12 jan

Kalverpoldernieuws Winter 2016

Bij het afscheid van voorzitter Ron Sman

Een interview:
Ron, na bijna 10 jaar draag je de voorzittershamer van Stichting Kalverpolder over. Hoe kijk je terug op deze periode?
Ron Sman

Ron Sman

Een heerlijkere periode is niet voor te stellen als je mag terugkijken naar wat door onze vrijwilligersstichting in de Kalverpolder is neergezet. Van niets in 2006 naar een vrijwilligersorganisatie met de bijzondere positie als verantwoordelijke voor de uitvoering van het beheer in de Kalverpolder. Hoogstens was er bij het begin in 2006 sprake van een grote drijfveer, bij mij en bij enkele anderen, om de achteruitgang van het cultuurlandschap van de, zo voor de Zaanstreek belangrijke Kalverpolder, tegen te gaan. Echter, we hadden toen geen ervaring, noch  de mensen en de middelen om die toch wel grote ambitie waar te maken. En toch voelde je in 2006 wel dat de geesten rijp waren om in ieder geval een start te maken. Een, door de initiatiefnemers georganiseerde bijeenkomst, in de zomer van 2006 in molen de Bonte Hen bevestigde dat er bij een grote groep mannen een groot animo was om de handen uit de mouwen te stekken. Het is fijn te constateren dat de meeste aanwezigen  van toen nog steeds ,na 10 jaar, enthousiast vrijwilliger van onze stichting zijn.

Last but not least, het vertrouwen van Staatsbosbeheer, de eigenaar van de door ons beheerde percelen, is tevens een belangrijke factor bij ons succes als vrijwilligersorganisatie.

Stichting Kalverpolder heeft een grote en enthousiaste vrijwilligersgroep. Hoe is dat gerealiseerd?

 Ik kan niet verhelen dat het begint met een bestuur die bij de vrijwilligers vertrouwen heeft kunnen winnen. Maar, misschien net zo belangrijk was dat onze vrijwilligers, naast dankbaar werk, ook goede faciliteiten konden worden geboden. Het kunnen beschikken over de door ons zelf opgeknapte werkschuur (‘ de Bunker’) is daarbij van wezenlijk belang geweest. Zonder zo’n prachtig verblijf op zo’n goede plek zou het veel moeilijker geweest zijn. De wekelijkse ontmoeting met elkaar, de gezelligheid, het intensief omgaan met elkaar in het veld, het is nu  al  bijna 10 jaar voor elke vrijwilliger een belangrijk onderdeel van hun week. De stappen die wij in de afgelopen jaren konden maken heeft het enthousiasme van de vrijwilligers alleen maar groter gemaakt.

Het beeld van de Kalverpolder is  in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Welke veranderingen zijn het meest kenmerkend?

 We hebben in het verleden gekscherend gezegd dat wij zullen gaan stoppen als we zicht op Enkhuizen krijgen. Er zat wel een kern in. De Kalverpolder begon op grote schaal te verbossen en te verstruiken. Overal in de Kalverpolder keek je tegen hoge bomen die het zicht over het veenweidelandschap belemmerden. Het landschap uit onze jeugd  werd kwam te ver uit zicht. Dat zicht is weer terug en dat is een geweldige positieve verandering.P1230874

Waar staat de Kalverpolder nu? Wat heeft Stichting Kalverpolder daar aan bijgedragen?

 De Kalverpolder heeft mede door de grote opknapbeurt van de afgelopen paar jaar een goede toekomst gekregen. Een essentiële voorwaarde voor een goede toekomst voor de polder is wel dat er een passend beheer wordt uitgevoerd. En daar moet onze vrijwilligersstichting nu juist (voor een groot deel) voor zorgen.

Gaan we het ‘Open (cultuur)Landschap’ volledig realiseren? Wat is het belang voor de Zaanstreek?

 Wij hebben ons  oorspronkelijke idee al enige jaren geleden opgegeven dat de hele polder
’s winters volkomen kaal , dus zonder riet, opgeleverd zou moeten zijn. Dit is te ambitieus gebleken. Dit zou te veel van het goede zijn: we zouden dat bij lange na niet aankunnen. Een belangrijk deel van het door ons beheerde vaarland wordt dus nu als riet/moerasland beheerd.

Door de verwijdering van bomen en struiken en ons reguliere beheer op dinsdag is er dus wel sprake van een blijvend open landschap en is hierdoor mede een voorbeeld  voor andere Zaanse veenweidegebieden waar dat niet gewaarborgd is. De betekenis van de Kalverpolder als cultuurelement in de beleving van de Zaanse Schans (het  unieke ensemble van Schans, Zaan en veenweidepolder) is hier nog een extra element.

 Wie gaan het stokje van je overnemen?

 Ik prijs mij zeer gelukkig dat  ik mijn stokje aan een goede opvolger heb kunnen overdragen. John van Loon, al enige tijd enthousiast bestuurslid van onze stichting, was bereid om het voorzitterschap van mij over te nemen. De zeer ervaren Rolf Surink zal de nieuwe functie van vicevoorzitter op zich nemen. Ik ben zeer gelukkig dat ik het voorzitterschap aan deze 2 fijne mensen kan overdragen. Met de andere leden van het bestuur is het in mijn ogen een topteam.

Je blijft als vrijwilliger actief bij Stichting Kalverpolder. Dus geen definitief afscheid?

