29 apr

Kalverpoldernieuws editie 2 2019

In memoriam: Loek Vlaanderen

Loek Vlaanderen

Op 25 maart j.l. is onze collega vrijwilliger Loek Vlaanderen overleden. Loek was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Hij heeft met een positieve instelling gestreden om de ziekte te beteugelen, maar uiteindelijk de strijd toch verloren.

Wij willen graag de betekenis die Loek heeft gehad voor Stichting Kalverpolder benadrukken. Bij het ontstaan van de stichting in 2006 heeft Loek zich direct aangemeld als vrijwilliger om de strijd aan te gaan tegen de verruiging van de Kalverpolder. Dat deed hij met kennis van zaken, maar vooral ook met een enorme fysieke wilskracht.
Met zijn tomeloze inzet is hij in de polder aan de slag gegaan om de overmatige groei van bramen, zaailingen en exoten onder de knie te krijgen. Hij hamerde doorlopend op het belang van dit werk.
Dit heeft zo inspirerend gewerkt, dat uiteindelijk een groepje vrijwilligers zich nu uitsluitend bezig houden met deze specifieke taak.

Hoewel Loek in de Zaanstreek natuurlijk een gekend bomenliefhebber en -expert was, werd iedere opschietende boom in de polder onverbiddelijk uitgespit met het doel het open veenweidelandschap te behouden.
Daarnaast kon Loek op ieder moment gevraagd worden om een plant, insect of vogel te benoemen. Dan kwam zijn kennis van de natuur en vooral zijn bevlogenheid volledig tot uiting.
Naast zijn vrijwilligerswerk bij Stichting Kalverpolder heeft Loek een grote rol gespeeld in de ontwikkeling en beheer van Natuur en Milieu in de Zaanstreek en ver daarbuiten. Als vrijwilliger bij o.a. KNNV op de Kooiakkers, bij Kontakt Milieu Zaanstreek en de Fietsersbond.
De gedrevenheid van Loek voor de natuur leidde ertoe dat ook tijdens vakanties het buitenland in de natuur werd gewerkt.
Maar Loek liet altijd merken dat hij weer graag terug was in zijn geliefde Kalverpolder.

Loek aan het werk

Voor het behoud van een open veenweidelandschap had Loek het motto: Alle bomen er uit! Op één grote uitzondering na: een grote en rond gevormde lijsterbes die dicht bij de werkschuur staat.
Ook vanaf de eerste brug van het Laarzen pad heb je mooi zicht op deze prachtige boom.
Deze boom is op aanwijzing van Loek gespaard en heet sindsdien dan ook simpelweg: de boom van Loek. Om dit beeld tot in lengte van dagen te bewaren en ter nagedachtenis aan Loek heeft Stichting Kalverpolder besloten voor te stellen om het betreffende pad en veld waarop deze lijsterbes staat de naam ‘Loek Vlaanderen’ te geven.
Wij zullen dit binnenkort in overleg met de familie gestalte geven.

Stichting Kalverpolder verliest een fijne collega vrijwilliger.
De natuur in de Zaanstreek verliest een groot natuurmens.

De Loek Vlaanderen-boom

Subsidies voor herbouw botenhuis

voorbereiding in volle gang

In de vorige editie van Kalverpoldernieuws is al vermeld dat het botenhuis vernieuwd moet worden. De sloop heeft al plaatsgevonden. Een aannemer voor de palen en het onderframe is geselecteerd. Het botenhuis zelf wordt door de vrijwilligersgroep zelf, met zoveel mogelijk hergebruik, weer opgebouwd.

Deze herbouw betekent natuurlijk een flinke financiële aderlating voor onze Stichting. Om die reden hebben wij ons gewend tot enkele Zaanse fondsen, met een gemotiveerd verzoek tot ondersteuning.
En met succes! De Bredenhof Stichting en Stichting P.M. Duijvisfonds hebben beiden een aanzienlijk bedrag toegezegd. Wij bedanken deze fondsen voor de financiële bijdragen.
Als het botenhuis gereed is, dan zullen het natuurlijk ‘feestelijk’ inhuldigen.

