26 jul

Kalverpoldernieuws 2017 editie 3

Beste Kalverpoldervrienden,
In de maanden april, mei en juni wordt relatief weinig ‘in het veld’ gewerkt omdat het gebied gesloten is i.v.m. het broedvogelseizoen van 15 maart tot 15 juni. Maar dat biedt anderzijds de gelegenheid om andere projecten en klussen rond onze werkschuur (de Bunker) op te pakken.
Zo is, na een gedegen voorbereiding (vergunning, tekeningen, etc.) gestart met de bouw van een ‘carport’ waarin o.a. machineonderdelen geparkeerd kunnen worden. Onze garage was door de uitbreiding van ons machinepark te klein geworden.
Het ontwerp van Piet van Nugteren werd op vaardige wijze in de praktijk omgezet tot een gestaag groeiend pand. Nadat een extern bedrijf ter plaatse heipalen in de grond had gedrukt werd met veel handjes aan de bekisting van de fundering gewerkt. Beton erin en de opbouw kan beginnen.

Aad Heijen en Fons Dorjee, uiteraard met hulp van andere collega’s) hebben het leeuwendeel van de houten ( van molen Het Jonge Schaap!) constructie in elkaar getimmerd en geschroefd. Op 30 juni werd het hoogste punt bereikt!
Op dit moment wordt aan de dakafwerking gewerkt.

Werd er nog meer geklust in de broedvogeltijd? Ja, natuurlijk! Er is altijd genoeg te doen en gelukkig zijn er ook genoeg handjes om te laten wapperen….

Schilderen van de daklijst

Dakonderhoud

schilderen van de veeboot

machineonderhoud

herstel van de steiger

nog iets leuks gedaan?? Ja, ‘natuurlijk’

Excursie naar het Naardermeer

Bezoek aan bezoekerscentrum Stadzigt te Naarden. ( u kent het vast wel van het radioprogramma VROEGE VOGELS op de zondagmorgen). Redelijk weer, beetje mistig en miezerregen. Later op de dag brak de zon door. Wij, 27 personen van de Stichting Kalverpolder, werden geïnformeerd door de boswachter Luuk Hoogenstein en vrijwilligster Andrea Rietberger, tevens gids en bestuurster van de elektrische rondvaartboot. Door het grote aantal zonnepanelen is men m.b.t. elektriciteit zelfvoorzienend.
Na de introductie van Luuk werden we rondgeleid en geïnformeerd over de diversiteit aan planten en bomen. Vervolgens lunch en daarna de boot in voor een ruim 2 uur durende rondvaart over het Naardermeer. Het oudste natuurgebied in Nederland hetgeen mede door Jac. P Thijsse en vele geldschieters tot stand is gebracht.
Andrea leek wel een soort Wikipedia, zoveel wist ze te vertellen over de bijzondere planten, bomen, vogels etc. Onderweg bezochten we de aalscholverkolonie waar het nu erg druk is i.v.m. de jonge aalscholvers die door de ouders gevoerd werden.
Tijdens de rondvaart hebben we ook de nestelende iconische purperreiger kunnen zien. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal broedkolonies.

Na afloop werden zowel Luuk als Andrea bedankt door onze voorzitter en kregen zij een leuke attentie! Dit bezoek is zeker voor herhaling vatbaar.


De jaarlijkse kinderboekenmarkt weer een succes!

Op 21 mei was weer Zaanse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans.
Een zeer zonnige zondag met heel veel bezoekers!
Wij kijken terug op een zeer geslaagd evenement. Op het terrein waren vele activiteiten aanwezig en de Stichting Kalverpolder had als taak het verzorgen van de “Vaar Voorleestocht”.