Natuurlijk blijf ik als vrijwilliger betrokken. Ik zou het geweldig missen. Het is dus geen definitief afscheid, daar is deze vrijwilligersstichting mij te lief voor!

Nieuwe lastpakker voor Stichting Kalverpolder

Weer een mijlpaal voor onze Stichting! Omdat een van de 2 lastpakkers (machine op rupsbanden om gemaaid materiaal te vervoeren) volkomen versleten bleek te zijn (het was al een 2e handsje!) is kort geleden besloten een geheel nieuwe lastpakker aan te schaffen. Voor ons werk zijn we erg afhankelijk van een onbelemmerde beschikbaarheid deze machine en dat liet ernstig te wensen over!IMAG1205
Wel kon het vrachtplateau van de oude lastpakker overgezet worden op het nieuwe model. dat scheelde natuurlijk in de aanschafprijs.
Op 1 december was het zover! De lastpakker werd geleverd. Wat een beauty!
Helaas zal de machine in gebruik niet zo schoon blijven…..maar we kunnen hier weer jaren mee vooruit!

Nacht van de Nacht weer groot succes!

P1230686
Zaterdag 24 oktober: met circa 15 vrijwilligers hebben wij de Nacht van de Nacht 2015 weer tot een groot succes gemaakt! Voor de, ruim 300 (!!!) bezoekers was er in de Bunker een presentatie ‘ Geluiden in de nacht’ . Men moest, in het donker, natuurgeluiden raden. Voor de kinderen spannend, voor de volwassenen vaak hilarisch…..

Daarna kon men een rondvaart door de donkere Kalverpolder maken, om dan vervolgens bij de verhalenverteller op het Schanszichtpad afgezet te worden.
Wij moesten alle drie de boten inzetten, want dit is een zeer populair onderdeel van de Nacht van de Nacht!P1230654

Maar voordat iedereen ons kon bezoeken moest er nog heel wat voorbereid worden. Om 15.00 uur verzamelen. Daarna strobalen vervoeren voor de verhalenvertellers, presentatie testen, stoelen plaatsen voor de bezoekers, koffie, thee, frisdrank klaarzetten.
Toen alles klaarstond op naar restaurant “De Kraai” om een pannenkoek te eten. Vanaf 19.00 uur kwamen de eerste bezoekers en om 22.30 waren de laatsten vertrokken en konden wij alles weer opruimen. Vervolgens weer naar “De Kraai” om de avond te “evalueren” ,waarna een ieder om 00.15 uur, moe maar voldaan, weer naar huis vertrok.P1230687

 

 


Jaarvergadering Stichting Kalverpolder op 19 november

Ieder jaar, in november, wordt een vergadering belegd, waarin het bestuur                                  ‘ verantwoording aflegt’  aan alle vrijwilligers. Ron Sman geeft aan dat wij en goed jaar achter de rug hebben, zowel materieel als financieel. P1230933
De samenwerkingsovereenkomst met SBB is natuurlijk het meest in het oog springende feit in het afgelopen jaar. Hiermee is Stichting Kalverpolder begonnen aan een nieuwe toekomst. we zullen er flink aan moeten trekken om de doelstellingen ( cfm. het Beheerplan) te realiseren.
In 2015 is ook gestart met het aantrekken van Bedrijfsvrienden van de Stichting Kalverpolder. Direct hebben we al vier bedrijven enthousiast gevonden om ons nuttige werk te financieel te steunen!
In 2015 waren dit: Schoemaker B.V., Putkast B.V. , Kooijman Souvenir& Clogs en Rijkhoff B.V.

P1230938De overige bestuursleden geven een toelichting op hun specifieke terreinen. Er was in 2015 weer veel te doen in de Kalverpolder! Vanzelfsprekend de vaste activiteiten, zoals: Open Dag, Kalverpolderwandeltocht en Nacht van de Nacht, maar ook hebben wij diverse groepen en instanties ontvangen voor een presentatie, rondleiding en rondvaart.
Het is wel duidelijk dat Stichting Kalverpolder barst van de energie!

 

P1230943 kleinJoop Stokkink heeft namens de heer Hackmann een prachtige foto (60x150cm) aan de Stichting overhandigd. Op deze foto staan tientallen Grutto’s in vlucht te zien. Een schitterende foto die is genomen in de Kalverpolder. Deze foto zal een mooie plek krijgen in de bunker.

 

P1230934Na afloop van het ‘formele’ gedeelte was er uiteraard nog ruim de tijd voor een gezellige napraat!


De Noordse Woelmuis

Tijdens onze werkzaamheden in de Kalverpolder komen we de Noordse Woelmuis regelmatig tegen. Tijdens het maaien of hooien zien we de woelmuis dan opeens een beetje paniekerig wegrennen. Het komt ook wel voor dat we een nestje vinden onder een hoop riet of hooi die we een week eerder gemaaid hebben! Ook hebben we het schedeltje in braakballen (van roofvogels)aangetroffen, want de Noordse Woelmuis is een gewilde prooi voor bijv. kiekendief, torenvalk en uil. De Noordse Woelmuis is duidelijk groter dan een veldmuis. De soort leeft geïsoleerd in een specifieke biotoop in Nederland, zijn dichtstbijzijnde verwanten leven ver in Rusland.noordse woelmuis

Er zullen maar weinig Zaankanters zijn die wel eens een Noordse Woelmuis hebben gezien. Dit kleine knaagdiertje heeft een onopvallende leefwijze en komt vooral voor in natte (veenweide)gebieden. In Nederland leeft een aparte ondersoort, die verder nergens in de wereld voorkomt. Vanwege de versnipperde verspreiding en achteruitgang is de Noordse Woelmuis op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in Nederland geplaatst. Wij hebben dus een grote verantwoordelijkheid om deze soort adequaat te beschermen.

