18 jan

Een nieuwe voorzitter! Ron Sman neemt afscheid.

Na bijna 10 jaar voorzitter te zijn geweest van Stichting Kalverpolder heeft Ron Sman besloten om zijn functie over te dragen. Per 1 januari j.l. is John van Loon de nieuwe voorzitter van de Stichting. Tegelijkertijd is Rolf Surink aangetreden als vicevoorzitter.

Rolf Surink, John van Loon en Ron Sman

Rolf Surink, John van Loon en Ron Sman

Ron Sman is, sinds de start in 2006, voorzitter geweest van deze vrijwilligersorganisatie. Onder zijn stimulerende leiding is de Kalverpolder (grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer) omgetoverd van een verwaarloosde polder in een aantrekkelijk cultuurlandschap, grenzend aan de Zaanse Schans.
Ook de natuurwaarde van de polder is met sprongen vooruitgegaan, hetgeen er in geresulteerd heeft dat de Kalverpolder in 2013 de Natura 2000- status heeft verkregen.
Nog vorig jaar is een samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer gesloten, waarmee Stichting Kalverpolder feitelijk als zelfstandige organisatie het onderhoud en beheer van het SBB deel van de polder uitvoert.

Op een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst, afgelopen vrijdagavond, heeft Ron Sman

een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst. Foto's: Joop Stokkinnk

een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst.
Foto’s: Joop Stokkinnk

het voorzitterschap, met de overhandiging van een hooivork, op symbolische wijze aan John van Loon overgedragen. Aansluitend werd Ron hartelijk bedankt voor de grote waarde die hij heeft gehad voor het succes van Stichting Kalverpolder. Iedere dinsdag werken 30-35 enthousiaste vrijwilligers in de polder.
Ook Ron zal er dinsdag gewoon weer bij zijn!

12 jan

Kalverpoldernieuws Winter 2016

Bij het afscheid van voorzitter Ron Sman

Een interview:
Ron, na bijna 10 jaar draag je de voorzittershamer van Stichting Kalverpolder over. Hoe kijk je terug op deze periode?
Ron Sman

Ron Sman

Een heerlijkere periode is niet voor te stellen als je mag terugkijken naar wat door onze vrijwilligersstichting in de Kalverpolder is neergezet. Van niets in 2006 naar een vrijwilligersorganisatie met de bijzondere positie als verantwoordelijke voor de uitvoering van het beheer in de Kalverpolder. Hoogstens was er bij het begin in 2006 sprake van een grote drijfveer, bij mij en bij enkele anderen, om de achteruitgang van het cultuurlandschap van de, zo voor de Zaanstreek belangrijke Kalverpolder, tegen te gaan. Echter, we hadden toen geen ervaring, noch  de mensen en de middelen om die toch wel grote ambitie waar te maken. En toch voelde je in 2006 wel dat de geesten rijp waren om in ieder geval een start te maken. Een, door de initiatiefnemers georganiseerde bijeenkomst, in de zomer van 2006 in molen de Bonte Hen bevestigde dat er bij een grote groep mannen een groot animo was om de handen uit de mouwen te stekken. Het is fijn te constateren dat de meeste aanwezigen  van toen nog steeds ,na 10 jaar, enthousiast vrijwilliger van onze stichting zijn.

Last but not least, het vertrouwen van Staatsbosbeheer, de eigenaar van de door ons beheerde percelen, is tevens een belangrijke factor bij ons succes als vrijwilligersorganisatie.

Stichting Kalverpolder heeft een grote en enthousiaste vrijwilligersgroep. Hoe is dat gerealiseerd?

 Ik kan niet verhelen dat het begint met een bestuur die bij de vrijwilligers vertrouwen heeft kunnen winnen. Maar, misschien net zo belangrijk was dat onze vrijwilligers, naast dankbaar werk, ook goede faciliteiten konden worden geboden. Het kunnen beschikken over de door ons zelf opgeknapte werkschuur (‘ de Bunker’) is daarbij van wezenlijk belang geweest. Zonder zo’n prachtig verblijf op zo’n goede plek zou het veel moeilijker geweest zijn. De wekelijkse ontmoeting met elkaar, de gezelligheid, het intensief omgaan met elkaar in het veld, het is nu  al  bijna 10 jaar voor elke vrijwilliger een belangrijk onderdeel van hun week. De stappen die wij in de afgelopen jaren konden maken heeft het enthousiasme van de vrijwilligers alleen maar groter gemaakt.

