoor zijn percelen wel geschikt voor beweiding door koeien, maar vaak veel te droog voor weidevogels. De nieuwe pompen zijn in staat bij langdurige droogte ook water uit de wegsloot naar de percelen te pompen. Het waterpeil wordt ingesteld d.m.v. een peilbuis met hangslot en kan alleen door bevoegd personeel worden gewijzigd. De verwachting is dat dit peilbeheer gunstig is voor het broeden en grootbrengen van jongen door de weidevogels

–        Aanvullend onderhoud.

Door de werkzaamheden in de polder is er op een aantal percelen een wildgroei ontstaan van riet, bramen, berkenopslag, winde, brandnetels, etc. Dit is alleen te bestrijden door naast onze reguliere werkzaamheden volgens het met SBB afgesproken beheerplan extra aandacht te besteden aan het verwijderen van deze wildgroei. Hiervoor is een periode van 5 jaar uitgetrokken. Binnenkort vindt overleg plaats binnen het projectteam Kalverpolder om tot een precieze omschrijving van de werkzaamheden te komen.

Rolf Suring

 Stichting Kalverpolder aanwezig bij TBO werkbezoek voor Statenleden

Op 15 september j.l. werd dit jaarlijkse overleg tussen de het Terreinbeheerdersoverleg Noord Holland (TBO) en de Statenleden van de Comissie Ruimte en Milieu georganiseerd 2014-09-15 TBO 13.10.39 kopiein de Twiskemolen en het Twiske.
In Noord Holland werken in het TBO samen: Amsterdamse Bos, Goois, Natuurreservaat, IVN, Landschap NH, Milieufederatie NH, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Midden Nederland, Recreatie NH,  Recreatieschap West- Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.  Voor dit jaar stond m.n. het belang van het vrijwilligerswerk in deze terrein beherende organisaties op het agenda. En specifiek omdat de Statencommissie besloten was om de subsidie ( voor het Programma ‘ Betrekken bij Groen’ ) per 2017 te schrappen uit de provinciale begroting.

Dit heeft natuurlijk grote consequenties voor ( de financiering) van het vrijwilligerswerk in alle terreinen.
Om de Statenleden optimaal te informeren over het belang van het vrijwilligerswerk en vooral ook het enthousiasme waarmee dit wordt uitgevoerd waren enkele vrijwilligersorganisaties uitgenodigd om een korte presentatie te geven.
Ook Stichting Kalverpolder was hiervoor uitgenodigd. Specifiek omdat wij een tamelijk unieke organisatievorm hebben in ( natuur)vrijwilligersland. De kenmerken zijn:
– (zelfstandige) stichting
– Eigen materieel
– Iedere week op een vaste dag, met ca. 30 vrijwilligers
– Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen SBB en Stichting    Kalverpolder
– Uitvoering basis van een ( meerjaren) Beheerplan
Onze presentatie werd gegeven tijdens een vaartocht door het Ilperveld en vond een aandachtig gehoor.
Laten we hopen dat dit voor de Commissie mede aanleiding kan zijn om de voorgenomen bezuinigingen terug te draaien!

John van Loon

De activiteiten in de Kalverpolder vanaf 1 juli 2014

De Kalverpolderwandeltocht op 16 augustus

Georganiseerd door de ‘ Laatste Loodjes’ , samen met onze Stichting Kalverpolder. Ook dit jaar weer een geweldig succes!

De start van de wandeling was ´s ochtends bij Verpleeghuis Guisveld Evean.P1190509_resized De medewerkers hadden letterlijk en figuurlijk de deuren wijd open gezet! En dat was nodig, want er hadden zich totaal 682 wandelaars ingeschreven! Ook de Stichting Kalverpolder had daar enkele vrijwilligers gestationeerd om iedereen van koffie en thee te voorzien……dat was hard werken. Volgend jaar zullen we daar extra inzet moeten hebben. Op ons terrein konden alle wandelaars in een ontspannen sfeer ontvangen worden. In de loop van de ochtend vielen een paar P1190488_resized(fikse) buien, waardoor iedereen binnen konden schuilen en nog maar een extra kopje koffie konden nemen. Gelukkig was dit van korte duur en konden de tafels ´s middags weer naar buiten. In totaal hebben zich 519 wandelaars bij ons laten ´stempelen´.

De netto opbrengst van de `Laatste Loodjes´ komt ten bate aan onze Stichting. Dit jaar € 600,00 !!Dat is een geweldig gebaar, waarvoor we de `Laatste Loodjes´enorm bedanken! Ook dank aan Verpleeghuis Guisveld Evean voor de gastvrijheid! Op naar de 7e Kalverpolderwandeltocht in 2015!