Uiterlijk en gedrag

De muis heeft meestal een donkerbruine rugvacht en een grijze buikvacht, maar lichtere exemplaren komen ook voor. De staart is, voor een woelmuis, vrij lang: 40 % van zijn lichaamslengte. De vrij grote, donker gekleurde achtervoeten hebben contrasterende witte nageltjes. De paartijd duurt van maart tot november. Het wijfje is 20-23 dagen drachtig en brengt 2-9 jongen ter wereld. Gedurende de wintermaanden zoeken de muizen de drogere delen in het leefgebied op. Vandaar uit worden in de loop van het voorjaar weer de geschiktere plekken bewoond. De muizen gebruiken ondergrondse of bovengrondse gangen en maken nesten met twee toegangen. Het bovengrondse nest dat met gras bekleed is bijvoorbeeld in pollen van biezen aangelegd. De nesten worden bij voorkeur onder hooi- of rietstapels gemaakt. Belangrijk zijn nat schraal grasland, rietland en ruigte. Vooral natte of periodiek overstroomde riet en ruigtevegetaties en kruidenrijke graslanden vormen een optimaal leefgebied.

Voedsel

De Noordse Woelmuis is een strikte planteneter met weinig selectieve voedselkeuze. Zijn voedsel bestaat uit zeggen, biezen en grassen en in de vorstperiode zelfs het groen van de pitrus. In de winter kan het worden aan gevuld met plantenwortels, schors en zaden, in de zomer met zaden en kruiden.

Verbindingszone

Voor de Noordse Woelmuis is het van belang dat de verschillende leefgebieden verbindingszones krijgen. In de Zaanstreek is het dus van belang om de migratiemogelijkheden voor de Noordse Woelmuis in de Kalverpolder, het Guisveld, het Wormer- en Jisperveld en het Oostzanerveld te verbeteren

Loek Vlaanderen

Zijn we toch goed bezig in de Kalverpolder!

Onderstaand artikel is gepubliceerd in de nieuwsbrief van Vroege Vogels. Het bevestigt onze ervaring dat als je niets doet, de polder binnen enkele jaren is dichtgegroeid. Ons doel is en blijft : een open veenwiedegebied!

Veenmoeras verliest zijn ‘broek’

Het Naardermeer behoort tot een van de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa. Maar de laatste jaren is dat veen steeds verder dicht aan het groeien – en daarmee dreigen plantensoorten zoals veenmos, zonnedauw en de welriekende orchis te verdwijnen.

Vanuit de Europese organisatie LIFE is nu een project gestart om het Nederlandse laagveen te beschermen. In dat kader is Natuurmonumenten sinds begin december bij het Naardermeer bezig met het ‘uit de broek zagen’ van het broekbos, ofwel: het met wortel en al verwijderen van het moerasbos.

Colofon

Bestuur:

Voorzitter                   : J. van Loon
Vice voorzitter          : R. Surink
Secretaris                   : H. Krook
Penningmeester      : P. Bleeker
Vrijwilligers                : J. Duijvis
Planologie/beheer : P. van Nugteren
Techniek                     : R. Surink
PR/Redactie              : J. van Loon
Eindredactie             : J. van Loon en J. Stokkink

Fotografie                 : J. Stokkink

Secretariaat             : H. Krook
Telefoon                       : 075-6707587
e-mail                            : secretaris@kalverpolder.nl

Adres                             : Stichting Kalverpolder
Kalverringdijk 32A
1609 BT Zaandam

Website                        : www.kalverpolder.nl

Facebook                     : facebook@kalverpolder.nl

09 okt

Kalverpoldernieuws Herfst 2015

 

bedrijfsvrienden Stichting Kalverpolder

 

Rotaryclub Zaandam bezoekt Stichting Kalverpolder

Op 2 juli j.l. hebben een flink aantal leden van Rotaryclub Zaandam, een bezoek aan de Kalverpolder afgelegd. Middels een presentatie weren zij geïnformeerd over het ontstaan van de polder en haar recente geschiedenis. Uiteraard werd ook de rol van Stichting Kalverpolder en de cultuur-natuurwaarde van de Kalverpolder uitgebreid belicht.
Met de zinvolle discussie, die werd gevoerd na de presentatie, kwam de wandeling over het Schanszichtpad in de knel. Een dreigende regenbui deed de rest! De wandeling werd afgeblazen.
Stichting Kalverpolder bedankt Rotaryclub Zaandam voor de serieuze belangstelling, inbreng en niet in de laatste plaats de donatie die wij aansluitend mochten ontvangen!
rotary 2.7.15

 

 

 

 

 

 


7e Kalverpolderwandeltocht weer groot succes!