Het beeld van de Kalverpolder is  in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Welke veranderingen zijn het meest kenmerkend?

 We hebben in het verleden gekscherend gezegd dat wij zullen gaan stoppen als we zicht op Enkhuizen krijgen. Er zat wel een kern in. De Kalverpolder begon op grote schaal te verbossen en te verstruiken. Overal in de Kalverpolder keek je tegen hoge bomen die het zicht over het veenweidelandschap belemmerden. Het landschap uit onze jeugd  werd kwam te ver uit zicht. Dat zicht is weer terug en dat is een geweldige positieve verandering.P1230874

Waar staat de Kalverpolder nu? Wat heeft Stichting Kalverpolder daar aan bijgedragen?

 De Kalverpolder heeft mede door de grote opknapbeurt van de afgelopen paar jaar een goede toekomst gekregen. Een essentiële voorwaarde voor een goede toekomst voor de polder is wel dat er een passend beheer wordt uitgevoerd. En daar moet onze vrijwilligersstichting nu juist (voor een groot deel) voor zorgen.

Gaan we het ‘Open (cultuur)Landschap’ volledig realiseren? Wat is het belang voor de Zaanstreek?

 Wij hebben ons  oorspronkelijke idee al enige jaren geleden opgegeven dat de hele polder
’s winters volkomen kaal , dus zonder riet, opgeleverd zou moeten zijn. Dit is te ambitieus gebleken. Dit zou te veel van het goede zijn: we zouden dat bij lange na niet aankunnen. Een belangrijk deel van het door ons beheerde vaarland wordt dus nu als riet/moerasland beheerd.

Door de verwijdering van bomen en struiken en ons reguliere beheer op dinsdag is er dus wel sprake van een blijvend open landschap en is hierdoor mede een voorbeeld  voor andere Zaanse veenweidegebieden waar dat niet gewaarborgd is. De betekenis van de Kalverpolder als cultuurelement in de beleving van de Zaanse Schans (het  unieke ensemble van Schans, Zaan en veenweidepolder) is hier nog een extra element.

 Wie gaan het stokje van je overnemen?

 Ik prijs mij zeer gelukkig dat  ik mijn stokje aan een goede opvolger heb kunnen overdragen. John van Loon, al enige tijd enthousiast bestuurslid van onze stichting, was bereid om het voorzitterschap van mij over te nemen. De zeer ervaren Rolf Surink zal de nieuwe functie van vicevoorzitter op zich nemen. Ik ben zeer gelukkig dat ik het voorzitterschap aan deze 2 fijne mensen kan overdragen. Met de andere leden van het bestuur is het in mijn ogen een topteam.

Je blijft als vrijwilliger actief bij Stichting Kalverpolder. Dus geen definitief afscheid?

Natuurlijk blijf ik als vrijwilliger betrokken. Ik zou het geweldig missen. Het is dus geen definitief afscheid, daar is deze vrijwilligersstichting mij te lief voor!

Nieuwe lastpakker voor Stichting Kalverpolder

Weer een mijlpaal voor onze Stichting! Omdat een van de 2 lastpakkers (machine op rupsbanden om gemaaid materiaal te vervoeren) volkomen versleten bleek te zijn (het was al een 2e handsje!) is kort geleden besloten een geheel nieuwe lastpakker aan te schaffen. Voor ons werk zijn we erg afhankelijk van een onbelemmerde beschikbaarheid deze machine en dat liet ernstig te wensen over!IMAG1205
Wel kon het vrachtplateau van de oude lastpakker overgezet worden op het nieuwe model. dat scheelde natuurlijk in de aanschafprijs.
Op 1 december was het zover! De lastpakker werd geleverd. Wat een beauty!
Helaas zal de machine in gebruik niet zo schoon blijven…..maar we kunnen hier weer jaren mee vooruit!

Nacht van de Nacht weer groot succes!