Hieraan deden diverse gastvoorlezers en voorlezeressen mee. O.a. burgemeester Tange, Thea Dubbelaar, Lian Kandelaar  (11jaar en al 2 boeken geschreven!!!), Linda Delemans, Aimee Wilm, Mariette van Erp, Evi Floore ( 11jaar en voorleeskampioen Weremere!!!), Peter Smit, Anneke Scholtens en Ivette Zwart. Zij waren verdeeld over de twee boten waarmee werd gevaren.
Na een korte uitleg over de Kalverpolder en onze Stichting werd er een rustig en windstil plekje opgezocht om de vertellers te laten vertellen. Zij deden dit zonder uitzondering voor een zeer aandachtig publiek, jong en oud!. Zo’n tochtje duurde +/- 30 minuten. Hopelijk volgend jaar weer!!


De traditionele natuurstage St. Michael College

Van 22 tot en met 24 mei was weer de traditionele 3-daagse natuurstage van de 2e klas leerlingen van het St Michael College. De jongelui hadden diverse opdrachten gekregen zoals: spot een vogel en geef daar in de boot een korte presentatie over; daarnaast moesten de leerlingen zoveel mogelijk vogels herkennen en dat  in een verslag vastleggen. Vele soorten werden gespot zoals o.a. de Kieviet, Grutto, Tureluur, Kluut, Visdiefje, Kokmeeuwen, Kapmeeuwen, Rietzanger, Rietgors, Blauwborst, Buizerd en de Torenvalk. Als krent op de taart vloog er en Lepelaar voorbij.
Op de Kooiakkers werden micro organismen en diverse plantjes en mossen bekeken en bij de molen Hercules moest men een klein bodemonderzoek doen om vast te stellen welke bodemlagen je kon aantreffen.
Wij brachten de diverse groepen naar de meeuwen kolonie en het plasdras.
Daar werden de vogels met behulp van grote telescoopkijkers bekeken. Onze vogelaars gaven tekst en uitleg over de diverse vogelsoorten. En, zeker niet onbelangrijk, het was prachtig weer!

18 juni: Open dag Stichting Kalverpolder

Zondag 18 juni 2017 , stralend weer en Open Dag bij Stichting Kalverpolder.
Buiten heerlijk in de schaduw van de grote populier op ons terrein.
Binnen de ‘première’ van de spiksplinternieuwe film ‘ Stichting Kalverpolder- Natuur Werkt’ en vanzelfsprekend vaartochten door onze polder.

De vaartochten werden begeleid door een gids van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.
Meer dan 100 mensen hebben onze Open Dag bezocht!

Deze dag wordt altijd georganiseerd direct na afloop van het broedvogelseizoen (15 juni). Dan start voor Stichting Kalverpolder weer jaar nieuw jaar voor het beheer van de polder. Dus dinsdag gaan we weer aan de slag met maaien, harken, spitten…..Het Schanszichtpad is ook weer open!

Hilariteit in de polder: koe te water!

Precies op onze wekelijkse werkdag was een koe te water geraakt. Gelukkig zagen we dit toen we naar ‘het werk’ voeren. Snel werden de landeigenaar en de pachtboer gewaarschuwd.

 

Het was natuurlijk onduidelijk hoe lang de koe al in de sloot stond. Het was ook een hele heisa om haar, met hulp van onze ‘technische staf’ , weer op het droge te krijgen.

Op deze eerste werkdag na de ‘broedvogelstop’ waren er alweer 30 vrijwilligers present, met voor ‘t eerst alle 3 de dames ( dus 10%!!!). Met z’n allen naar perceel 4A. Met het mooiste weer van de wereld hebben we dit grote perceel al bijna helemaal onder de knie.

Ook nog een Aziatisch Lieveheersbeestje gezien ( opgezocht op internet) en…..de roerdomp zien vliegen. Ook de kiekendieven zijn nog in de weer om de  jongen groot te krijgen. Ze vlogen af en aan.

 

 

Gespot: de Kiekendief broedt in de Kalverpolder!

Vorig jaar hebben we al een kiekendievenpaartje in de weer gezien met nestbouw, prooi- overdracht, etc.. maar we waren niet zeker of dat een succes is geworden. Dit jaar was het allemaal duidelijker. 