Stand van zaken bruggen Schanszichtpad

Ook al in de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd dat Staatsbosbeheer helaas heeft moeten besluiten om het Schanszichtpad al te sluiten. Dit in verband met de slechte conditie van de houten bruggen.
Op initiatief van Staatsbosbeheer is een werkgroep geformeerd waarin naast Stichting Kalverpolder ook andere ‘belanghebbenden’ hebben plaatsgenomen: Gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans, Stichting Zaanse Molen en het Recreatieschap Noordholland.
Vastgesteld is dat het pad niet weer open kan voordat de bruggen zijn vervangen of gerenoveerd. In de afgelopen maanden heeft 2 keer overleg plaatsgevonden en hebben onderzoeken plaatsgevonden om tot een duidelijk beeld omtrent de kosten te komen.
Vooralsnog is duidelijk dat vervanging of renovatie een grote investering vergt die eigenaar Staatsbosbeheer niet beschikbaar heeft.
In een volgend overleg zal besproken worden op welke wijze de benodigde financiële middelen bijeen gebracht kunnen worden. Het staat vast dat het Schanszichtpad uiteindelijk weer open moet voor de inwoners van de Zaanstreek én toeristen.

Vrijwilligersavond: terugblik 2018 en zicht op 2019

vrijwilligersavond 2019

Op 25 januari vond weer de ‘traditionele’ vrijwilligersavond plaats. Tijdens het eerste gedeelte van avond hebben alle bestuursleden een toelichting gegeven op de stand van zaken binnen hun taakgebied.
In grote lijnen zijn deze punten ook weergeven in het jaarverslag 2018 dat ook op deze website gelezen kan worden.
Het nieuwe werkjaar werd daarna ingeluid met een hapje en een drankje.


Pieter Bleeker: overdracht penningmeesterschap

Afscheidsrede Pieter Bleeker

Tijdens de vrijwilligersavond is aan de orde geweest dat Pieter Bleeker per 1 januari j.l. het penningmeesterschap heeft overgedragen aan Wim Bakker.
Pieter heeft deze taak vanaf de oprichtingsdatum van Stichting Kalverpolder op professionele en energieke wijze ingevuld. De gezonde situatie waarin de stichting verkeerd is in hoge mate aan zijn inzet en ‘gogme’ te danken.
Een luid applaus en een bescheiden bedankje ‘ in natura’ was dan ook volledig op z’n plaats.
Het was overigens géén echt afscheid want Pieter blijft als vrijwilliger actief en is, op verzoek van het bestuur, beschikbaar voor advies op financieel terrein.
Tegelijkertijd zijn wij natuurlijk erg in onze nopjes dat Wim, na een ruime inwerkperiode, de taak van Pieter heeft overgenomen.

NL Doet: ook weer in 2019

NL Doet op 15 maart
koude en natte klus
opwarmen in de Bunker

Op de laatste dag vóór het broedseizoen is ook dit jaar weer de NL Doetdag in de Kalverpolder georganiseerd. Ook dit jaar weer , naast 17 ‘eigen’ vrijwilligers, met een grote groep deelnemers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.


De meesten hadden ook al andere jaren meegedaan, zodat we na een warme start in de Bunker, direct buiten aan de slag konden.
En dat viel niet mee…..’s ochtends al guur weer met regenbuien. Maar iedereen sloeg zich daar goed doorheen en er werd hard en effectief gewerkt. Het gemaaide materiaal kon vlot in de boten worden geladen en afgevoerd.
Om 12.00 uur terug naar de Bunker voor een warme kop soep en een meegebracht broodje. Omdat het werk nog net niet helemaal af was ging de hele groep weer terug aan het werk.
Daarna barste er een ware zondvloed uit over de noeste werkers….. Iedereen was doorweekt en verkleumd!
Maar een klus geklaard en hulde voor de deelnemers!

Storm in de Kalverpolder

Op dinsdag 8 januari (de eerste werkdag in het nieuwe jaar) stond er een zuidwesterstorm die het vrijwel onmogelijk maakte om met de boten te varen.
Er is besloten om dan maar het eerste deel van het Schanszichtpad te maaien en te wiersen ( gemaaid materiaal op een hoop of rij leggen).
Werken tijdens een storm levert wel fraaie plaatjes op.
Hieronder een korte videoweergave:

Blowing in the wind

8 januari 2019, kleine impressie van de werkomstandigheden!

Posted by Kalverpolder Stichting on Tuesday, January 8, 2019

IJs in de Kalverpolder

IJs en sneeuw. Werk bij de Bunker

Op 22 januari werden we geconfronteerd met een ijslaag die het gebruik van de boten bijna onmogelijk maakte. Daarbij werd al voorzichtig gesproken over schaatsen (ooit een Kalverpolderschaatstocht??), dus er werd besloten om dan maar direct achter de Bunker aan de slag te gaan.
Het pad rond het meertje en het aangrenzende perceel werd vakkundig schoon gemaaid. Tegelijk werden bramen en opschietende boompjes uitgespit.
Daarbij werd het weer steeds onaangenamer: sneeuwbuien. Wat natuurlijk ook wel weer een mooie foto oplevert.