P1230686
Zaterdag 24 oktober: met circa 15 vrijwilligers hebben wij de Nacht van de Nacht 2015 weer tot een groot succes gemaakt! Voor de, ruim 300 (!!!) bezoekers was er in de Bunker een presentatie ‘ Geluiden in de nacht’ . Men moest, in het donker, natuurgeluiden raden. Voor de kinderen spannend, voor de volwassenen vaak hilarisch…..

Daarna kon men een rondvaart door de donkere Kalverpolder maken, om dan vervolgens bij de verhalenverteller op het Schanszichtpad afgezet te worden.
Wij moesten alle drie de boten inzetten, want dit is een zeer populair onderdeel van de Nacht van de Nacht!P1230654

Maar voordat iedereen ons kon bezoeken moest er nog heel wat voorbereid worden. Om 15.00 uur verzamelen. Daarna strobalen vervoeren voor de verhalenvertellers, presentatie testen, stoelen plaatsen voor de bezoekers, koffie, thee, frisdrank klaarzetten.
Toen alles klaarstond op naar restaurant “De Kraai” om een pannenkoek te eten. Vanaf 19.00 uur kwamen de eerste bezoekers en om 22.30 waren de laatsten vertrokken en konden wij alles weer opruimen. Vervolgens weer naar “De Kraai” om de avond te “evalueren” ,waarna een ieder om 00.15 uur, moe maar voldaan, weer naar huis vertrok.P1230687

 

 


Jaarvergadering Stichting Kalverpolder op 19 november

Ieder jaar, in november, wordt een vergadering belegd, waarin het bestuur                                  ‘ verantwoording aflegt’  aan alle vrijwilligers. Ron Sman geeft aan dat wij en goed jaar achter de rug hebben, zowel materieel als financieel. P1230933
De samenwerkingsovereenkomst met SBB is natuurlijk het meest in het oog springende feit in het afgelopen jaar. Hiermee is Stichting Kalverpolder begonnen aan een nieuwe toekomst. we zullen er flink aan moeten trekken om de doelstellingen ( cfm. het Beheerplan) te realiseren.
In 2015 is ook gestart met het aantrekken van Bedrijfsvrienden van de Stichting Kalverpolder. Direct hebben we al vier bedrijven enthousiast gevonden om ons nuttige werk te financieel te steunen!
In 2015 waren dit: Schoemaker B.V., Putkast B.V. , Kooijman Souvenir& Clogs en Rijkhoff B.V.

P1230938De overige bestuursleden geven een toelichting op hun specifieke terreinen. Er was in 2015 weer veel te doen in de Kalverpolder! Vanzelfsprekend de vaste activiteiten, zoals: Open Dag, Kalverpolderwandeltocht en Nacht van de Nacht, maar ook hebben wij diverse groepen en instanties ontvangen voor een presentatie, rondleiding en rondvaart.
Het is wel duidelijk dat Stichting Kalverpolder barst van de energie!

 

P1230943 kleinJoop Stokkink heeft namens de heer Hackmann een prachtige foto (60x150cm) aan de Stichting overhandigd. Op deze foto staan tientallen Grutto’s in vlucht te zien. Een schitterende foto die is genomen in de Kalverpolder. Deze foto zal een mooie plek krijgen in de bunker.

 

P1230934Na afloop van het ‘formele’ gedeelte was er uiteraard nog ruim de tijd voor een gezellige napraat!


De Noordse Woelmuis

Tijdens onze werkzaamheden in de Kalverpolder komen we de Noordse Woelmuis regelmatig tegen. Tijdens het maaien of hooien zien we de woelmuis dan opeens een beetje paniekerig wegrennen. Het komt ook wel voor dat we een nestje vinden onder een hoop riet of hooi die we een week eerder gemaaid hebben! Ook hebben we het schedeltje in braakballen (van roofvogels)aangetroffen, want de Noordse Woelmuis is een gewilde prooi voor bijv. kiekendief, torenvalk en uil. De Noordse Woelmuis is duidelijk groter dan een veldmuis. De soort leeft geïsoleerd in een specifieke biotoop in Nederland, zijn dichtstbijzijnde verwanten leven ver in Rusland.noordse woelmuis

Er zullen maar weinig Zaankanters zijn die wel eens een Noordse Woelmuis hebben gezien. Dit kleine knaagdiertje heeft een onopvallende leefwijze en komt vooral voor in natte (veenweide)gebieden. In Nederland leeft een aparte ondersoort, die verder nergens in de wereld voorkomt. Vanwege de versnipperde verspreiding en achteruitgang is de Noordse Woelmuis op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in Nederland geplaatst. Wij hebben dus een grote verantwoordelijkheid om deze soort adequaat te beschermen.