De 7e Kalverpolderwandeltocht op 15 augustus j.l. is weer op fantastische wijze georganiseerd door wandelvereniging “De Laatste Loodjes”.
De deelnemers konden zich vanaf 9.00 uur in Verzorgingshuis Guisveld Evean inschrijven voor een wandeling van 5,10, 15 of 25 km. Voor alle afstanden fungeerde onze locatie als stempelpost. Maar bovenal ook als rustpunt met ´koek- en zopie´!

Na een uurtje begonnen de eerste wandelaars binnen te druppelen. Dat deed helaas de regen ook…..omstreeks 10.00 uur viel een ferme regenbui. Daarna bewolking, af en toe wat zon en in de middag weer een regenbuitje. Verder goed wandelweer. De deelnemers (ongeveer 600) kwamen weer uit heel Nederland en waren enthousiast over zowel de wandeltocht als de organisatie.
Om 17.00 uur was iedereen weer binnen en konden wij terugkijken op een geslaagde wandeldag.
Naast wandelvereniging´de Laatste Loodjes`, bedanken wij de medewerkers van Guisveld Evean en het voetveer voor de geweldige inzet!
We kijken alweer uit naar de 8e versie in 2016!

Cursus Ecologie en Beheer Laagveenmoeras en Veenweiden in de Bunker

Op 16 september j.l. werd door Peter Mol van Landschap Noord Holland de cursus Ecologie en Beheer Laagveenmoeras en Veenweiden gegeven. De cursus duurde de hele dag.

18 Personen hadden zich hiervoor opgegeven. Naast 10 vrijwilligers uit onze eigen groep, hadden zich ook vrijwilligers van ´collega´ organisaties hiervoor aangemeld.

´s Ochtends werd de theorie gedoceerd, maar in de middag naar buiten om het geleerde in de praktijk toe te passen. En, wonder, het was even droog!!!
Een zeer interessante cursus die een goed inzicht gaf over het Ecosysteem, natuurlijke ontwikkelingsprocessen, het ingrijpen hierop etc. Peter mocht zich verheugen in een aandachtig gehoor!

Raadsleden Oostzaan/ Wormerland in de Kalverpolder

Op 24 september j.l. ontvingen wij bezoek van de Raadsleden van de gemeenten Wormerland/ Oostzaan. In een presentatie over de Kalverpolder en onze Stichting werden zij geinformeerd over het onstaan, de doelstellingen en de resultaten van onze ‘ vrijwillige arbeid’. Uit de vele vragen bleek duidelijk dat er grote interesse was in het natuurbeheer in ons veenweidelandschap.

 

 

 

Aansluitend kon, tijdens een wandeling over het laarzenpad, nog enkele punten worden toegelicht.
De Stichting Kalverpolder heeft de belangstelling van de raadsleden zeer op prijs gesteld.

Ook de vakspecialisten Gemeente Zaanstad in de Kalverpolder

Op 29 september was het de beurt aan de afdeling Vakspecialisten Gemeente Zaanstad om zich te laten informeren over de ´successtory´ van onze polder. Met 27 (!) bezoekers was de Bunker behoorlijk gevuld. Els Lenting, nu Adviseur Natuur en Milieu, was en is bijzonder betrokken bij de Kalverpolder als geheel, maar vooral ook bij de totstandkoming van het grote opknapplan dat in de afgelopen 2 jaar is uitgevoerd.
De ontwikkeling van de Kalverpolder van verleden tot heden werd door Els in een presentatie uiteengezet.2015-09-29 15.24.38

 

 

Aansluitend is een vaartocht door de polder gemaakt. Dit gaf ieder de gelegenheid om het bereikte resultaat met eigen ogen te aanschouwen. Vanzelfsprekend werden door ons nog markante natuuraspecten toegelicht en vragen van het belangstellend publiek beantwoord.2015-09-29 16.29.23_resized

 

Is de roerdomp een blijvertje in de Kalverpolder?

De Kalverpolder is, ondanks de ligging vrij dicht bij bebouwing, een pareltje voor de vogelliefhebbers. En uiteraard voor de vogels zelf! Tijdens de vogeltrek, m.n. in het voorjaar, wordt de polder door veel soorten gebruikt als rust- en foerageerplek.
Op de plasdras gebieden kunnen soms honderden vogels worden gezien, zoals: grutto, kievit, tureluur, watersnip, kemphaan en diverse soorten plevieren.

In de broedperiode vestigen zich veel andere soorten. Bij een telling enkele jaren geleden werd vastgesteld dat er 64 soorten in de Kalverpolder broeden! Van klein (bijv. rietzanger) tot groot (bijv. grauwe gans).
Één vogel kon tot voor kort de Kalverpolder nog maar moeilijk vinden: de Roerdomp. Het icoon van laagveenmoeras. Maar daar lijkt nu definitief verandering is gekomen.
Vorig jaar werd deze schuwe reigersoort al enkele keren gespot. Ook dit jaar zien we roerdomp steeds vaker opvliegen of een slootje oversteken. In het riet is hij, door z´n schutkleur, vrijwel niet te ontdekken.
Het lijkt er nu op dat de roerdomp de Kalverpolder heeft ontdekt als goed foerageergebied.
Nu wachten op het eerste broedgeval…..

roerdomp

 

 

 

 

 

 

 


De lijsterbes in de Kalverpolder: pracht en pest!