Helaas leverde het winterweer ook een slachtoffer op. Onze noeste werker en tevens huisfotograaf Joop Stokkink gleed uit over een bevroren stuk hout en, na controle in het ziekenhuis, bleek dat zijn pols gebroken was.
Gelukkig was Joop ‘s middags al weer monter aan de telefoon( mooie breuk) en kon het herstel worden ingezet.

Gebruik Bobcat kraantje een groot succes

Het Bobcat kraantje in bedrijf
een volle boot onderweg

In dit eerste kwartaal is het afvoeren van al het gemaaide materiaal naar een centraal perceel in de polder een standaard werkmethode geworden.
Het gebruik van het, in 2018 aangeschafte, Bobcat kraantje ( ‘de Happer’) is hierbij een doorslaande ‘ succesfactor’.
Op het dump-perceel is rondom pad vrijgemaakt waarover het kraantje kan manoeuvreren. Het gemaaid materiaal wordt per boot aangevoerd en bij het kraantje aangemeerd. Vervolgens ‘hapt’ het kraantje (met een zgn. rietrek) de boot in no- time leeg.
Met het kraantje wordt vervolgens het materiaal op hopen gezet waarna het kan composteren.
Consequentie is wel dat deze ‘logistiek’ een behoorlijke impact heeft op onze manier van werken. Het gemaaid materiaal moet dus allemaal in de boten worden geladen (doorgaans met de trekker), we moeten vaker op en neer varen en er moet bemanning voor en bij het kraantje zijn….
Dit heeft zeker gevolgen gehad op de inzet en taakverdeling van onze vrijwilligers.
Maar het is perfect opgepakt!
De grote winst is dat we op de gemaaide percelen geen maaiselhopen hoeven achter te laten. Naast het feit dat dit geen fraai gezicht is, voorkomen we hiermee dat de compostering leidt tot nieuwe groei van bramen e.d.
Conclusie: een investering die zijn waarde bewijst!
Bekijk hier hoe dit in z’n werk gaat:

De Happershow!!!

Posted by Kalverpolder Stichting on Tuesday, October 23, 2018

Nog een verandering: 2 x maaien

een open veenweidelandschap

In 2018 is, na een inventarisatie met Staatsbosbeheer, vastgesteld dat het wenselijk is om een fors aantal percelen 2 maal per jaar te maaien.
Dit leidt tot meer openheid van de polder en heeft een positief effect op de botanische ontwikkeling. Daarnaast heeft het tot gevolg dat de condities voor weidevogels aanzienlijk verbeterd worden.
Deze landjes bevinden zich voornamelijk aan de noordoostkant van de Kalverpolder waar in het Beheerplan al wordt gefocust op een open veenweidelandschap.
In dit voorjaar zijn dus de percelen die in het najaar zijn gemaaid weer onder handen genomen, met een direct zichtbaar resultaat!
Vanaf het fietspad aan de oostkant is nu duidelijk zichtbaar dat het landschap meer open is dan eerdere jaren.
Laat de weidevogels nu maar komen!

En daar zijn ze: de eerste grutto’s op 19 februari

de grutto’s zijn terug….

Dit jaar zijn de grutto’s wel heel vroeg terug. In de Zaanstreek is de plasdras in de Kalverpolder de grutto- hotspot.
De plasdras wordt al begin februari ‘nat gezet’ om de grutto’s én andere weidevogels een foerageergebied te bieden. Op 19 februari werden de eerste grutto’s digitaal geschoten.
De plasdras blijft tot eind mei beschikbaar voor verschillende vogelsoorten: kieviten, scholeksters, kleine plevier, slobeenden, wintertalingen, etc. etc.
We hopen dat een fors aantal grutto’s zich op onze landjes gaan vestigen.
Mooie sfeervideo: het werk rondom de Bunker

Henk Krook heeft op 19 maart een heel fraaie video gemaakt van diverse werkzaamheden rondom de Bunker. Het broedvogelseizoen is op 15 maart ingegaan, dus is het tijd voor diverse onderhoudswerkzaamheden.
Bekijk deze video hieronder:

Onze cineast Henk heeft op 19 maart j.l. een filmpje gemaakt welke een mooi overzicht van de eerste werkdag in het broedseizoen weergeeft.

Posted by Kalverpolder Stichting on Friday, March 29, 2019

Kalverpoldergrutto’s