De Kalverpolder BBQ op 29 augustus…..een nieuwe traditie?P1190601_resized

Een bijzonder geslaagd initiatief! Een gezellige middag/ avond onder genot van een hapje en drankje. Vooral erg leuk: ook alle partners waren uitgenodigd. Fijne sfeer, prachtig weer, uitstekend georganiseerd en prima kwaliteit…..dus alle reden om hier een terugkerend evenement van te maken!

Rondje Zaanse Parels op 14 september

omslag-ZParelsDit was een eenmalig, zeer groot, evenement rond alle Zaanse topbedrijven, topactiviteiten en toplokaties in de Zaanstreek(de Parels). Op deze dag werd het boek ‘Zaanzs Parels’ gepresenteerd.

In de hele Zaanstreek konden deze punten bezocht worden, maar het was toch vooral op en om de Zaanse Schans geconcentreerd. Ook wij speelden ( uiteraard als Zaanse Parel) een belangrijke rol. Ons terrein was open en wij verzorgden rondvaarten door onze polder. Er is voor alle bezoekers een looproute langs diverse activiteiten op de Zaanse Schans.

Eeen prima dag met mooi weer, maar in de praktijk bleek dat ons terrein een beetje ´uit de slinger´lag. Veel mensen bleven ook hangen bij de vele activiteiten in Zaandijk en staken dus de Zaan niet over. Toch hebben we bijna de hel dag rondvaarten gedaan; wel met veel toeristen als ´bijvangst!

De Nacht van de Nacht op 25 oktober

22837651Dit jaar werd de nacht van de Nacht georganiseerd door de Stichting Zaanse Schans ( i.p.v. De Gemeente Zaanstad). In een werkgroep, waarin naast De Zaanse Schans zelf, o.a. ook de Stchting Kalverpolder, de Ondernemersvereniging Zaanse Schans, Zaans Natuur en Milieu Centrum (ZNMC), waren vertegenwoordigd hebben een half jaar aan de voorbereiding van dit groot evenement gewerkt. Dit leidde tot een record aantal activiteiten ( optredens,
presentaties e.d.) op deze avond. Uiteraard speelden onze rondvaarten in het donker een centrale rol in dit evenement. Maar in de Bunker werd, dit jaar voor het eerst, ook een educatieve presentatie over ‘nachtgeluiden’ in de polder gegeven.

Voor dit evenement konden zich 250 Zaankanters opgeven. Dit bleek al gauw volledig overtekend te zijn. Er ontstond een wachtlijst van ca 200 mensen!

De rondvaart boten waren overbezet…veel publiek bij de verhalenvertellers op het nvdnn[1]_bewerkt-1 200x134Laarzenpad… en mede door deze ´logistieke´druk een overbezetting in de Bunker!. Met kunst en vliegwerk hebben wij hier toch een succes van gemaakt!

Het succes van de Nacht van de Nacht dit jaar, maar ook de vorige jaren zal ongetwijfeld leiden tot een ´herbezinning´over de opzet van dit evenement in 2015 en daarna. Er is erg veel belangstelling voor en dit is een stimulans om met volle energie aan een volgende versie te werken.

 De Natuurwerkdag op 1 november

natuurwerkdag_bewerkt-2Op 1 november vond weer de jaarlijkse Natuurwerkdag plaats, georganiseerd door de Landschapsbeheer Nederland. Dit is de overkoepelende organisatie van alle landschappen. Voor ons dus het Noord-Hollands Landschap. De opkomst was 6 personen en 3 begeleiders, Cor, Theun en Rolf. In aantal klein, maar in enthousiasme groots. Zo langzamerhand begint het op een reünie te lijken. Jolanda en haar zoon Thijmen (10) deden voor de 5e keer mee, haar man Martin en dochter Carlijne (8) voor de 4e en Sjaak voor de 3e. De enige nieuwkomer was Wil, die meldde dat haar partner geblesseerd was en niet kon komen. Hij wil nog wel een keer een dinsdag mee doen en wie weet dus een nieuwe vrijwilliger.

Verder fantastisch weer, riet geruimd op het ex-berkenlandje, soep van Jan in de Bunker en daarna nog ongeveer 600 berken wilgen uitgetrokken op een veenmosperceel. Toen we er genoeg van hadden, was bijna niet te zien dat we iets gedaan hadden zoveel boompjes stonden er. Ik zeg “stonden”,want de dinsdag erna hebben we het perceel rigoureus gemaaid met een 1-asser.