Een kenmerk van een veenweidegebied is het feit dat bomen en struiken vrijwel afwezig zijn.Ieder jaar waait echter veel zaad van bomen(lijsterbes, berk, iep, etc.) de Kalverpolder in of wordt door vogels naar de polder verspreid.
Een belangrijk element in het onderhoud van de polder is het verwijderen van deze zaailingen. Op sommige plaatsen gaat dit om honderden zaailingen! Ieder jaar weer!
Als dit niet zou gebeuren, dan zullen de veenweides binnen enkele jaren weer dichtgroeien met struiken en (uiteindelijk) bomen. Dit proces wordt successie genoemd.
Aan de randen van de polder komt de lijsterbes uiteraard wel voor.
Er staat zelfs een bijzonder exemplaar tegenover de eerste brug van het Schanszichtpad!

In tegenstelling tot een gewone lijsterbes, die recht omhoog groeit, heeft deze lijsterbes een vrijwel perfecte bolvorm! In voor- en najaar is dit een bijzonder fraai gezicht! En de vogels en insecten hebben er ook baat bij.

 De Lijsterbes (Sorbus aucupária)16 Lijsterbes bloem 3_resized

Een lijsterbes is van verre te herkennen aan zijn stijve rechte takken die allemaal uit ėėn punt schijnen te komen en recht omhoog wijzen. Aan het eind van de twijgen in de winter vallen de grote eindknoppen op. Deze zijn leerachtig slordig behaard en hebben een glanzende, bruine kleur.
Stam: gaat geleidelijk over naar een groot aantal omhoog lopende takken.
Blad: gezaagd en veernervig, samengesteld met 15 blaadjes van 5cm lang.
Bloem: schermbloemig; bloeit in de maand mei.
Vrucht: bessen zijn in augustus – september prominent aanwezig. Bevatten zoetstof sorbitol: een alternatief voor suiker. De bessen bevatten veel vitamine c en smaken echter wrang, maar er is goed jam of drankjes van te maken.

De spreeuwen, lijsters en merels zijn dol op deze vruchten. Binnen twee dagen kan een boom helemaal leeg geplukt zijn. De naam ´lijsterbes´is dus zeer toepasselijk!lijsterbes
Ook zorgen de vogels, met hun uitwerpselen, voor verspreiding van de zaden. De inwerking van het maagzuur van het darmkanaal van de vogels laat het zaad gemakkelijker ontkiemen, maar komt vaak niet tot volwassenheid.

De lijsterbes is overal te vinden in parken tuinen en als straatboom, maar ook als pioniergewas in veengebieden, trilveen en veenmosrietland.16 lijsterbes winter 2_resized

(Foto: lijsterbes, Kalverpolder vanaf de brug van schans zichtpad bij plasdras gebied)

 

 

 

 


En wordt er nog gewerkt in de Kalverpolder??

Jan Dijvis legt uit wat er moet gebeuren

Vanaf 15 juni (einde broedseizoen) wordt er uiteraard weer volop ´gearbeid´! Aan de hand van het Beheerplan worden door Rolf Surink en Jan Duijvis iedere dinsdagochtend de taken verdeeld.
Perceel voor perceel wordt onder handen genomen. Riet en gras maaien, harken en op hopen zetten. Met de hulp van diverse machines( maaiers, lastpakkers, tractor, etc.) kunnen grote oppervlakten worden bewerkt.
Maar de machines kunnen pas het werk goed doen als het door een ploeg vrijwilligers wordt voorbereid! Iedere week zijn weer ca. 25 mannen, en (slechts) één vrouw in touw.
Een klein ploegje (de ´bramentrekkers´) is, gewapend met schop, bijl en zaag, constant bezig om bramen, boompjes en zaailingen te verwijderen.

In september troffen we op de dinsdagen vrijwel iedere keer erg slecht (= regen) weer. Door ook op de donderdagochtend, met een kleine ploeg, aan de slag te gaan kon getracht worden een achterstand in ons werk te voorkomen.
Als er weer een perceel ´schoon´ opgeleverd kan worden, dan geeft dat ons een prima gevoel en hebben we het kopje soep (tegenwoordig in goede handen van Jaap Stuurman) verdiend!

colofon jpg(in volgende editie wordt onze technische ploeg ´bijgelicht´)

 

 

 

 

13 jul

Kalverpoldernieuws zomer 2015

 

Activiteitenagenda 2015 Stichting Kalverpolder

15 augustus              Kalverpolderwandeltocht (met ´De Laatste Loodjes´)
24 oktober                Nacht van de Nacht
7 november              Natuurwerkdag

19 mei: taart in de bunker!fotoSOK(001)

Na een intensieve voorbereiding is op 19 mei j.l. de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Staatsbosbeheer (SBB) getekend. Riena Tienkamp en Erik van Gerrevink namens SBB hebben met Ron Sman, Henk Krook, Pieter Bleeker en Rolf Surink intensief overleg gehad over deze SOK. Ook Els Lenting, namens Gemeente Zaanstad heeft een stimulerende invloed gehad op de totstandkoming.
In de SOK, met een looptijd van 10 jaar, zijn heldere afspraken gemaakt over het zelfstandig beheer van de Kalverpolder door de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder. De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats op basis van het door partijen overeengekomen Beheerplan.
Ook het gebruik van de huisvesting van de Stichting in ´de Bunker´ is in deze SOK geregeld.

Erik van Gerrevink, Henk Krook, Ron Sman, Riena Tienkamp en Pieter Bleeker

 Bij deze feestelijke gebeurtenis waren veel collega vrijwilligers aanwezig. Koffie met gebak lieten zij zich goed smaken!
Maar daarna….de schouders er weer onder!