 

 

De nestlocatie werd bepaald en de werkgroep ‘ Roofvogels en Uilen’ van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek werd geïnformeerd. 
Op 3 juli heeft Jurrian Boutsma 3 kuikens geringd. Het gewicht van de vogels was wat minnetjes….maar inmiddels kunnen we melden dat alle 3 de jongen in blakende gezondheid verkeren!

Dit is een link naar een video van her ringen: https://www.facebook.com/kalverpolder/videos/649098268612930/

de jonge kiekendieven op 20 juli

Ook mooi om te zien…..

mannetje bruine kiekendief

brandganzen

visdief

 

 

 

 

 

 

 

KNNV Artikel Rietlandbeheer

gepubliceerd in Zaanse Natuur & Milieu krant Jrg 24/1

Bij de stichting Kalverpolder wordt veel rietland beheerd. Riet wordt gemaaid en op hopen gezet.Tijdens deze werkzaamheden kwamen bij mij een aantal vragen op.De overgang van veenweiden naar veenrietland geeft een andere belevingswaarde. In het voorjaar is er het prachtige goudgele rietland en in de zomer en herfst een rietwand waardoor je niet meer verder kan kijken. De beleving van riet is een stuk minder.

Riet als woonplaats
Rietlanden hebben een belangrijke functie in het waterrijk landschap het riet zuivert het water(hydrofilter)en vormt een reeks van ecosystemen waarin vele organismen wonen en leven, die op zichzelf weer een verbinding met andere ecosystemen hebben.
Het beheer moet erop gericht zijn dat deze functies blijven bestaan.

Het is opvallend hoe weinig rietlanden door de wet worden beschermd. Hoewel juist de meest kwetsbare soorten van goed beheer afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld rietvogels zoals de roerdomp, baardman, grote en kleine karekiet, snor, sprinkhaanrietzanger en blauwborst staan op de rode lijst. Ook de noordse woelmuis en de maskerbij worden op deze manier beschermd. Het beheer heeft grote effecten op plant-dierrelaties door zijn invloed op structuur en het microklimaat. Maaien en branden leiden tot schoksgewijze veranderingen in openheid, luchtvochtigheid en ook tot een grote hoeveelheid dood organisch materiaal. Een direct effect van maaibeheer op de rietfauna heeft de afvoer van een groot deel van de larven en rupsen die in de halmen overwinteren.

Leefgemeenschap
Riet functioneert als leefomgeving voor latere levensstadia, voor het verpoppen van vliegen, vlinders en vele andere insecten. Deze grote diversiteit is afhankelijk van het beheer. Voor de van rietlanden afhankelijke planten- en dierenrelaties en voedselketens is het belangrijk dat allerlei variaties in ouderdom van het riet naast elkaar aanwezig zijn. Dit betekent dat rietlanden onvervangbare ecosystemen vormen voor diverse diersoorten. Als het rietland verdwijnt, betekent dat het einde van een voedselweb.

Natuurbehoud
Vanuit het oogpunt van natuurbehoud is het belangrijk dat het beheer zowel efficiënt als duurzaam wordt uitgevoerd. Ook als er minder geld beschikbaar is voor natuurbeheer moeten rietlanden blijvend beheerd worden. Ook moet er gezocht worden naar nieuw gebruik van het geoogste riet, bijvoorbeeld in biologische landbouw of als biobrandstof of als strooisel in potstallen. Het tijdstip en het beheer moet men afstemmen op in de rietland voorkomende fauna en flora. Dit met een goed rotatieschema van enkele jaren achtereen. Nader onderzoek naar de effecten van maaien en beweiding op het functioneren van riet en het rietland is noodzakelijk. Hierbij moeten niet alleen biologische en ecologische aspecten aandacht krijgen, maar ook economische en beheerstechnische aspecten, in relatie met de draagkracht van het ecosysteem en de te beheren oppervlakten. Door toepassing van deze kennis kunnen rietlanden van verschillende leeftijd, structuur en biologische diversiteit in stand worden gehouden. Hierdoor blijft het mogelijk voor plant en dier om in het rietland te blijven wonen.

Loek Vlaanderen

Stichting Kalverpolder in het nieuws