Uiterlijk en gedrag

De muis heeft meestal een donkerbruine rugvacht en een grijze buikvacht, maar lichtere exemplaren komen ook voor. De staart is, voor een woelmuis, vrij lang: 40 % van zijn lichaamslengte. De vrij grote, donker gekleurde achtervoeten hebben contrasterende witte nageltjes. De paartijd duurt van maart tot november. Het wijfje is 20-23 dagen drachtig en brengt 2-9 jongen ter wereld. Gedurende de wintermaanden zoeken de muizen de drogere delen in het leefgebied op. Vandaar uit worden in de loop van het voorjaar weer de geschiktere plekken bewoond. De muizen gebruiken ondergrondse of bovengrondse gangen en maken nesten met twee toegangen. Het bovengrondse nest dat met gras bekleed is bijvoorbeeld in pollen van biezen aangelegd. De nesten worden bij voorkeur onder hooi- of rietstapels gemaakt. Belangrijk zijn nat schraal grasland, rietland en ruigte. Vooral natte of periodiek overstroomde riet en ruigtevegetaties en kruidenrijke graslanden vormen een optimaal leefgebied.

Voedsel

De Noordse Woelmuis is een strikte planteneter met weinig selectieve voedselkeuze. Zijn voedsel bestaat uit zeggen, biezen en grassen en in de vorstperiode zelfs het groen van de pitrus. In de winter kan het worden aan gevuld met plantenwortels, schors en zaden, in de zomer met zaden en kruiden.

Verbindingszone

Voor de Noordse Woelmuis is het van belang dat de verschillende leefgebieden verbindingszones krijgen. In de Zaanstreek is het dus van belang om de migratiemogelijkheden voor de Noordse Woelmuis in de Kalverpolder, het Guisveld, het Wormer- en Jisperveld en het Oostzanerveld te verbeteren

Loek Vlaanderen

Zijn we toch goed bezig in de Kalverpolder!

Onderstaand artikel is gepubliceerd in de nieuwsbrief van Vroege Vogels. Het bevestigt onze ervaring dat als je niets doet, de polder binnen enkele jaren is dichtgegroeid. Ons doel is en blijft : een open veenwiedegebied!

Veenmoeras verliest zijn ‘broek’

Het Naardermeer behoort tot een van de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa. Maar de laatste jaren is dat veen steeds verder dicht aan het groeien – en daarmee dreigen plantensoorten zoals veenmos, zonnedauw en de welriekende orchis te verdwijnen.

Vanuit de Europese organisatie LIFE is nu een project gestart om het Nederlandse laagveen te beschermen. In dat kader is Natuurmonumenten sinds begin december bij het Naardermeer bezig met het ‘uit de broek zagen’ van het broekbos, ofwel: het met wortel en al verwijderen van het moerasbos.

Colofon

Bestuur:

Voorzitter                   : J. van Loon
Vice voorzitter          : R. Surink
Secretaris                   : H. Krook
Penningmeester      : P. Bleeker
Vrijwilligers                : J. Duijvis
Planologie/beheer : P. van Nugteren
Techniek                     : R. Surink
PR/Redactie              : J. van Loon
Eindredactie             : J. van Loon en J. Stokkink

Fotografie                 : J. Stokkink

Secretariaat             : H. Krook
Telefoon                       : 075-6707587
e-mail                            : secretaris@kalverpolder.nl

Adres                             : Stichting Kalverpolder
Kalverringdijk 32A
1609 BT Zaandam

Website                        : www.kalverpolder.nl

Facebook                     : facebook@kalverpolder.nl