Riena Tienkamp ondetekent namens SBB


Toelichting op de Samenwerkingsovereenkomst

In deze overeenkomst is beschreven dat Staatsbosbeheer en onze Stichting partners zullen zijn in het beheer en de zorg voor de Kalverpolder. De nu vastgelegde samenwerking leidt er toe dat een passend beheer van de Kalverpolder voor de komende jaren gewaarborgd is. Zeker na de uitvoering van de grote en kostbare opknapbeurt van de polder is het van belang dat ook het toekomstige beheer geregeld en gewaarborgd is. In de samenwerkingsovereenkomst, die voor 10 jaar geldt, zijn de intenties en inzet van beide partijen vastgelegd. De inzet van de stichting strekt zich uit tot alle vaarpercelen van Staatsbosbeheer in de Kalverpolder met een omvang van rond 32 HA. Ook is het onderhoud van het Laarzenpad(Schanszichtpad) door de stichting geregeld. Voor de inzet van de vrijwilligers en het materieel van de stichting is een jaarlijks te ontvangen  kostenvergoeding overeengekomen, waarmee de stichting in ieder geval een flink deel van de eigen kosten zal kunnen dekken. Tevens is het langdurige  gebruik door de stichting van de werkschuur ( ´de Bunker´) geregeld.

Riena en Ron felciteren elkaar met het bereikte resultaat

 Een belangrijk element in de overeenkomst is het Beheerplan voor de Kalverpolder dat voor meerdere jaren zal gelden. In dit Beheerplan zijn alle door onze stichting te beheren percelen beschreven. Voor elk perceel is aangegeven van welk beheerdoeltype sprake is. Een weidevogelperceel eist een ander beheer dan een rietperceel of een perceel met veel veenmos. In dit beheerplan is per perceel aangegeven of er beheer per 3 jaar of per jaar of zelfs meerdere keren per jaar dient plaats te vinden. In de overeenkomst is ook de planning en verantwoording geregeld.

Els Lenting, gemeente Zaanstad, heeft een stimulerende rol gespeeld

Els Lenting, gemeente Zaanstad, heeft een stimulerende rol gespeeld

 


Actieve deelname Stichting Kalverpolder aan Dialoogdag Provincie

Woensdag 17 juni werd voor de Provincie Noord-Holland de Dialoogdag, georganiseerd. Ruim 170 natuurvrijwilligers lieten zich in de Tolhuistuin in Amsterdam inspireren.

Centraal op de Dialoogdag stond ‘De Groene Tafel’. Onder de bezielende leiding van tafelheer Frénk van der Linden gingen actieve vrijwilligers, en vertegenwoordigers van terreinbeheerders (TBO’s), zoals Staatsbosbeheer en de Provincie in gesprek over onderwerpen als samenwerking tussen vrijwilligers en terreinbeheerders, groene stadsinitiatieven tegen klimaatverandering en hoe jonge vrijwilligers te werven.

Voor de discussies aan de ‘Groene tafel’ waren Rolf Surink en Ron Sman, namens Stichting Kalverpolder, uitgenodigd om hun zegje te doen over de samenwerking met hun terreinbeheerder en wat andere vrijwilligersgroepen hiervan zouden kunnen leren. Ook Els Lenting van Gemeente Zaanstad nam deel aan de discussie.

Ron Sman en Rolf Surink in het panel op de Dialoogdag

Ron Sman en Rolf Surink in het panel op de Dialoogdag

Het is nuttig dat dergelijke bijeenkomsten plaatsvinden, niet alleen om inspiratie op te doen, maar ook om contacten te verstevigen tussen betrokkenen op het gebied van natuurbeheer in de Provincie.

Ron Sman

 

 

Open Dag Stichting Kalverpolder

2015-06-14 10.31.54Zondag 14 juni heeft Stichting Kalverpolder weer de jaarlijkse Open Dag georganiseerd. Naast informatie over de polder en het werk van de Stichting, konden bezoekers stands van andere Zaanse natuurorganisaties bezoeken. De Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Kontakt Milieu Zaanstreek, Natuur- en Milieu Educatie waren op deze ´natuurmarkt´ goed vertegenwoordigd.2015-06-14 10.32.21 Voor de jeugdigen ( maar ook de volwassenen!) is het met een netje opvissen van slootleven toch altijd spectaculair. Flip Valk (NME) kan over watertorren, wantsen, larven, etc. een boeiende toelichting geven.2015-06-14 13.55.57

Daarnaast konden kinderen ook nog een eigen vogel- of vlinderhuisje timmeren.
En dan natuurlijk de vaartochten door de Kalverpolder! In iedere boot een gids van de vogelwacht mee. ( en dit jaar 3 x een roerdomp gespot!). Over de vaartocht, gecombineerd met een bezoek aan de Kooiakkers, zijn alle bezoekers altijd erg enthousiast! Op de Kooiakkers was door de ´bevlogen vrijwilligers´een mooie wandeling uitgezet met veel informatie over de diversiteit van het plantenleven op de Kooiakkers en in de polder.2015-06-14 11.19.28

Natuurlijk was er voor iedereen ´koek en zopie´ beschikbaar. Het weer hield zich redelijk, hoewel een zonnetje wel lekker zou zijn geweest.

Al met al weer een zeer geslaagde dag, met dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet!
2015-06-14 10.32.39

Op 11, 12 en 13 mei heeft het Michael College weer de jaarlijkse natuurstage voor 2e klas leerlingen georganiseerd. Alle klassen waren in 4 groepjes van 7 of 8 leerlingen verdeeld, die excursie- achtige opdrachten moesten verrichten.

2015-05-12 13.26.27We troffen iedere dag mooi weer, met behoorlijk veel zon, maar soms met een flink windje.
Het startpunt was bij de Uitzichttoren waar de leerlingen eerst informatie kregen over de historie en de huidige status van de Kalverpolder. Vervolgens werd met 2 boten een tour door de Kalverpolder gevaren, waarbij de opdracht voor de leerlingen was zoveel mogelijk verschillende vogels te herkennen en te noteren.
zij werden hier bijgestaan door de leerkrachten en ´specialisten´ uit het Kalverpolderteam. bijzondere aandacht kregen de plasdras gebieden en de kokmeeuwenkolonie (waar op dinsdag de eerste jongen uit het ei waren gekropen).2015-05-11 14.29.24

Er ontstond natuurlijk wel ´wedstrijd´ welke  groep de meeste vogels had gescoord! het uiteindelijke record was 39, met fraaie soorten zoals de kleine plevier, snor, blauwborst, futen met jongen, bruine kiekendief, koekoek, etc., etc.

Na ruim een uur varen werden de leerlingen afgezet op de Kooiakkers, waar een nieuwe opdracht wachtte. daar ging het om het herkennen van diverse plantensoorten en he (microscopisch) onderzoeken van het waterleven.

2015-05-13 09.39.48Vanzelfsprekend is het nu de taak van de leerlingen om hierover een verslag te maken. voor dit doel werden onderweg aantekeningen gemaakt, maar ook de moderne media ingezet: met de mobiel telefoon werden veel foto´s en ook geluidsopnamen gemaakt.

Al met al kan het Michael College terugkijken op geslaagde dagen, waarbij de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder en de Kooiakkers een succesvolle bijdrage hebben geleverd.

Stichting Kalverpolder ontvangt Stadexpeditie

Deelnemers aan de Stadsexpeditie in de Bunker

Deelnemers aan de Stadsexpeditie in de Bunker

Op 24 juni j.l. heeft Stichting Kalverpolder deelgenomen aan de, door Gemeente Zaanstad geïnitieerde, Stadexpeditie. Ca. 35 deelnemers hebben uitleg gekregen over de Kalverpolder en de rol van onze stichting.

In de presentatie werd een brug geslagen naar een presentatie van enkele leerlingen van het St. Michael College. Zij hebben enige tijd geleden een projectplan gelanceerd om het Michael energieneutraal te maken door de inzet van een biogascentrale. Hoofddoel is daarmee een ‘ duurzaamheids’ bewustzijn en -motivatie te creëren bij de leerlingen.

leerlingen Michael College in hun presentatie

aandachtig gehoor bij de presentatie van het Michael college

 

Centraal thema was het feit dat de Kalverpolder een grote hoeveelheid biomassa (bijv. gemaaid riet en gras)produceert, maar een probleem ervaart om dit te verwerken, terwijl deze biomassa wellicht zeer goed als brandstof in een biogascentrale kan worden toegepast.
De deelnemers hebben, na diverse vragen, enkele suggesties gegeven hoe dit project een kans van slagen kan krijgen.
Er is in ieder geval een basis gelegd voor een verder contact tussen het Michael en Stichting Kalverpolder op dit punt.

Opmerkelijk leven in de Kalverpolder:                              Sigarenmaker (Lupara Lucens)

De Sigarenmaker (Lipara Lucens)

De Sigarenmaker (Lipara Lucens)

Ook wel genaamd halmvlieg of sigaargalvlieg.
Eind mei-half juni komen deze vliegjes uit hun galkamertjes.De mannetjes vliegen van riethalm naar riethalm, op zoek naar een wijfje. Hij geeft een trillingsignaal; krijgt hij geen signaal terug, dan vliegt hij naar een volgende halm.
Als er bovenin zo’n riethalm een onbevrucht wijfje zit geeft ze een signaal terug: een echtcommunicatiemiddel dus.Na de bevruchting legt het wijfje haar eitjes op de stengel.
Het riet is dan nog jong. Na 1 -1.5 week komen de larven uit, ze kruipen naar boven. Slechts één bereikt de top, de anderen overleven niet.
De larve kruipt ‘s nachts tussen het opgerolde jonge blad, eet daarvan, en vreet zich uiteindelijk naar het groeipunt.
Nu vreet hij daarvan, het riet groeit niet verder in de lengte, de stengelleden schuiven a.h.w. in of over elkaar en vormen de sigaar. Daarboven zit de larve die zich door het groeipunt knaagt. Het eet zich naar het merg binnenin de sigaargal (omstreeks augustus).

de larve van de Sigarenmaker

de larve van de Sigarenmaker

De larve vreet een kamertje uit en draait zich om. Hij overwintert in de gal, in zijn kamertje. Een graag gevonden prooi voor pimpel -en baardmezen!

de Sigaar

de Sigaar

In de vroege lente verpopt  de larve en eind mei ontpopt het zich en komen de vliegjes uit hun galkamertjes. Later worden de lege gallen wel gebruikt als schuilplaats en broedkamer door de maskerbij. Deze verzorgt er na half juni haar larfjes met stuifmeel van o.a. kattenstaart.

 

 

 

Stichting Kalverpolder in het nieuws

dagblad zaanstreek 13.6.15Page1

 

 

 

 

02 apr

Kalverpoldernieuws voorjaar 2015

 

Activiteitenagenda 2015 Stichting Kalverpolder

11,12 en 13 mei      Natuurstage Michael College
7 juni                          Kinderboekenmarkt (http://zaansekinderboekenmarkt.nl)
14 juni                        Open Dag Stichting Kalverpolder
15 augustus              Kalverpolderwandeltocht (met ´De Laatste Loodjes´)
24 oktober                Nacht van de Nacht
7 november              Natuurwerkdag

Lees verder

19 nov

Nieuwsbrief Herfst 2014

 Welkom op de nieuwe site van Stichting Kalverpolder

 

kalverpolder-logo-final2_resizedNieuw logo voor Stichting Kalverpolder !                                                                                                                      
Website en Nieuwsbrief in een nieuw jasje.

Op 15 september j.l. is de nieuwe website van Stichting Kalverpolder gelanceerd.
In de afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan de ontwikkeling van een eigentijdse uitstraling van onze Stichting en onze activiteiten in de Kalverpolder.
Dit heeft vorm gekregen door de samenwerking met Studio (Mark) Van Westervoort uit Zaandam. In eerste instantie is een nieuw logo ontworpen, dat ook bij de presentatie van deze website werd geïntroduceerd. Door de ‘open source’ structuur van de website zijn wij nu volledig in staat om de website zelf te onderhouden en steeds de actuele zaken direct op de site te plaatsen. Vanaf de lancering van de website zijn wij gaan werken aan de actualisering van alle gegevens en er voor gaan zorgen dat een bezoek aan onze site altijd weer een goed beeld geeft van ons nuttige werk in de Kalverpolder.

Lees verder

19 sep

Nacht van de Nacht op 25 oktober a.s.

NvdN_bewerkt-3 verkleindBeleef de duisternis op de Zaanse Schans

                                   Flip Valk als Verhalenverteller - door Willy Maten

Op zaterdag 25 oktober 2014 is het Nacht van de Nacht. Door heel Nederland vinden er dan vele nachtelijke activiteiten plaats. Ook op de Zaanse Schans wordt er weer een mooi evenement georganiseerd om aandacht te schenken aan de schoonheid van duisternis.

Wat is er te doen? Deze avond kunt u tussen 19.00 en 23.00 uur van de duisternis genieten op de Zaanse Schans en in de Kalverpolder. De boottochten toevoegingen?en ‘concerten bij kaarslicht’ zijn de vertrouwde en zeer geliefde onderdelen van dit evenement, er zijn onder andere optredens van Evert Valk en Niek Grandiek, Mariëtte Gort en het Trio Reinier Voet (wijzigingen/toevoegingen?).  Maar er is nog veel meer: Beleef ‘geluiden in het donker’ (toevoegingen?), ervaar de magie van Ger Copper (toevoegingen?), stap in de wereld van echte uilen! (toevoegingen?) Of ga zitten bij het kampvuur en laat je meeslepen door de verhalen (toevoegingen?) Kortom, het beloofd een spectaculaire en bijzondere avond te worden, dus meld je aan!

Vooraf eten

In Restaurant De Kraai heeft u voorafgaand aan het programma, tussen 18.00 – 20.00 uur, de gelegenheid een pannenkoek te eten. Gedurende de avond kunt u zich warmen aan een kop erwtensoep en ook de glühwein ontbreekt niet. Houd er rekening mee dat wat u gebruikt in Restaurant De Kraai op eigen kosten is!

Aanmelden

In verband met het beperkte aantal plaatsen dient u zich voor dit evenement aan te melden. Dit kunt u doen door u uiterlijk 19 oktober 2014 aan te melden via znmc@nme-zaanstreek.nl

Deelname aan het evenement is gratis en geschiedt op eigen risico. Het evenement is geschikt voor kinderen vanaf de basisschoolleeftijd. Sommige onderdelen van het programma zijn niet rolstoeltoegankelijk.

Wat is de Nacht van de Nacht?

De Nacht van de Nacht is een landelijk evenement bedoeld om aandacht te vragen voor de schoonheid van de nacht én de functie van de duisternis. Door de almaar toenemende verlichting komt deze steeds meer onder druk te staan. Op verschillende wijzen is lichtvervuiling tegen te gaan, onder andere door middel van dynamische openbare verlichting. Dynamische verlichting houdt in dat op bepaalde locaties de openbare verlichting in de nachtelijke uren gedimd wordt. Deze manier van verlichten heeft een aantal voordelen. Zo is het energieverbruik lager, er is minder uitstoot van CO2, apparatuur gaat langer mee en er is minder lichthinder naar de omgeving. Hierop zou (nog) meer kunnen worden ingezet, want, laat het donker!

Voor meer informatie over de lokale en de landelijke activiteiten kunt u kijken op: www.nachtvandenacht.nl

Het evenement op de Zaanse Schans komt tot stand door samenwerking van De Stichting de Zaanse Schans alsmede de bewoners en ondernemers van de Zaanse Schans, de stichting Kalverpolder en het Zaans Natuur en Milieu Centrum.